Pacta sunt servanda

Czytaj Dalej

PACTA SUNT SERVANDA

Zasada pacta sunt servanda jest jedną z podstawowych zasad postępowania członków ONZ, zawartych w Karcie NZ.

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Pacta sunt servanda

obowiązek przestrzegania zawartych umów (pacta sunt servanda) – moc obowiązującą tej zasady wywodzi się z prawa zwyczajowego; znalazła ona potwierdzenie w wielu umowach międzynarodowych: na konferencji londyńskiej 1871, w Pakcie Ligi Narodów; Karta NZ; Deklaracja przyjaznych stosunków i współpracy z 1970 r.

Pacta preatoria - pojęcie i rodzaje

Pacta praetoria były to umowy uznane i zaskarżalne przez prawo pretorskie.

Pacta legitma

Pacta legitima były to umowy uznane za zaskarżalne przez ustawy cesarskie okresu dominatu, wśród nich były: darowizna (donatio) i zapis na sąd polubowny (compromissum).

Pacta i ich rodzaje

Dzieliły się na trzy kategorie: pacta praetoria – ochrona pretorska, nie stały się kontraktami pacta legitima – uzyskały sankcję zaskarżalności w oparciu o przepisy prawa cesarskiego pacta adiecta – umowy nieformalne, dołączane do kontraktów i chronione powództwami z tychże kontraktów.

Pacta adiecta

Pacta adiecta zwiększały bądź zmniejszały zakres obowiązków dłużnika.

Pacta praetoria

Pacta praetoria sankcjonowały umowy, w których przyrzeczenie składała tylko jedna strona.

Pacta legitima

Znane były trzy pacta legitima: nieformalne przyrzeczenie posagu (pactum dotale) nieformalne przyrzeczenie darowizny (donatio) – na podstawie tej nieformalnej umowy jedna ze stron (darczyńca) zobowiązywała się za zgodą drugiej strony (obdarowanego) kosztem swego majątku dokonać na jej rzecz przysporzenia pewnej korzyści majątkowej kompromis (compromissum) – umowa stron o poddanie ich sporu pod rozstrzygnięcie prywatnego arbitra (arbiter ex ...

PACTA

Pacta (uzupełnienie kontraktów) Pacta: pacta – umowy, które nie były kontraktami, ale pozostawały w silnym z nimi związku mogły być podniesione do rangi kontraktu przez nadanie mu formy stypulacji gdy były częste i ważne dla społeczeństwa uzyskiwały ochronę procesową umowy nieformalne dochodziły do skutku solo consensu – przez osiągnięcie prostego porozumienia (to jest specyficzna cecha ...

Pacta nuda i pacta vestita

Nuda pacta –kontrakty nagie – nie podlegające zaskarżeniu, z czasem niektóre uzyskały zaskarżalność –pacta vestitia – umowy „ubrane” (były to: pacta praetoria – zaskarżalność nadana przez prawo pretorskie, pacta legitima – przez ustawodawstwo cesarskie za dominatu, pacta adiecta – umowy dodane (dodatkowe do kontraktów dobrej wiary, zmieniające ich skutki; zwiększające ...

PACTA CONVENTA

(wym. pącta konwenta) Łac., 'warunki uzgodnione'; w dawnej Polsce-układ zawierany pomiędzy przedstawicielstwem narodu (tzn. szlachty) i elektem, określający warunki, na jakich otrzymywał koronę.

Zaprzysiężenie paktów konwentów, sformułowanych po raz pierwszy w czasie elekcji Henryka Walezego w 1573...

Pacta conventa

  Pacta conventa była to umowa prawno - prywatna między szlachtą a nowo obranym królem.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Artykuły henrykowskie i pacta conventa

Pacta conventa zawierały zobowiązania elekta — posłowie francuscy zobowiązali się w nich w imieniu Henryka do sojuszu politycznego i wojskowego z Francją, kontynuowania rozpoczętej przez Zygmunta Augusta budowy floty bałtyckiej, spłaty długów Zygmunta, zatrudnienia w Akademii Krakowskiej najwybitniejszych uczonych i kształcenia na koszt króla stu młodzieńców w tejże Akademii czy też w uniwersytecie paryskim.