osobowość przedsiębiorstwa

Zbiór cech opisujących sposób postrzegania p. przez osoby z jego otoczeniazewnętrznego i wewnętrznego (klientów, akcjonariuszy, kooperantów, pracow-ników, lokalną społeczność itp.), kształtujących opinię o p., a przez to ułatwiającychlub utrudniających prowadzenie interesów. O.p. można rozpatrywać...

osobowość sprzedawcy

Zespół cech charakteryzujących sprzedawcę, stanowiących ważny komponent„sztuki" sprzedaży, które są wizytówką przedsiębiorstwa i często jednym z głów-nych kryteriów oceny przez potencjalnego nabywcę postrzeganych alternatyw(wariantów) wyboru i przesłanek decyzji zakupu. O.s. powinna wyrażać...

Motywacja i osobowość

Znaczenie zdrowia jako wartości jest bardzo zróżnicowane u ludzi i zmienia się np. z postępującym wiekiem. Z reguły nic jest to wartość autonomiczna, lecz instrumentalna, tj. kojarzona z innymi potrzebami i celami Życiowymi* Potrzebie utrzymania zdrowia sprzyja prze<onanie jednostki o sensowności swego...