Osobiście

Czytaj Dalej

DOWÓD OSOBISTY JAKO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub...

Dobra osobiste i ich ochrona.

Co to są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych gasną ze śmiercią osoby, która była do nich uprawniona. W prawie nie ma dokładnej definicji tego pojęcia, można jednak przyjąć, że odnosi się ono do uznanych przez społeczeństwo ...

Jak kształtuje swoje relacje z innymi ludźmi człowiek o wysokiej kulturze osobistej?

Kultura osobista człowieka to ogół jego sposobów postępowania, metod działania, myśli, pojęć, poglądów i wytworów działania, które mogą być często nieznane innym ludziom. Zawiera się ona w ramach kultury zbiorowości, ale obejmuje także te myśli, uczucia, idee i wytwory działalności, które nie są jeszcze znane innym ludziom. Nie zawsze są one akceptowane czy tolerowane przez innych. Jednak człowiek o wysokiej kulturze osobistej jest szanowany i dobrze postrzegany ...

Pojęcie i funkcje sprzedaży osobistej

Sprzedaż osobista jest najstarszym i najważniejszym środkiem promocji, już w bardzo dawnych czasach rolnicy i rzemieślnicy, chodząc po wioskach i miasteczkach oferowali i sprzedawali swoje wyroby koło domów klientów. Tereny wiejskie i małe miasteczka mogły otrzymać podstawowe towary tylko dzięki wędrownym sprzedawcom. W kontakcie przedsiębiorstwo – klient zawsze występuje sprzedawca, który jest dla nabywcy wizytówką firmy. Sprzedaż osobista musi charakteryzować się nie ...

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Metoda dokumentów osobistych

Kolejne podejście socjologiczne, którego uzupełnienie i wzbogacenie może przy­nieść fotografia, to metoda dokumentów osobistych. Wprowadzona została pier­wotnie, podobnie jak analiza treści, w odniesieniu do tekstów pisanych: listów, pa­miętników, rejestrów oficjalnych i tym podobnych świadectw, w których...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Przygotowanie osobiste do zawodu

(l) Problemy etyki zawodowej. Podstawą wszelkiego powodzenia zawo­dowego i rozwoju zawodu psychologa, w szczególności psychologa klinicz­nego są zinternalizowane normy ogólne i normy etyki zawodowej psycho­loga. Problem funkcjonowania norm nie jest, jak wiemy, tylko problemem wiedzy i nawyków -jest to problem...

Sprzedaż osobista

SPRZEDAŻ OSOBISTA Sprzedaż osobista jest najstarszym i najważniejszym środkiem promocji, już w bardzo dawnych czasach rolnicy i rzemieślnicy, chodząc po wioskach i miasteczkach oferowali i sprzedawali swoje wyroby koło domów klientów. Tereny wiejskie i małe miasteczka mogły otrzymać podstawowe towary tylko dzięki wędrownym sprzedawcom. W kontakcie przedsiębiorstwo ? klient zawsze występuje sprzedawca, który jest dla nabywcy wizytówką firmy. Sprzedaż osobista musi ...

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega między innymi świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy, a także przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów ...

Wykaż prawdziwość sądu, że przeżycia osobiste pisarza mają wpływ na jego twórczość artystyczną.

Twórczość artystyczna człowieka to uzewnętrznienie jego wewnętrznego piękna i bogactwa duszy. Każde dzieło literackie ma korzenie swojego powstania w bodźcu doznanym przez autora, czyli przeżyciu osobistym. Większość poczynań człowieka jest spowodowana i kierowana jego własnymi odczuciami i...

Tożsamość zawodowa psychologa - Tożsamość jednostki: tożsamość osobista, społeczna i zawodowa

W literaturze spotkać można wiele definicji tożsamości. Według Słownika języka polskiego (1968, s. 832) tożsamość znaczy tyle, co „bycie tym samym”. Termin ten odnoszony jest do konfiguracji cech, które pozwalają zidentyfikować, rozpoznać daną osobę czy grupę osób. Ustalenie czyjeś tożsamości...

Charakter prawny dowodu osobistego

Dowód osobisty to dokument osobisty stwierdzający tożsamość.

Osoba, która jest obywatelem polskim i zamieszkuje w Polsce oraz ukończyła 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Dowód osobisty może też posiadać osoba, która ukończyła 15 lat i pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje...

Sprzedaż osobista

Sprzedaż osobista jest najskuteczniejszym narzędziem promocji w pewnych fazach procesu zakupu, szczególnie przy tworzeniu preferencji i przekonania nabywców oraz w fazie podjęcia akcji. Powodem są trzy cechy charakterystyczne różniące sprzedaż osobistą od reklamy:

• osobista konfrontacja; sprzedaż...

Dochód osobisty

Charakterystyka

Dochód osobisty ludności - to wszystkie dochody rzeczywiste, jakie otrzymują domowe|gospodarstwa domowe, powiększone o transferowe otrzymywane od państwa i pomniejszone o podatki płacone państwu.

Są to dochody jakie gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na konsumpcję lub oszczędności...

Służebność osobista

Zgodnie z artykułem 285 Kodeksu Cywilnego, służebności są grupą ograniczonych praw rzeczowych, obciążających wyłącznie nieruchomości. Występują one najczęściej w stosunkach sąsiedzkich. Służebności polegają na obciążeniu nieruchomości w określonym zakresie lub przez osobę uprawnioną. W innym pojęciu jest to również ograniczenie właściciela danej nieruchomości w jego prawach na rzecz zwiększenia użyteczności innej nieruchomości. Każda służebność ...

Znaczenie higieny osobistej dla zdrowia człowieka

Wyróżniamy kilka rodzajów higieny: higiena psychiczna, środowiskowa i osobista, każda z nich wpływa na zdrowie człowieka. Higiena środowiskowa zajmuje się badaniem wpływu środowiska na organizm człowieka. Na samopoczucie wpływają czynniki takie jak pogoda, zanieczyszczenia środowiska. Zazwyczaj warunki leśne czy wiejskie lepiej wpływają na nasz nastrój, między innymi dlatego, że powietrze jest czyste, zanieczyszczone przez fabryki. Nie dostajemy bólów głowy ...

Jakie są możliwości stosowania komputerów osobistych w terapii chorych z afazją?

Problematyka stosowania komputerów osobistych w lerapii chorych z afazją wciąż budzi kontrowersje (Pedersen. Vinler, Olsen 2001: Mortley, Enderby, Pe-theram 2000; Armstrong, Macdonald 2000; Blucstone 1998; Petheram 1996; Robertson 1990). Po okresie wielkiego entuzjazmu w lalach osiemdziesiątych, gdy wielu...

Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: służebność osobista oraz zastaw

Służebność osobista:

Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Służebność osobista jest czynna i bierna. Wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Jest niezbywalna nie ,można jej nabyć przez zasiedzenie...

Postępowanie w sprawie wydania dowodu osobistego

Dowody osobiste wydawane są na wniosek zainteresowanych.

Składa się wniosek do organu gminy tj. do ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wniosek zawiera wszystkie dane niezbędne do identyfikacji osoby fizycznej.

Osoby pełnoletnie same składają wniosek, w przypadku nieletnich, opiekunowie ustawowi...

Dokumenty oficjalne i osobiste

Znane są także — oprócz omówionych wcześniej — inne rodzaje dokumentów, wyróżnione np. ze względu na ich „urzędowe” usankcjonowanie lub brak takiego usankcjonowania. Mówi się wtedy o dokumentach oficjalnych (o charakterze państwowym czy urzędowym) i dokumentach osobistych (nieoficjalnych).

Dokumenty...

Sprzedaż osobista jako element strategii aktywizacji sprzedaży

Istotą sprzedaży osobistej jest bezpośredni i indywidualny kontakt sprzedawcyz klientem. Jego rezultatem jest interakcyjny i elastyczny charakter powiązań międzykomunikującymi się stronami. Interakcyjność polega na natychmiastowym uzyskaniu sprzężenia zwrotnego czyli reakcji klienta na ofertę firmy...