Ostatnia fala

Czytaj Dalej

„POWRACAJĄCA FALA” - TREŚĆ

Gotlieb Adler jest bogatym przemysłowcem, właściciele fabryki tkani bawełnianych. Ma syna Ferdynanda, który prowadzi hulaszczy tryb życia. Ten traktuje go pobłażliwie uważając, że praca jest przekleństwem. Pozwala synowi korzystać z uroków życia. Aby spłacić długi syna, obniża płace robotnikom i...

„POWRACAJĄCA FALA” - PROBLEMATYKA

Powracająca fala - ważne jest to co da się innym ludziom, w organizmie społecznym wszystko ma swoje skutki, wszystko jest powiązane. Zło jest jak powracająca fala.

Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

Poeta rozbija formy językowe, tworzy neologizmy, wykorzystuje analogie brzmień, demaskuje, używa kalamburów Nowa Fala poetów - Barańczak, Krynicki, Korunhauser odwołuje się do możliwości i konwencji języka, zyskali miano neolingwistów Białoszewski - w jego poezji są rzeczy stałe: piec, podłoga, sufit.

Ostatnie państwo babilońskie i państwo Dariusza I

  Zaczęły się dla Babilonu ostatnie wielkie dni, największe, jakie kiedykolwiek były. Ostatni z chaldejskiej linii monarchów babilońskich, Nabonidus, odznaczał się jeszcze osobliwszym smakiem literackim.

Rozwój sponsoringu w ostatnich latach

Przeprowadzone w ostatnich kilku latach w Polsce analizy stosunku konsumentów do reklamy wskazują na to, że uważają oni reklamę coraz częściej jako działanie zbyt natarczywe i uciążliwe.

Ocena polityki karnej w Polsce ostatniego dziesięciolecia

)Nietrafny jest jednak pogląd, że był to skutkiem nasilającej się represji karnej, W okresie dynamicznego wzrostu populacji więziennej, * ani nie doszło do zmian w prawie karnym, które, mogłoby ewentualnie powodować częstsze orzekanie kar izolacyjnych * ani też nie uległa jakiejś generalnej zmianie częstotliwość ich orzekania Fałszywa jest również teza, że za wzrost populacji więziennej odpowiedzialna jest bardziej represyjna polityka aresztowań realizowana ...

Fale globalizacji - I fala globalizacji

XV i XVI wiek w czasie wielkich odkryć geograficznych. Odkrycie Ameryki, rozpoznano wybrzeża Afryki i wytyczono wokółafrykańska drogę do Indii.

Po raz pierwszy świat został dostrzeżony jako całość, zawiązały się pierwsze relacje między izolowanymi do tej pory kulturami (po raz pierwszy dyfuzja...

Fale globalizacji - II fala globalizacji

-charakteryzowało ja dążenie kilku państw, dysponujących przewagą przemysłową i militarną, do tworzenia imperiów kolonialnych, -w okresie międzywojennym –pierwsze symptomy wygasania drugiej fali, -prawo imigracyjne było mniej restrykcyjne niż obecnie, ruchliwość siły roboczej była porównywalna do możliwości przemieszczania się kapitału-powodowało to koncentrację kapitału i siły roboczej w państwach najbardziej zaawansowanych gospodarczo, co ...

Fale globalizacji - III fala globalizacji

-nie byłaby możliwa bez rewolucji informatycznej, telefonii komórkowej, programów kosmicznych, konkurujących ze sobą sieci transportowych,

-duża ruchliwość kapitału oraz relatywnie niska ruchliwość siły roboczej,

-szczególnego impetu nabrała po upadku Związku Sowieckiego i...

Rodzina mała - Odchodzenie dzieci z rodziny, aż do ostatniego dziecka

- współcześnie – na tym etapie rzadko są małe dzieci, bo różnica wieku między rodzeństwem nie jest zwykle duża; dziecko dorosłe odchodzi, drugie jest co najmniej w wieku dorastania

- opiekę fizyczną nad dzieckiem rodzice mają już dawno za sobą

- rodzice mają więcej czasu dla siebie, możliwość...

INTERFERENCJA FAL

Zjawisko nakładania się dwu lub więcej fal harmonicz- nych o tej samej długości, prowadzące do powstania ustalonego w czasie rozkładu przestrzennego obszarów wzmocnienia i osłabienia fali, nazywamy INTERFERENCJĄ FAL.

POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW

zakonnym przeżyła się doktryna luterańska, ostatni z mistrzów zakonu zrzucił habit, poddał się królowi polsk.

Polska za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów

POLSKA ZA PANOWANIA DWÓCH PIERWSZYCH PIASTÓW DWÓCH OSTATNICH PIASTÓW BOLESŁAW CHROBRY WŁADYSŁAW ŁOKIETEK popiera chrystianizację w państwach pogańskich ujawniają się wyraźne tendencje do zjednoczenia państwa utrzymuje poprawne stosunki z cesarstwem dążąc do władzy zajmuje Kraków, Sandomierz, ziemię sieradzką i łęczycką oraz Pomorze Gdańskie zostają ufundowane biskupstwa zawarcie sojuszu z Węgrami przeciw Janowi ...

Romuald Traugutt - Ostatni dyktator

Organizując na Polesiu samemu oddział powstańczy, a następnie zostając 17 października 1863 roku ostatnim dyktatorem samego Powstania Styczniowego, Romuald Traugutt wykazał się dużymi i nieprzeciętnymi umiejętnościami oraz zdolnościami organizacyjnymi.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI PRZED SĄDEM HISTORII: SPÓR O OCENĘ PANOWANIA OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

Z powodu tego posłuszeństwa rosyjskiej władczyni, z powodu oportunizmu, z powodu pięknoduchostwa - ostatni z królów Polski został okrzyknięty zdrajcą.

Ostatnie etapy antropogenezy

Szczególnie w ostatnich stadiach filogenezy człowieka występuje na pierwszy plan wybitne powiększenie części mózgowej czaszki dzięki wielkiemu powiększeniu się mózgowia i wyraźne zmniejszenie części twarzowej czaszki wskutek redukcji uzębienia.

Jak powstaje fala?

Fala przebywa określony, czasami bardzo długi dystans. Fala może zawędrować po oceanie zaskakująco daleko. Fala przebyła 10 tysięcy km, po czym uspokoiła się i wygasła.

Fala dźwiękowa

Dźwięki rozprzestrzeniają się w postaci fal - zabu­rzeń ośrodka.

Co to jest fala uderzeniowa wytwarzana przez materiał wybuchowy?

Stąd falę uderzeniową zwie się także falą detonacyjną. Fala uderzeniowa może wytworzyć ciśnienie rzędu 100 ton na cm2, które niszczy wszystko, co napotka ona na swej drodze.