Osobowość nowoczesna społeczeństwa

Będąc - jak wszystko w społeczeństwie - wytworem działających ludzi, nowoczesność, gdy staje się dominująca, mocno ukształtowana i zakorzeniona, wywiera na nich zwrotny wpływ. Najmocniejszym przejawem tego wpływu jest kształtowanie osobowości, wytwarzanie się swoistego typu człowieka...

Czym są testy osobowości?

Testy osobowości są coraz dokładniejsze pod tym względem, że oceniają temperament, charakter i inteligencję, pozwalają przewidzieć zachowanie i reakcje na różne trudne sytuacje. Testy osobowości często łączy się z testami na inteligencję, chociaż oba rodzaje nie są w pełni doskonałe. Jeden...

Rozwój osobowości dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.

Termin „osobowość”, podobnie jak wiele innych podstawowych pojęć humanistyki, mimo wielu prób zdefiniowania zachowuje niejasność i wieloznaczność. Pojęcie to jest używane w różnych znaczeniach zarówno w języku potocznym, jak i w filozofii, antropologii, historii, psychologii, socjologii i wielu innych naukach humanistycznych. Definicje osobowości formułowane przez psychologów często akcentują uwarunkowania właściwości psychiki człowieka, a niekiedy nawet ...

Pięcioczynnikowy Model Osobowości (NEOAC) (Costa i McCrae)

Wymienili 5 podstawowych wymiarów osobowości (ekstrawersja/introwersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność)

Kwestionariusz Osobowości NEO (NEO-PI)

Wymienili następujące dowody na poparcie swojej tezy o istnieniu pięciu podstawowych wymiarów...

Wymień i krótko scharakteryzuj strefy (obszary) analizowane przez teorie osobowości i będące przedmiotem porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości

Strefy analizowane przez teorie osobowości i znaczące do porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości to:

Struktura osobowości, czyli co tworzy osobowość – teorie cech.

Proces, czyli co wchodzi w dynamikę osobowości, mechanizmy powodujące zachowanie człowieka.

Rozwój, czyli co...

Teoria czynnikowa H.J. Eysencka – Podstawowe założenia i wymiary osobowości (podłoże neuronalne wymiarów, mechanizm ich kształtowania)

H. J. Eysenck

Teoria jego jest również teorią czynnikową

Osobowość jest to całość aktualnych i potencjalnych układów zachowania organizmu zdeterminowanego przez dziedziczność i środowisko.

Rozwój osobowości według niego jest możliwy dzięki interakcji czterech składników:

sferze poznawczej...

Mechanizmy uczenia kształtujące osobowość (w interpretacji np. B. Skinnera czy innych)

Prekursor – behawioryzm Johna Watsona, który stworzył fundament teorii. Osobowość wg behawioryzmu została zanegowana, gdyż uważał, że wszystko można tłumaczyć układem reakcji i bodźców oraz jego niepowtarzalnością, która wskazuje na indywidualność człowieka, dlatego nie ma sensu mówić o...

Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa

Wg Szczepańskiego kulturowy ideał osobowości jest swoistym ideałem wychowawczym, zestawieniem wzorów do naśladowania. Kult ideał osobowy nie jest koncepcją osobowości podstawowej – charakteru społecznego (czyli charakteru narodowego). 

Charakter narodowy

- Typ osobowości występujący statystycznie...

Osobowość społeczna, a rola społeczna. Mechanizm kształtowania osobowości

Osobowość społeczna to zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech biologicznych i psychicznych pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości ludzkich, w których jednostka została wychowana i w których uczestniczy. Osobowość jest nie tylko ukształtowaną strukturą, ale jest przede wszystkim nigdy nie zakończonym procesem, dlatego, że rozwój osobowości ma charakter społeczny, a więc jak długo jednostka ...

Kwestionariusze i testy do badania osobowości

Kwestionariusze i testy do badania osobowości stanowią bogatą grupę narzędzi. Trudno jednoznacznie określić pojęcie „osobowość". Ujmowana bywa jako ogólna suma tych sposo­bów reagowania na innych ludzi (i obiekty) oraz sposobów wchodzenia z nimi w relacj, które są charakterystyczne dla danej...

Czym zajmuje się psychologii osobowości? Jakiego rodzaju kluczowe pytania stawiane są przez zajmujących się teorią osobowości?

Psychologia osobowości odwołuje się do natury człowieka, do filozofii, pyta kim jest człowiek? jest to dyscyplina psychologiczna najbardziej związana z filozofią. Psychologia osobowości zajmuje się osobowością człowieka, ogólnymi teoriami zachowania się człowieka. Bez teorii osobowości nie można by...

Wiedza potoczna a wiedza naukowa w psychologii osobowości

Wyróżnić tutaj trzy rodzaje wiedzy :

-subiektywną- tworzy indywidualne teorie osobowości, dzięki czemu człowiek orientuje się w świecie. Ale ten poziom wiedzy ulega największym zniekształceniom.

- grupową- gdzie na tym poziomie likwiduje się zniekształcenia indywidualne, nastawienia. Nie jest to...

Struktura osobowości w interpretacji Murraya (np. przebiegi, serie, instytucje osobowości)

Na poglądy Murraya dotyczące struktury osobowości silny wpływ wywarła teoria psychoanalityczna lecz różni się ona pod wieloma względami od ortodoksyjnego stanowiska Freuda. M. raczej wystrzega się stosowania słowa „struktura”. Uważa, że osobowość jest zwykle w stanie płynnym. Jednak M. wyróżnia...

Osobowość a system społeczny

Normy moralne, wchodzące w skład wartościującego aspektu wspólnej kultury, są rdzeniem mechanizmu stabilizującego system społecznych interakcji. Co więcej, me-chanizm ten stabilizuje nie tylko postawy, czyli emocjonalne znaczenia osób dla siebie nawzajem, lecz również kategoryzację, czyli poznawcze...

Opisz różnice między temperamentem a osobowością

 

Różnice między temperamentem a osobowością:

Temperament jest głównie produktem ewolucji, czyli ma podłoże biologiczne, zaś osobowość w większym stopniu kształtuje się na bazie czynników kulturowych.

Temperament charakteryzuje wszystkie zwierzęta naczelne, zaś osobowość – tylko...

Charakterystyka twórczej osobowości

Charakterystyka twórczej osobowości Temat pracy: Charakterystyka twórczej osobowości Osobowość człowieka kształtowana jest przez cechy biofizyczne jak też poprzez proces socjalizacji, która przystosowuje człowieka do życia w zbiorowości, umożliwia porozumienie się i inteligentne działanie w jej ramach, uczy jak się zachować, by osiągnąć cele życiowe. Osobowość nie jest cechą gatunkową człowieka, lecz cechą indywidualną i kulturową, odnoszącą się do wzoru, do ...

Osobowość

OSOBOWOŚĆ W codziennym życiu często ?szufladkujemy? ludzi zgodnie z ich typem osobowości. Może to być typ sympatyczny i towarzyski, typ agresywny, spokojny i nieśmiały, aktywny i wiecznie zajęty i tak dalej. Klasyfikacja taka opiera się na założeniu, że każda osoba należy do określonego typu osobowości- któremu właściwy jest określony sposób zachowania. Jeśli wiemy jaką osobowość ma napotkany człowiek, być może łatwiej nam będzie wyjaśnić jego postępowanie.

Zaburzenia osobowości

zaburzenia osobowości; osobowość nieprawidłowa; psychopatia; obejmują różne postacie zmian osobowości, które nie są spowodowane -> psychozą, -> nerwicą lub obniżeniem sprawności intelektu i dotyczą sfery uczuć i dążeń. Zmiany te upośledzają zdolność do prawidłowej adaptacji...

Osobowości biblijne na wybranych przykładach

Osobowość to zespół stałych cech psychicznych, regulujących zachowanie człowieka i wyróżniających go spośród innych ludzi; indywidualność. Osobowości w świecie biblijnym jest wiele, np.: Hiob, Mojżesz, Kohelet, Abraham, Salomon, Chrystus. Hiob - bogobojny, szczery, pełen dobroci, otoczony...

Mechanizmy rozwoju osobowości (kryteria rozwoju, procesy odpowiedzialne za rozwój)

Rozwój osobowości dokonuje się w wyniku pewnych procesów – nie jest on możliwy jeśli nie ma wyzwolonego napięcia psychicznego. Freud uważał, że rozwój osobowości jest możliwy dzięki takim napięciom jak procesy fizjologiczne, które towarzyszą dojrzewaniu. Te procesy wytwarzają pewien stan napięcia w...