Otoczenie organizacji

Czytaj Dalej

Otoczenie organizacji

Otoczenie zewnętrzne Składa się z dwóch warstw: Otoczenie ogólne organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania.

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA FUNKCJA PUBLIC RELATIONS - OTOCZENIE ORGANIZACJI

Można zatem przyjąć, że otoczenie organizacji w rozumieniu public relations to ta część społeczeństwa, którapozostaje w bliższej lub dalszej współzależności z organizacją, inaczej mówiąc, to zespół zbiorowościstanowiących różną publiczność dla organizacji.

Organizacja i otoczenie – mechanizmy wzajemnych dostosowań

Powyższe implikuje elastyczność i zmienność systemów organizacyjnych, które muzą się dostosowywać do zmiennych potrzeb i wymagań otoczenia oraz warunków działania, jakie ono stwarza.

Organizacja i jej otoczenie

Organizacja to wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania, mająca określoną strukturę skierowaną na osiągnięcie jakiegoś celu lub celów.

Zmiany w otoczeniu współczesnych organizacji

Procesy związane z rozwojem cywilizacyjnym wywołują szereg przekształceń w otoczeniu współczesnych organizacji.

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO Język literatury pięknej, zwany językiem poetyckim (niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje), wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną wyrazistością funkcji estetycznej.

DEMS - organizacja

Skrót nazwy angielskiej organizacji Defensively Equipped Merchant Ship (Obronnie Wyposażony Statek Handlowy), zajmującej się zaopa­trywaniem statków handlowych w uzbrojenie, przerzucaniem i ob­sługą tegoż uzbrojenia.

MAUD - organizacja

Brytyjska organizacja kierowana przez fizyka George'a Thompsona, której celem było ustalenie możli­wości skonstruowania bomby ato­mowej i jej militarnego znaczenia. ra­port organizacji stwierdzał, że skonstruowanie bomby uranowej jest możliwe i będzie miało decy­dujące znaczenie dla przebiegu wojny.

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

Planiści w organizacji

Zarządzanie strategiczne umożliwia nie tylko określenie kierunków rozwoju, ale i realizację długo­okresowych celów, także dzięki tworzeniu korzystnych związków przedsiębiorstwa z otoczeniem, kierowaniu przez rynek i nowoczesną technologię.

Otoczenie ekonomiczne

Romanowska wymienia także inne wskaźniki rozwoju i kondycji gospo­darki, które tworzą obraz otoczenia ekonomicznego2. Ten element jest także zaliczany do czynników tworzących otoczenie polityczne (polityka gospodarcza).

Otoczenie demograficzne

Przedsiębiorstwo powinno również dużą uwagę skoncentrować na tej grupie czynników, ponieważ to właśnie ludzie tworzą rynek. Można wyróżnić kilka charakte­ry­stycznych elementów dotyczących zmian w tym zakresie. Należy tu wymie­nić: ogól­noświatową eksplozję demograficzną, starzenie się...

Otoczenie technologiczne

Powyższe otoczenie stanowią technologie dostępne obecnie i w przyszłości oraz organizacje je tworzące i sprzedające. Postęp w technice i technologiach jest czynnikiem bardzo silnie kształtującym otoczenie, społeczeństwo, zachowania ludzkie.

Otoczenie społeczno - kulturowe

Trendy w tej dziedzinie planiści i stratedzy badają stosunkowo od niedawna. Jednakże czynniki takie, jak sposób spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, wzorce konsumpcyjne, normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne mogą mieć silny wpływ na rozwój danego przedsiębiorstwa. Pod tym...