Osoby prawna

  Osoba prawna to konstrukcja prawna, jednostka organizacyjna zrównana pod względem zdolności z osobami fizycznymi.

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku

Chodzi o współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, które mogą pomóc osobom w starszym wieku w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych

Można przyjąć, że wspomaganie osoby niepełnosprawnej w rozwiązywa­niu przez nią sytuacji problemowych oznacza swego rodzaju „równoważenie majoryzujące" - stanowiące podstawę psychicznego, społecznego i zawodowe­go przystosowania człowieka.

Leczenie osób uzależnionych jako prawny sposób zwalczania alkoholizmu

Do zadań izb wytrzeźwień należą: Opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym Udzielanie im świadczeń higieniczno-sanitarnych Udzielanie pierwszej pomocy osobom nietrzeźwym w nagłych wypadkach Informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu Nakłanianie uzależnionych osób do poddania się leczeniu odwykowemu Osoby doprowadzane do izb poddaje się niezwłocznemu badaniu lekarskiemu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jest to fundusz celowy, wyposażony w osobowość prawną.

Formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dorosłymi w Polsce

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawęża powyższą definicję określając: "Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskały orzeczenie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Oznacza to, że osoby te płacą podatek dochodowy według zasad określonych w Polsce od całości osiąganych dochodów, bez względu na to, czy źródła przychodów położone są w kraju, czy też za granicą.

Prawo wspólnot europejskich. Swobodny przepływ osób, towaru, usług.

W dziedzinie zabezpieczenia społecznego, ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiają środki niezbędne do realizacji swobodnego przepływu pracowników przez wprowadzenie systemu umożliwiającego migrującym pracownikom najemnym i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek oraz uprawnionym osobom od nich zależnym: a) zaliczenie wszystkich okresów uwzględnianych w ustawodawstwie poszczególnych państw, w celu nabycia i zachowania prawa do ...

Rehabilitacja osób w starszym wieku

Powinna koncentrować się przede wszystkim na podtrzymaniu i przywróceniu zdolności do wykonywania podstawowych (mycie, jedzenie, korzystanie z toalety, ubieranie, zmiana pozycji), a następnie złożonych (sprzątanie, posługiwanie się telefonem, korzystanie ze środków komunikacji, robienie zakupów) czynności życia codziennego, tak by zapewnić starszym osobom jak największą samodzielność i niezależność.

Osoby fizyczne

Ograniczona zdolność do czynności prawnych – osoby które ukończyły 13 lat oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Brak zdolności do czynności prawnych – mają osoby, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

Zmiana tradycji kulturowej dotyczącej osób niepełnosprawnych, ich roli i miejsca w społeczeństwie polskim

Zadaniem i wyzwaniem społecznym dla wszystkich jest nauczenie łudź, poczucia współodpowiedzialności za tych, którzyprzecież są ich krewnymi, przyjaciółmi, osobami bliskimi.

Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji - Problemy medyczne, psychologiczne, społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych

W obronie praw i tożsamości osobowej jednostek niepełnosprawnych, społecznie upośledzonych, a zwłaszcza dyskryminowanych, niezbędna jest nie tylko moralna edukacja społeczeństwa, ale także działania legislacyjne i edukacja prawna, które stać się powinny jedną z najistotniejszych dziedzin polityki społecznej demokratycznego państwa (zob.

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia

Są nimi: 1) zasada personalizacji, która uznaje, że osoba niepełnosprawna, bez względu na rozległość i głębokość dysfunkcji, pozostaje zawsze osobą, podmiotem, a etyczne pryncypia nakazują przestrzegania zasady chro­nienia relacji osobowych ludzi niepełnosprawnych, ich godności i toż­samości osobowej, decydują one bowiem o sytuowaniu ich w środo­wisku, stają się motywem realizowania się sensu życia oraz wspólnymprogramem ...

Środowiskowe mechanizmy powstawania uprzedzeń, stereotypów oraz społecznej akceptacji autonomii osób niepełnosprawnych

W świadomości społecznej nadal jeszcze funkcjonuje ustalony stereo­typ, że osoby fizycznie niesprawne, głębiej upośledzone umysłowo, niewidome lub niesłyszące wymagają dużych nakładów i wysiłków ze stro­ny społeczeństwa, które niekiedy są nieopłacalne zwłaszcza z ekonomiczne­go punktu widzenia.

Osoby fizyczne i osoby prawne

1 KC: • Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi Osoby fizyczne • Każda osoba fizyczna posiada zdolność prawną, może ona być podmiotem praw lub obowiązków • Zdolność do czynności prawnej uzyskują osoby fizyczne (ludzie) dopiero po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości umysłowej, niezbędnej do podejmowania decyzji co do kształtowania wiążących je stosunków ...

Sztuka wychowywania dzieci i młodzieży. Koncepcja osoby w wychowaniu.

Celem wychowania jest kształtowanie w kontekście moralnym, nauce działania etycznego * osoba w sensie psychologicznym i socjopsychologicznym: każdy to istota indywidualna, przez co się wyróżnia Dziś także istnieje model osoby.

Przygotowanie do starości osób upośledzonych umysłowo

Należą do nich: - wczesne wykrywanie, diagnozowanie i interwencja w ograniczaniu skutków niepełnosprawności, - opieka medyczna nad osobą niepełnosprawną i proces jej leczenia, - doradztwo socjalne, psychologiczne, - szkolenia w zakresie samoobsługi, poruszania się, korzystania ze środków komunikacji, komunikowania się, wykonywania codziennych czynności, - rozwijanie i przywracanie osobom niepełnosprawnym zdolności do wykonywania podstawowych codziennych ...

Ocena stanu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie swobody przepływu osób.

Prawo do pobytu przysługiwać będzie również osobom biernym zawodowo, studentom i emerytom itd.

Opieka nad osobami w podeszłym wieku

Czynności i usługi świadczone przez pielęgniarzy dotyczą najrozmaitszych sfer życia ludzi w podeszłym wieku, takich jak: •    Pielęgnacja i opieka nad osobami przebywającymi w ośrodkach dla seniorów (w obrębie ośrodków mieszkaniowych dla jeszcze samodzielnych osób w podeszłym wieku, w ośrodkach opieki nad osobami obłożnie chorymi lub też w zakładach opieki nad chorymi o zmąconej świadomości).

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Osoba odpowiedzialna za pracę pedagogiczną

Ważne jest, żeby osoby podejmujące pracę pedagogiczną z upośledzonymi umysłowo wierzyły w jej sens i powodzenie.