PROSTO Z MOSTU, tygodnik lit.-artyst. i polit.

PROSTO Z MOSTU, tygodnik lit.