Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.

1.Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jestesmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów:

- kategoryzacja

- niesprawdzenie...

Psychologia cech osobowości Eysencka (PEN)

Wyróżnił trzy podstawowe wymiary osobowości – ekstrawersja/introwersja, neurotyzm/stabilność emocjonalna i psychotyzm/kontrola impulsów

Różnice w osobowości odzwierciedlają różnice w budowie biologicznej

Dziedziczymy cechy

Ewolucyjne uwarunkowania cech

Stworzył Kwestionariusz...

Wymień i krótko scharakteryzuj uwarunkowania (ograniczenia) teorii osobowości. Od czego zależy kształt teorii osobowośc

1. Teorie uwarunkowane są od poziomu rozwoju innych nauk. Nauki medyczne, kliniczne, filozofia a także inne działy psychologii wpływająca rozwój teorii osobowości.

2. Teoria musi być golną aby obejmowała jak największą część społeczeństwa. Przez tą ogólność teoria może nie pasować do danego...

Interpretacja mechanizmów rozwoju osobowości wg E.Fromma (potrzeby a społeczność i kultura)

Wg Froma człowiek dzięki ewolucji odrywając się od natury coraz bardziej wchodzi w układ interakcji ze społecznością. To natura dawała mu szansę na spełnienie, bowiem bycie w zespoleniu z natura było związane ze świadomością swoich stanów. Człowiek odchodząc od natury wydawałoby się, że jest...

Mechanizmy rozwoju osobowości w interpretacji k. Horney (rozwój neurotyczny czy normalny?)

Podstawowym pojęciem w koncepcji K. Horney, jest pojęcie lęku podstawowego. Jest to uczucie jakiego doznaje dziecko, gdy jest osamotnione i bezradne, w potencjalnie wrogim świecie. Lęk ten, pojawia się gdy zostaje naruszona podstawowa potrzeba bezpieczeństwa, np., w wyniku obojętności, nadmiernej...

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya

Murray uważa, że bardzo istotna jest przeszłość, w efekcie kluczowe znaczenie przy omawianiu rozwoju osobowości mają kompleksy niemowlęce,. Są to pozostałości wczesnych zdarzeń, niemowlęcych doświadczeń, które mają rozległy wpływ na późniejsze życie. Zakłada się, że wszyscy ludzie mają...

Kształcenie pedagogów specjalnych - Osobowość pedagogów specjalnych

U pedagogów specjalnych kształtowane są intencjonalne określone cechy osobowości. H. Borzyszkowska2 wymienia następujące właściwości, które powinien posiadać pedagog specjalny:

Ze względu na dobro jednostki upośledzonej, pedagog specjalny mu­si zrozumieć wartość społeczną swojej pracy i...

Teoria cech osobowości kierownika

Teoria cech kierowniczych (przywódczych) zakłada, że do przywództwa potrzebne są określone cechy osobowości, które dane są tylko nielicznym ludziom, pochodzącym zwłaszcza z wyższych klas lub ras społecznych

Na podstawie licznych badań prowadzonych przy użyciu metod intuicyjnych lub empirycznych (np...

Pojęcie i struktura osobowości społecznej

Osobowość społeczna – to wynik procesu socjalizacji, to zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech biologicznych i psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wychowana i w których...

Początek i koniec osobowości fizycznej

Osobowość człowieka rozpoczyna się w zasadzie z chwilą jego urodzenia, ale w prawie rzymskim z chwilą urodzenia zdolność prawna zaczynała się tylko u osób wolnych – niewolnicy jej nie mieli. Zdolność prawna zależała od trzech wspomnianym czynników. Pełną zdolność prawną miał ten, kto...

Istota osobowości społecznej i kształtujące ją elementy

NATURA LUDZKA to zespół trwałych zdolności i cech motoryzacyjnych działających w organizmie ludzkim i zmuszającym go do zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych lecz także do aktywnego przystosowania się do środowiska społecznego i kulturalnego, a więc to także zdolność do tworzenia wartości...

Rodzaje osobowości. Aktywność człowieka w życiu społecznym

Rodzaje osobowości:

Ze względu na budowę: zintegrowana, zdezintegrowana.

Ze względu na sposób realizacji: aktywna, pasywna.

-zintegrowana-czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane i osobowość jest mocna.

-zdezintegrowana- gdy coś się nie układa, coś nie pasuje.

-aktywna-potrafi...

Wyjaśnij pojęcia: podmiot prawa cywilnego, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnej, postępowanie egzekucyjne

 

Podmiot prawa cywilnego – to osoba fizyczna i prawna

osoba fizyczna - to określenie człowieka w języku prawnym

osoba prawna – to skarb państwa i organizacje, którym przepisy przyznają osobowość prawną ( np. stowarzyszenia z osobowością prawną, fundacje)

zdolność prawna – posiadają ją osoby...

"Osobowości rodzinne" David Field

Chomicz Monika Książka, na podstawie której piszę tą pracę to „Osobowości rodzinne” David’a Fielda. Jest to pasjonująca książka o związkach międzyludzkich. Niezależnie od tego, czy od dawna staramy się zrozumieć i naprawić relacje z bliskimi osobami, czy jesteśmy nowicjuszami, pomaga ona pogłębić spojrzenie na te sprawy. Autor analizuje pięć odrębnych rodzajów osobowości rodzinnych, które pokrótce przedstawię w dalszym rozwinięciu pracy i wskazuje ...

Test osobowości MMPI

Autorami testu MMPI są: psycholog Starkę R. Hathaway oraz neuropsychiatra J. Charnley Mc Kinley z Uniwersytetu Minnesota. Twórcy testu w oparciu o doświadczenie kliniczne, znajo­mość badań dotyczących psychopatologii oraz analizę statystyczną, wybrali z dużej ilości hipotetycznych objawów...

Zachowanie osobowości typu A i typu B

zachowanie osobowości typu A i typu B; rozróżnia się typy osobowości A i B, które mają duży wpływ nie tylko na podatność osobniczą do zachorowania na chorobę wieńcową, lecz też na jej rehabilitację.

Zachowanie typu A; polega na angażowaniu się w stałą walkę o zdobycie wielu rzeczy w jak...

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów

1.

Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jestesmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów:

- kategoryzacja

- niesprawdzenie informacji, przyjmowanie usłyszanych opinii

- lęk przed...

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów

Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jesteśmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów:

- kategoryzacja

- niesprawdzenie informacji, przyjmowanie usłyszanych opinii

- lęk przed...

Co determinuje zachowanie – osobowość czy sytuacja?

Stabilność osobowości – jest to niezmienność cech mimo upływu lat

Spójność osobowości – odnosi się do sytuacji, spójności międzysytuacyjnej – te same cechy widoczne są w różnych sytuacjach

Dana cecha nie przejawia się zawsze w taki sam sposób w różnych sytuacjach. Zgodnie z zasadą agregacji dana...

Mechanizmy i zasady rozwoju osobowości (proces indywiduacji, funkcja transcendentna)

Jeżeli chodzi o mechanizmy rozwoju osobowości to wg Junga są dwie ważne zasady: proces indywiduacji oraz funkcja transcendentna. Dzięki nim zastępuje rozwój człowieka.

Rozbicie następuje w pewnych okresach krytycznych:

dzięki przekroczeniu tych okresów następuje integracja elementów...