Oświecenie

Czytaj Dalej

Koncepcja człowieka oświeconego w drugiej połowie XVIII wieku

Literatura jest sztuką kreatywną, bowiem kształtuje ciągle nowe wzorce osobowe. Każda epoka ma swojego literackiego bohatera o określonych cechach psychologicznych, pozwalających odróżnić go od typów charakterologicznych innego okresu. Tak więc średniowiecze – honorowego rycerza i błogosławionego...

Oświecenie a romantyzm - kontrast

1. Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast

Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg. Kanta „wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy, a niepełnoletność to niezdolność do posługiwania się własnym rozumem bez obcego kierowania”

główne hasło - sapere aude ( miej...

Romantyzm a oświecenie - kontrast

1. Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast

Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg. Kanta „wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy, a niepełnoletność to niezdolność do posługiwania się własnym rozumem bez obcego kierowania”

główne hasło - sapere aude (...

Oświecenie a romantyzm - kontrast

1. Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast

2. Sztuka

- doświadczenie wolą wszystko, co jest proste i harmonijne ‘dobrze ubity, porządnie i regularnie drzewami zasadzony gościniec, z którego zbaczać nie wolno”

- pierwsze miejsce zajmują wzory - poszukuje prawidłowości, ładu, spokoju

- w...

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Przeobrażenia ustrojowe państw europejskich w wieku XVIII były prostą kontynuacją tych procesów i zmian, zachodzących w strukturze i formach władzy państwowej, których nasilenie przypadło na drugą połowę wieku XVII. Z jednej strony trwały procesy zmierzające do pełnego zwycięstwa państw typu...

Absolutyzm oświecony – charakterystyka

 

Absolutyzm oświecony, czyli silna, scentralizowana i sprawowana przez wykształconego monarchę władza, stanowił ideał dla większości intelektualnych i politycznych elit drugiej połowy „wieku świateł”. Zgodnie z tym ideałem jedynie oświeceni, równocześnie zaś wyposażeni we w pełni suwerenną...

Oświecenie w Polsce i w Europie

Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczonych był Kartezjusz. W "Rozważaniach o metodzie" stwierdził, że najważniejszym czynnikiem jest rozum. Wszystko niezgodne z rozumem odrzucał: "cogito ergo sum" (myślę więc jestem). Okres ten nazwano oświeceniem, ponieważ przywiązywał szczególną wagę do siły rozumu, jako światła rozjaśniającego poznanie świata. W związku z docenianiem rozumu odczuwano potrzebę ...

Oświecenie francuskie

[Sapera aude - miej odwagę posługiwać się swoim własnym rozumem] Oświecenie francuskie Kolebką myśli oświeceniowej były Niderlandy i Wielka Brytania, gdzie Oświecenie zostało zapowiedziane przez filozofie Locke, ale to właśnie Oświecenie francuskie i jego wpływ na inne kraje stał się stereotypowym obrazem całego Oświecenia. Stało się tak, dlatego, że we Francji było one bardzo silne swoją popularnością, różnorodnością i publicystyczną śmiałością ...

Oświecenie europejskie – charakterystyka

 

Wiek XVIII określany jest zazwyczaj jako wiek Oświecenia, wiek „świateł”. Oświecenie nie stanowiło jednak jednej konkretnej ideologii czy systemu. Było raczej ruchem intelektualnym, zawierającym wiele (nieraz sprzecznych ze sobą) elementów. Ruch ten polegał na negacji tradycyjnej umysłowości, krytyce...

Absolutyzm oświecony

W XVIII w. szeroko rozprzestrzeniały się w Europie idee Oświecenia. Po-i zi|lki lego prądu umysłowego wiązały się z rozwojem nauk przyrodniczych oraz filozofii prawa natury. Rychło jednak punkt ciężkości zaczęto przenosić na sferę społeczną i polityczną.

Myśl Oświecenia opierała się na...

Oświecone republiki

Wskutek poważnego tradycjonalizmu absolutyzmu oświeconego między „oświeconymi” a „nieoświeconymi” monarchiami XVIII w. nie było na tyle dużych różnic, by niemożliwe było łączne charakteryzowanie obu tych postaci monarchii absolutnej. Inne ówczesne formy państwowe wykazywały tuk/r wiele cech...

Oświecenie spis pytań

Kierunki filozoficzne w XVIII wieku.

Kierunki filozoficzne w XVIII w.: Empiryzm - (empiria-doświadczenie); prekursorem był angielski filozof Francis Bacon (bejkn); kładł nacisk na rolę doświadczenia w procesie poznawania świata, odrzucając to wszystko, czego nie da się potwierdzić praktycznie;...

Ideał człowieka oświeconego w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach I. Krasickiego

Oświecenie było epoką bardzo charakterystyczną, jego twórcy stawali bowiem ponad wszystko kult rozumu, pouczali i krytykowali. Znamienny dla XVIII – wiecznej literatury dydaktyzm doprowadził do ustalenia nowego kodeksu praw, postaw i obowiązków ; pisarze wyselekcjonowali zalety, zganili wady, określili...

Oświecenie

Pod koniec XVII wieku w Europie, a konkretnie we Francji rozpoczął się ruch umysłowy, nazwany oświeceniem. Oświecenie było epoką rozumu. Jak sama nazwa wskazuje ówcześni myśliciele pragnęli oświecić światłem rozum. Ludzie wieku świateł chcieli oświecić te dziedziny życia, które dotąd „były w cieniu”: naukę, filozofię, politykę, religię i oświatę. Idee, jakie przyświecały ludziom oświecenia bardzo różniły się od poglądów ludzi z odrodzenia- ...

Oświecenie

 

Przedstawiciele filozofii i nauki:

Franciszek Bacon

Rene Descartes (Kartezjusz)

Błażej Pascal

Benedykt Spinoza

Izaak Newton

Jan Lacke (Lak)

Przedstawiciele literatury:

Karol Ludwik Montesquieu

Wolter

Jan d’Alembert (Dalamber)

Dionizy Diderot...

HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

OŚWIECENIE

Miano umieszczone w tytule nowego rozdziału określa epokę nową w najważniejszych przejawach życia umysłowego. Jednakże dla ustroju państwowego, któremu wzoru użyczył potężny władca Francji Ludwik XIV (1638—1715), król już od piątego roku życia, używamy nazwy absolutyzmu. „Państwo to...

Staropolski Sarmata przeciw oświeconemu patriocie – ocena wad szlachty XVII w.

„Pamiętaj człowiecze, że >Prochem jesteś i w proch się obrócisz!” wołali średniowieczni zakonnicy i asceci. Ale tobie nie odpowiadały te hasła, nie miałeś na tyle siły i samozaparcia, aby im podołać. Dźwięczały ci w uszach słowa Horacego „carpe diem” – podobały ci się i chciałeś je...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Oświecenie

Okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji społecznych, pojęć i wartości, burząc upadający system...

Oświecenie angielskie i oświecenie francuskie

Dominującą tendencją w Anglii był EMPIRYZM - DOŚWIADCZALNOŚĆ . Zaś we Francji RACJONALIZM = LOGIKA MYŚLENIA ( zdolność racjonalnego myślenia ) . W Anglii wybijają się dwa nazwiska Isaak Newton ( opis zjawisk fizycznych w j. matematyki ) John Lock . Lock twierdził , że umysł człowieka jest...

Oświecenie

Ruch, który powstał w XVII stuleciu w Europie (i dotarł do Ameryki Północnej). Przeciw-stawiał się autorytetowi i tradycji, bronił wolności i praw człowieka, zachęcał do stosowania metod empirycznych w badaniach naukowych, a do rozstrzygania spraw dochodził przez użycie rozumu.

W sprawach religijnych...