Oświadczenie

Czytaj Dalej

Czynności prawne i oświadczenia woli

 

Art. 60 KC wyodrębnia czynności prawne i oświadczenia woli. Nie ma konkretnej definicji opisującej czynność prawną ale jest szereg przepisów dotyczących tychże czynności. Czynności prawne to stan, w którym osoba składa co najmniej jedno oświadczenie woli aby powstał (ustał, zmieniał się)...

Oświadczenie woli

 

Oświadczenie woli (art. 60 Kc) to każde dowolne zachowanie podmiotu, który musi w sposób

dostateczny ujawnić wolę dla wywołania skutków prawnych. Oświadczenie woli możemy

podzielić na:

oświadczenia, które mają adresatów i nie mają adresatów

oświadczenia woli wyraźne, czyli takie...

Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Składanie oświadczeń woli

Z działaniem woli w formach prawa cywilnego łączy się składanie oświadczeń woli w imieniu gminy lub innych podmiotów samorządowych. W tej materii wypowiadają się art.46 i 47 SamGminU oraz art.48 SamPowiatU i art.57 SamWojew.U. Chodzi tu o oświadczenie woli składane w zakresie zarządu mieniem...

Wady oświadczenia woli

Są to wszystkie te wypadki, w których zachodzi niezgodność między aktem woli a jego przejawem – oświadczeniem woli. Rozbieżność ta może być spowodowana celowo , bądź niezamierzona.

Zamierzone niezgodności między aktem woli, a jego przejawem na zewnątrz:

Oświadczenie nie na serio (per iocum)...

Wady oświadczenia woli

Wada oświadczenia woli- szczególne stany faktyczne, wskazane przez ustawodawcę, które uzasadniają pozbawienie aktu prawnego jakim jest oświadczenie woli skuteczności prawnej. Wada oświadczenia woli może powodować: • bezwzględną nieważność, co oznacza, że czynność prawna zawierająca wadliwe oświadczenie woli, od momentu jej dokonania nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie ma możliwości jej konwalidacji - przywrócenia ważności; • wzruszalność czynności ...

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Przesłuchanie stron a oświadczenie stron

Przesłuchanie- jest to środek dowodowy posiłkowy, dopuszczalny w postępowaniu w ostateczności. Ocena potrzeby przeprowadzenia przesłuchania pozostawiona jest organowi. Przy czym jest ona ograniczona zasadą prawdy obiektywnej.

W op. Organ może wykorzystać ten środek dowodowy, jeżeli strona wyrazi zgodę...

Oświadczenie woli

Jest to taki przejaw woli, który wyraża w sposób dostateczny zamiar wywołania skutków prawnych w postaci ustanowienia, zmiany, lub ustania stosunku cywilnoprawnego. Oświadczenie woli stanowi końcowy efekt procesu rozpoczynającego się w psychice osoby składającej oświadczenie wskutek wyobrażeń rodzi się...

Wady oświadczenia woli w prawie cywilnym

Wady oświadczenia woli zapisane są w KC w art.82- 88. Te artykuły wskazują na 5wad oświadczenia woli:

Brak świadomości lub swobody (art. 82 KC) – wada ta polega na nieważności oświadczenia woli (zaburzenia i choroby psychiczne, upojenie alkoholowe..)

Pozorność (art. 83 KC)– sytuacja może...