Ośrodek

Czytaj Dalej

Ośrodek SPA

Charakterystyka

Termin Spa przyjął się od nazwy belgijskiego miasta Spa, słynnego z leczniczych gorących źródeł uzdrowiska, jako ogólne określenie kurortu z wodami leczniczymi. Jednak określenie to ma znacznie głębsze korzenie i znajduje swoje wyjaśnienie w łacińskiej sentencji "Sanitas per aquam"...

Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą

Kuratorski Ośrodek Pracy Z Młodzieżą Do podstawowych instytucji resocjalizacyjnych o charakterze otwartym działających w miejscu zamieszkania nieletniego należy kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą, rodzina zastępcza i kurator sądowy. Organizacje i zakres działalności kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą reguluje zarządzanie ministra sprawiedliwości z 26 kwietnia 1983 r. Do ośrodków kieruje się nieletnich na podstawie orzeczeń sądowych. Mogą z nich ...

Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze - Zadania ośrodków

Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych opiera się na zasadzie współpracy ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a także kościołami i związkami...

Ośrodek rehabilitacji przemysłowej

ośrodek rehabilitacji przemysłowej; komórka przygotowana organizacyj­nie do prowadzenia procesu rehabi­litacji nie w pełni sprawnych pracow­ników w miejscu ich pracy. Rozróż­niamy przyzakładowy lub między­zakładowy ośrodek rehabilitacji przemysłowej. Przyzakładowe ośrodki powinny być...

Program Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u

PROGRAM Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u Etap I (nowicjat) nie krótszy niż 2 m-ce i nie dłuższy niż 3 m-ce – omawiany przez społeczność - nie przejście na drugi etap skutkuje wypisem bądź podpisaniem kontraktu krótkoterminowego (do 6 m-cy pobytu - bez przywilejów określonych w 3 etapie) Cel – Aklimatyzacja, uzyskanie motywacji do kontynuowania terapii. Obowiązki - zapoznanie i przestrzeganie regulaminu ośrodka, wybór terapeuty, uczestnictwo ...

Nerwowe ośrodki

Nerwowe ośrodki— skupiska komóreknerwowych tworzące ośrodki określonych odruchów.Znajdują się zawsze w istocie szarej ośrodkowegoukładu nerwowego (mózgowie i rdzeńkręgowy) np. ośrodki połykania, kaszlu, kichania,oddychania, wydzielania śliny i soku trzustkowego— w rdzeniu przedłużonym, ośrodki...

Czym się charakteryzuje ośrodek odpowiedzialności i ośrodek kosztów

Ośrodkiem kosztów lub też centrum kosztów jest każda wyodrębniona część przedsiębiorstwa, do której mogą być przypisane koszty. Ośrodki kosztów mogą być trojakiego rodzaju:

●ośrodki organizacyjne lub geograficzne, jak np. wydziały, magazyny, powierzchnia sprzedaży,

●pozycje wyposażenia, jak...

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie O Ośrodku Zajmuje się kształceniem i wychowaniem dzieci słabosłyszących z całej Polski. Uczy metodą werbalną opartą na posługiwaniu się mową. Opiekuje się dziećmi od 3 roku życia. Są przygotowani do prowadzenia rehabilitacji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 3 lat. Rekrutacja do Ośrodka odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie ...

Ośrodki specjalne szkolno-wycho­wawcze

ośrodki specjalne szkolno-wycho­wawcze; są to placówki kształcenia specjalnego przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych (upośledzonych umysłowo, głuchych, niewidomych), posiadające internat i szkołę, a często także przedszkole. W ośrodkach tych, na ogół lepiej wyposażonych niż po­jedyncze...

Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

W ośrodkach wysokiego i niskiego ciśnienia powietrze znajduje się w ciągłym ruchu. Są to ruchy:

• pionowe - wstępujące w niżu barycznym lub zstępujące w ośrodku wyżowym,

• poziome - wywołane różnicą ciśnienia istniejącą między centrum układu barycznego i jego peryferycznymi obszarami...

Rola Warszawy jako ośrodka polityczno - kulturalnego w XVIII w.

Tereny obecnej Warszawy były zamieszkiwane przez ludzi od niepamiętnych czasów. Dobre warunki geograficzne sprzyjały osadnictwu na tym terenie. Dość szybko nowo założona osada przekształciła się w rozwinięty ośrodek gospodarki towarowo-pieniężnej. W roku 1596 do Warszawy została przeniesiona stolica...

Ośrodki nerwowe gruczołu tarczowego

Włókna przedzwojowe zarówno górnego, jak i obu dolnych zwojów szyjnych pnia współczulnego zakorzenione są w dolnym odcinku części szyjnej rdzenia na poziomie segmentów C6 i C7 , a częściowo również C5. Na tym poziomie rdzenia znajduje się więc pierwotny ośrodek współczulny unerwienia gruczołu...

ośrodek handlowy

Zgrupowanie różnorodnych detalicznych jednostek handlowych i usługowych (conajmniej 4-6 jednostek) prowadzonych zazwyczaj przez różne firmy, stanowiącecałość pod względem handlowo-asortymentowo-usługowym, budowlano-architek-tonicznym i organizacyjno-administracyjnym, przystosowane do kompleksowejobsługi...

Muzyka polskiego baroku - Główne zagadnienia — uwarunkowania historyczne, ośrodki, organizacja życia muzycznego, styl dawny i nowy

O kształcie kultury polskiej w baroku, w tym także muzyki, zadecydowały w dużej mierze przeobrażenia polityczne i organizacyjne. Jednym z waż­niejszych było przeniesienie rezydencji dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy w 1596 roku. Z woli króla Zygmunta III Wazy rozbudowano zamek dawniejszych władców...

Ośrodek termoregulacji

temperature regulation centre); ośrodek znajdujący się w podwzgórzu i składający się z 2 części: 1) ośrodka utraty ciepła w przedniej części ■ podwzgórza i 2) ośrodka zachowania ciepła w tylnej części podwzgórza. W o.t. znajdują się neurony wrażliwe na zmiany temperatury. Jedne z nich...

PEENEMUNDE - ośrodek doświadczalny

W rejonie wioski rybackiej na pół­nocno-zachodnim cyplu wyspy Uz­nam w sierpniu 1936 r. Niemcy ro-poczęli budową ośrodka doświad­czalnego *Luftwaffe i wojsk lądo­wych (teren wykupiono za 750 tys. marek). Od 1937 r. konstruowano tam i prowadzono próby rakiet A-3 i następnie A-4 (*V-2) oraz poci­sków...

Co możesz napisać o neotomizmie? Przedstawiciele, kierunki i ośrodki badawcze

Neotomizm. Nowoczesne odnowienie myśli św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), powszechnie uważanego za największego średniowiecznego filozofa i teologa.

Najsławniejszymi przedstawicielami neotomizmu byli: Louis Billot (1846-1931), kardynał Desire Joseph Mercier (1851-1926), Ambrose Gardeił (1859-1931)...

Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Ośrodki adopcyjno opiekuńcze to placówki, których zadaniem jest niesienie skutecznego wsparcia dla dzieci pozbawionych rodziców i rodziców bezdzietnych. Ośrodki te łączą w rodziny „cierpiące” dzieci pozbawione rodziny biologicznej i małżeństwa nie posiadające własnych dzieci, przez co „odgrywają...

Warunki rozwoju TURYSTYKI - ważniejsze regiony i ośrodki turystyczne

Pod pojęciem TURYSTYKI rozumiemy całokształt zjawisk i przejawów działalności związanej z ruchem turystycznym i jego obsługą. Pojęciem pokrewnym jest krajoznawstwo, które przez jednych uważane jest za ruch kulturalny mający na celu krzewienie umiłowania kraju ojczystego przez bezpośrednie jego poznanie...

Co to są ośrodki skupienia grupy społecznej

Na ośrodki skupienia składają się zarówno materialne podstawy jej istnienia (terytorium, lokal i jego wyposażenie, środki transportu) jak i wartości, symbole (pieczęcie, sztandary, odznaki, legitymacje)oraz idee, które je identyfikują.

W zasadzie wszystkie grupy mają wyodrębniona przestrzeń, na której...