Osobowość

Czytaj Dalej

Temperament - składnik czy synonim osobowości? Odpowiedz odwołując się do wybranych koncepcji

 

Osobowość- złożony zbiór własności psychicznych (zespół cech), które wpływają na charakterystyczne związki zachowania jednostki, niezmienne czasowo i sytuacyjnie. Psycholodzy osobowości zadają sobie pytanie: W jaki sposób jednostki różnią się między sobą? (Zimbardo)

Temperament- względnie...

Osobowość

► WSTĘP Termin „osobowość”, podobnie jak wiele innych podstawowych pojęć humanistyki, mimo wielu prób zdefiniowania zachowuje niejasność i wieloznaczność. Pojęcie to jest używane w różnych znaczeniach zarówno w języku potocznym, jak i w filozofii, antropologii, historii, psychologii, socjologii i wielu innych naukach humanistycznych. W tej pracy zajmę się szczegółowo pojęciem osobowości w znaczeniu psychologicznym. Definicje osobowości formułowane przez ...

Kształtowanie i rozwój osobowości dzieci i młodzieży

Pojęcie osobowości Część definicji to typowe definicje operacyjne zawierające umowne określenia pojęcia osobowości adekwatne do opracowanych narzędzi. Inne można nazwać definicjami opisowymi; mają one bowiem charakter opisującego wyliczenia elementów konstytutywnych osobowości. Jeszcze inne to definicje dyskryminacyjne – ich autorzy usiłują określić za ich pomocą to, co stanowi wyróżniającą cechę osobowości jako takiej, wskazać na jej specyficzną ...

Na co wpływa ludzka osobowość?

Wśród teoretyków osobowości coraz bardziej powszechny jest pogląd, zgodnie, z którym osobowość stanowi produkt zewnętrznych warunków, przy czym idzie tu głównie o środowisko społeczne. Istotę osobowości determinują specyficzne dla człowieka stosunki interpersonalne Istnieje głębokie przekonanie, że treść czy istota struktur osobowości kształtowana jest w procesie interakcji człowieka z otoczeniem, zachodzącym w ciągu całego jego życia. Teoretycy osobowości ...

Zastosowanie wybranych elementów pedeutologii do pracy nauczyciela – wpływ cech osobowości nauczyciela na styl prowadzenia zajęć.

W roku 2000 w Polsce w zawodzie nauczycielskim zatrudnionych było 721,7 tys. osób. Wśród nich 549,9 tys. pracowało w pełnym wymiarze czasu pracy. Wielu trafiło tam przypadkiem, wielu z powodu trudności związanych z zatrudnieniem w wyuczonym zawodzie, lecz zdecydowana większość znalazła się tam świadomie i z przekonaniem, iż swą karierę zawodową chce związać z nauczaniem. Wszelkie idee pedagogiczne, cele, treści i zasady kształcenia i wychowania nie działają ...

Teorie rozwoju osobowości

TEORIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI Wykład I 07/10/2006 PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚĆ to złożony zbiór własności psychologicznych, które wpływają na charakterystyczne wzorce zachowania jednostki, niezmienne czasowo i sytuacyjnie. Psychologia osobowości stara się zintegrować wszystkie aspekty funkcjonowania jednostki. Taka integracja wymaga wykorzystania wiedzy ze wszystkich obszarów psychologii. TEORIE OSOBOWOŚCI są to hipotetyczne twierdzenia na temat struktury i ...

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości Nr jednostki chorobowej wg WHO ICD -10 Zbiór zaburzeń psychicznych ma charakter epidemiologiczny , co 10 człowiek populacji na świecie, może być, miał lub będzie dotknięty jednym z zaburzeń psychicznych Pojęcie i rodzaje zaburzeń osobowości Zaburzenia osobowości: to trwały dysfunkcjonalny wzorzec wewnętrznych doświadczeń i zachowań , który w znaczącym stopniu odbiega od oczekiwań występujących w kulturze społecznej , w której żyje ...

Osobowość zniewolona w kulturze masowej

1. Charakter kultury masowej Szkicując obraz osobowości jako towaru, konieczne jest scharakteryzowanie płaszczyzny, która ją wykształciła, a jest nią kultura masowa. Przyczyną jej powstania był bardzo szybki rozwój techniki, automatyzacja pracy, zmniejszenia popytu na pracę fizyczną, która zastąpiona została działalnością maszyn. Stawianie człowieka w cieniu zautomatyzowanych mechanizmów produkcyjnych implikuje zmianę procesów psychospołecznych istot ludzkich. Można ...

Czynniki społeczno - kulturowe a osobowość 

Osobowość org cech wew przez które człowiek dośw i reaguje na świat i siebie; zaczyna się od dzieciństwa i trwa przez pr socjalizacji i internalizacji wartości, kszt ją życie społ-kult.

Osobowość ukł stałych cech i mech wew, zdeterminowane czynnikami nat (gen, klimat, fizjograficznymi), społ- kult...

Porównaj poznawcze i cechowe ujęcie osobowości

 

Poznawcza teoria osobowości: Kelly’ego teoria konstruktów osobistych

CZŁOWIEK W UJĘCIU POZNAWCZYM

podmiot poznający świat i samego siebie

złożony system pobierający, przetwarzający, integrujący informacje

odzwierciedla rzeczywistość, przewiduje, tworzy programy działania...

Zaburzenia osobowości

Ponieważ wśród specjalistów zdrowia psychicznego powszechne jest przekonanie, | że osobowość w okresie dojrzewania nadal się rozwija, niechętnie diagnozują oni f u nastolatków zaburzenia osobowości. Jednak, co szczegółowo omówimy w dalszej części książki, istnieje znaczące nakładanie się grup, w...

Co to są cechy osobowości?

Nie należy mylić opisu temperamentów, którego przykładem może być teoria Hipokratesa, z analizą osobowości. Wprawdzie cechy osobowości są w stosunku do temperamentu wtórne (temperament zaczyna objawiać się znacznie wcześniej niż osobowość), ale cechy temperamentalne nie pozostają w bezpośredniej...

Jak kultura może wpływać na osobowość?

 

Osobowość jest strukturą całościową cech psychicznych, warunkujących postępowanie człowieka. Inaczej mówiąc, jest zbiorem cech danej osoby, warunkujących jej postępowanie wobec ludzi lub z ludźmi, wobec siebie oraz przedmiotów i zjawisk otaczającego świata.

W postępowaniu człowieka dostrzegamy...

Rozumienie, struktura i znaczenie osobowości w procesie egzystencji dla procesów życia.

Istnieje głębokie przekonanie, że treść czy istota struktur osobowości kształtowana jest w procesie interakcji człowieka z otoczeniem, zachodzącym w ciągu całego jego życia. Teoretycy osobowości powiązani z poglądem materialistycznym, niezależnie od konkretnych rozwiązań odnośnie do struktury i rozwoju osobowości, podzielają pogląd, że osobowość kształtuje się wyłącznie w działaniu. Należy traktować ją jako wynik działalności ludzkiej oraz jako produkt ...

Ocena cech zaburzenia osobowości z pogranicza oraz problemów z nimi związanych

Idealnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie oceny dotyczącej wszystkich zaburzeń osi II, ale w programie Montefiore oceniamy tylko obecność zaburzenia osobowości z pogranicza, ponieważ nie chcemy nadmiernie obciążać swoich pacjentów zbyt wieloma narzędziami oceny i wywiadami. Niektórzy pacjenci oraz...

Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe obszary wyznaczające odmienność teorii osobowości

Psychologia osobowości skupia się na całym człowieku.. Próbuje zrozumieć wymiary zachowań ludzkich i różnice indywidualne.

Osobowość wiąże się z pojęciem tożsamości

Osobowość umożliwia postrzeganie człowieka całościowo, holistycznie.

Postrzeganie holistyczne – uwzględnianie całości...

Psychologia,osobowość,inteligencja,agresja,myślenie itp.

Osobowość- centralny system regulacji czynności (zachowań ) człowieka. Jeszcze do niedawna dominująca była koncepcja traktująca osobowość jako zespół cech. Cechy stanowiły trwałe własności danej osoby. TRZY WARSTWY OSOBOWOŚCI według Freuda): - Id- czyli „ono” jest warstwą nieświadomą zawierającą w sobie popędy, stanowiące siły napędowe psychiki. Wszystkie popędy są aktywne przez całe życie człowieka od momentu jego urodzenia. Zasadniczym celem zachowania ...

Z czego wykształca się osobowość?

Człowiek zdrowy i dobrze funkcjonujący, posiada dobrze wykształcona osobowość. Jest zdrowy w sensie psychicznym i somatycznym. Osobowość jest bowiem zawsze regulatorem czynności życiowych człowieka, jak również jego zachowań (zachowania zdrowe i zachowania niezdrowe). Stąd, jak twierdził Sullivan...

Kryteria oceny teorii osobowości

Aby teoria osobowości była coś warta powinna spełniać szereg wymogów:

Teorie osobowości powinny odpowiadać na pytania co? jak? dlaczego?

Odpowiedź na pytanie „co” jest charakterystyką natury osób np. co jest właściwe dla człowieka? Odpowiedź na pytanie „jak” mówi o tym co determinuje...

Osobowość człowieka - Teoria psychospołeczna Ericha Fromma

Termin „osobowość” używany jest w różnych dyscyplinach: w filozofii, w psychologii, w pedagogice, w socjologii. Różne jest także jego definiowanie w obrębie jednej dyscypliny. Również w psychologii ukształtowały się różne sposoby ujmowania tematyki osobowości. W. James nazwał osobowość „gospodarzem” funkcji psychicznych. Natomiast G. W. Allport uważał, że osobowość decyduje o „zachowaniu i myślach.” Tylko bardzo nieliczne ogólne twierdzenia o osobowości ...