Outsourcing

Czytaj Dalej

Outsourcing w działalności banku

Również outsourcing mimo skomplikowanych usług powinien mieć opracowany plan awaryjny.

Outsourcing w transporcie

Korzyści outsourcingu w transporcie: —    obniżenie kosztów, ponieważ nie musi ponosić kosztów związanych ze stworzeniem i utrzymaniem stanowisk pracy, kosztów ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych, szkolenia pracownika, —    powierzenie części organizacji firmy grupie fachowców, którzy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przewyższają zwykie własnych pracowników (firma ...

Outsourcing

Charakter i cele procesu Outsourcing jest procesem o charakterze strategicznym, przebudowującym struktury organizacyjne w przedsiębiorstwie, mającym wpływ na funkcjonowanie procesów w nim zachodzących.

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Outsourcing”

Outsourcing w dziedzinie logistyki ma kilka form: 1) kompletny outsourcing w zakresie logistycznym - spedytor przejmuje całość zadań logistycznych firmy; 2) przejęcie magazynu zleceniodawcy przez spedytora; 3) osobiste zarządzanie magazynem przez zleceniodawcę i przekazywanie skomisjonowanych już przesyłek do systemu dystrybucyjnego spedytora.

Outsourcing transformacyjny

Porównanie głównych cech outsourcingu taktycznego i outsourcingu transformacyjnego <table width"601" cellspacing"0" cellpadding"7" bordercolor"#000000" border="1"> <tr valign="top"> <td width="285"> <p align"center"><font size"2">Outsourcing taktyczny</font></p> </td> <td width="286"> <p align"center"><font size"2">Outsourcing transformacyjny</font></p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td ...

Outsourcing

Cele outsourcingu Ten bardzo istotny obszar dotyczy związku outsourcingu ze zdolnością do osiągania długookresowych celów strategicznych i budowy pozycji konkurencyjnej przez firmę.

Outsourcing

Można wyróżnić 2 podstawowe rodzaje outsourcingu: outsourcing kontraktowy (nazywany także outsourcingiem zewnętrznym), outsourcing kapitałowy (nazywany także outsourcingiem wewnętrznym).

Outsourcing

Początkowo outsourcing obejmował swoim zakresem tylko czynności będące pomocniczymi dla firmy, np.

OUTSOURCING USŁUG INFORMATYCZNYCH

  Wyraźnie widać, że dla nowoczesnej firmy outsourcing jest opłacalny, a patrząc nań z punktu widzenia perspektyw rozwojowych, często wręcz konieczny.

Outsourcing

  Outsourcing oznacza wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, jest definiowane również jako wydzielenie ze struktury organizacyjnej danego podmiotu określonej funkcji i przekazanie jej zewnętrznej jednostce gospodarczej.

OUTSOURCING W POLSCE

Tak więc istnieje wiele przesłanek, iż outsourcing stanie się w Polsce popularny nie tylko przy obsłudze funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, ale wszędzie tam, gdzie jego stosowanie okaże się ekonomicznie uzasadnione.

Outsourcing marketingu

Charakterystyka Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Zadania w outsourcingu Współcześnie outsourcing marketingu jest bardzo popularny.

OUTSOURCING

koncepcji outsourcingu dobra kompleksowe - oprócz podstawowego zaopatrzenia produkcyjnego dostarcza również technologie, usługi serwis, systemy informacyjne, pomaga zawierać kontrakty, dostarcza patenty; w związku z tym w firmie eliminuje się szereg jednostek, które do tej pory zajmowały się przedmiotem dostaw.

Outsourcing strategiczny

Jest to jedna z cech odróżniających outsourcing strategiczny od taktycznego, w którym główny nacisk położony był na redukcję ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych zadań, a tym samym na podejmowanie współpracy z większą ilością jednostek świadczących usługi w tym samym zakresie.

Outsourcing taktyczny

Jak podkreślają autorzy outsourcing taktyczny, często stosowany jest w następstwie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

OUTSOURCING USŁUG

    oncepcja outsourcingu zakłada również tworzenie nowego modelu w zakresie usług. Najbardziej odpowiednie do outsourcingu są usługi luźno związane z podstawową działalnością firmy, a więc: zapewnienie bezpieczeństwa, zbiorowe żywienie.

Outsourcing

Rynek kapitałowy staje się coraz bardziej skomplikowany, dlatego popularność usług outsourcingu rośnie.

Business Process Outsourcing

Z punktu widzenia zakresu zaangażowania usługodawcy w doskonalenie powierzonego procesu, a tym samym zaangażowania w poprawę wyników osiąganych przez zleceniodawcę, BPO wykazuje znaczące podobieństwo do transformacyjny|outsourcingu transformacyjnego.

Outsourcing kapitałowy

Do zasadniczych wad outsourcingu kapitałowego zalicza się przede wszystkim: zagrożenie dominacji indywidualnych celów członków kadry najwyższego szczebla zarządzania firmy macierzystej w działalności utworzonej jednostki (mnożenie stanowisk kierowniczych, wykorzystanie oferty spółki - córki bez względu na wysokość proponowanych przez nią cen usług itp.

Outsourcing kontraktowy

Wady Obiektywna ocena prezentowanego rozwiązania wymaga również wskazania głównych jego wad, do których należą: ograniczone możliwości nadzorowania realizacji zadań w obrębie wydzielanej funkcji, utrudnienia planowania strategicznego działalności przez zleceniodawcę, zagrożenie wystąpienia konfliktów dotyczących zarządzania w miejscach graniczących zakresów odpowiedzialności, niewielki wpływ na kształtowanie cen usług w zakresie wydzielonej działalności ...