Rozwój osobowości w interpretacji psychologów z kręgu społeczno – poznawczego (Bandura, Mischel)

Trzy elementy osobowości:

a) oczekiwania – przekonania, czyli przekonanie co do zdarzeń, oczekiwanie na zdarzenia uzdalniają do pewnej aktywności, jednostka rozwija w sobie oczekiwania „if...done” – „jeśli...(coś), to coś zrobię, zachowuję się w określony sposób”.

b) cele – zdolność do przewidywania...

Teoria konstruktów osobistych G. Kelly – podstawowe założenia oraz sposób interpretacji osobowości i jej rozwoju

Konstrukt tworzy osobowość. Konstrukt to sposób interpretowania świata, schemat interpretacji. Antycypacja wg Kelly'ego to nadrzędny motyw sterujący ludzkim zachowaniem - potrzeba przewidywania co się stanie. W tym celu tworzymy konstrukty osobiste. Osobowość jako system konstruktów osobistych jest...

Osobowość społeczna człowieka i jej elementy

Osobowość społeczna człowieka to zinternalizowana kultura, dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną (Szczepański).

Zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech ....... i społ. i kształtowany przez wpływ...

Osobowość zintegrowana oraz przyczyny jej dezintegracji

OSOBOWOŚĆ ZINTEGROWANA to taki rodzaj osobowości w której tworzące ją czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane.

Przyczyny jej dezintegracji:

Uczestnictwo w kilku grupach społecznych narzucających jednostce rozbieżne wzory, role i wartości.

Trwałe uczestnictwo w życiu i wybieranie...

Jakie są podstawowe typy osobowości wg. Hipokratesa i Galena?

Wczesne próby klasyfikacji wyraźnych typów temperamentu podejmowali Hipokrates, grecki lekarz i ..ojciec medycyny", żyjący około 2400 lat temu, i Galen, rzymski lekarz, żyjący około 130-200 roku naszej ery. Hipokrates i Galen rozróżniali cztery podstawowe typy osobowości, które opierały się na...

Garibaldi i Cavour – dwie osobowości, dwie wizje państwa.

Choć mapa Włoch zmieniała się często, to aż do XIX w. nie udało im się utworzyć jednego organizmu politycznego. Może to dziwić, gdyż przez swą geograficzną formę, Półwysep Apeniński stanowił pewną całość, a poczucie wspólnoty wspomagał język. Mimo wielu dialektów, mieszkańcy Włoch potrafili zawsze dobrze się ze sobą porozumieć. Więzi ogólno włoskie podtrzymywał również kościół. Obecność papieży w Rzymie, sprawiła, iż zawsze pozostawał on nie ...

Różne rodzaje osobowości

Jak przeżyć lekcję – różne osobowości uczniów. Aby efektywnie prowadzić nauczanie i wychowanie, nauczycielowi potrzebna jest wiedza o uczniu, dotycząca jego cech emocjonalnych i intelektualnych. Wiedza ta jest potrzebna do zrozumienia niepowodzeń i trudności ucznia w szkole, jego zachowań, potrzeb i motywów. W mojej długoletniej praktyce nauczyciela spotkałam się z różnymi osobowościami uczniów. Każdy z nich był wyjątkowy. Istnieje jednak kilka zasadniczych typów ...

Rozwój osobowości według Zygmunta Freuda

Freud twierdził, że osobowość rozwija się w dzieciństwie. Dziecko przechodzi określone procesy w pięciu stadiach. Stadia te nazwał psychoseksualnymi, ponieważ uważał, że rozwój psychiczny zależy od zmieniającej się energii seksualnej w różnych częściach ciała w miarę dojrzewania dziecka. - Stadium oralne to pierwsze dwanaście do osiemnastu miesięcy życia. Niemowlęta wchłaniają świat jak pożywienie – ustami. Usta są więc, jak twierdzi Freud, ośrodkiem ...

Nowoczesne społeczeństwo – nowoczesna osobowość społeczna.

W UJĘCIU IDEALNO TYPOWYM SPOŁECZEŃSTWO NOWOCZESNE CHARAKTERYZUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:  Cechy organizacyjne:  wielka liczba członków  otwartość czyli wielorakie powiązania z innymi społeczeństwami  heterogeniczność czyli zróżnicowanie wewnętrzne (klasowe, warstwowe)  wysoki poziom urbanizacji – podstawową organizacją przestrzenną jest miasto  Cechy osobowościowe jednostki:  orientacja na osiągnięcia indywidualne  wysoki poziom empatii i ...

Test osobowości MMPI

Test jest kwestionariuszem osobowości polegającym na samoocenie. Wynik uzyskiwany na podstawie badania jest subiektywnym obrazem własnej osoby badanego. Zasadniczo przed przeprowadzeniem badania psycholog przeprowadza wywiad lub rozmowę psychologiczną. Badany dostaje arkusz z 566 stwierdzeniami (są...

Osobowość padaczkowa

osobowość padaczkowa; określenie wyrażające błędny pogląd, iż więk­szość chorych na padaczkę cechuje pewien specyficzny, jednolity, niepra­widłowy typ struktury osobowości. Obecnie koncepcja ta jest odrzuco­na.

Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka.

 

Telewizja jest obecnie najpopularniejszym środkiem masowego przekazu. Łatwość odbioru przekazywanych treści, możliwość korzystania z telewizora w domu spowodowały zejście innych mass mediów na dalszy plan( kino, książki, radio, czasopisma). Dlatego coraz większa liczba osób poddawana jest...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Wyuczony schemat zachowania

Depresja może stać się wyuczonym schematem zachowania. W wielu rodzinach rodzice są pogrążeni w depresji. Dzieci utożsamiają się z nimi i również kształtują w sobie depresyjny styl życia. Uczą się depresji jako sposobu radzenia sobie ze stresem. Rodziny zniewolone depresją mogą przekazywać swój...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Cukrzyca

W naszej kulturze cukrzyca jest zbyt eksponowana. Na jej temat napisano wiele książek. Przypisuje się jej powodowanie przemęczenia, depresji i wielu innych dolegliwości. Ten przesadny akcent sprawił, że bardziej konserwatywni lekarze stali się sceptyczni w tej sprawie. Cukrzyca istnieje, może spowodować...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresjo wieku średniego

Depresja wieku średniego jest czymś bardzo powszechnym. Szczególnie występuje u ludzi z osobowością obsesyjne— kompulsywną, którzy czują, że nigdy nie osiągną postawionych sobie celów. Zdając sobie z tego sprawę zaczynają się na siebie gniewać i popadać w depresję kliniczną. Inni ulegają depresji...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresja i starość

W okresie starzenia się często dostrzegamy uwydatnianie się głównych cech osobowości. Dlatego osoba, która przez całe życie zmagała się z depresją, może bardziej jej ulegać w miarę upływu lat. I przeciwnie; jeśli człowiek ma pozytywne spojrzenie na życie, a jego poczucie własnej wartości oparte...

Psychologia cech osobowości R.B. Cattella

Stosował analizę czynnikową

Najpierw wyróżnił 15 potem 16 a na końcu 21 cech(czynników podstawowych)

Przy pomiarze osobowości stosował obserwację, kwestionariusze i pomiar laboratoryjny

Interesował się dziedziczeniem cech (1/3 dziedziczenie, 2/3 środowisko)

Interesował...

Dodatkowe poznawcze składniki osobowości

Schematy – z punktu widzenia teorii osobowości jednostki różnią się tworzonymi przez siebie schematami, relacjami między tymi schematami oraz sposobami przetwarzania informacji ważnych dla posiadanych schematów.

Atrybucje – ludzie różnią się sposobem wyjaśniania przyczyn danych zachowań czy...

Wymień i opisz dane na których bazują teorie osobowości ( LOTS)

Źródła danych:

L-dane życia , historii człowieka,

O- dane od obserwatora – dane od rodziców

T- dane testowe – zbierane odpowiednio do teorii

S- osobiste dane ze sprawozdań

LOTS- zbiór danych ze standaryzowanych tekstów , z procedur eksperymentalnych.

Nie wiemy , które są lepsze. Dane muszą...

Dynamika osobowości (źródła energii) w interpretacji Sullivana

Sullivan ujmuje osobowość jako system energetyczny, którego zasadnicze działanie polega na czynnościach redukujących napięcie. Opiera się na koncepcji organizmu pojmowanego jako system napięć, który teoretycznie może wahać się pomiędzy absolutnym odprężeniem - euforią a absolutnym napięciem...