Prawa i wolności osoby ludzkiej

Prawa i wolności obywatelskie to rodzaj praw przysługujących jednostce i upoważniających ją do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działań. Upoważnienie to obowiązuje od momentu nabycia obywatelstwa. Istnieją także prawa i wolności niezależne od jakiejkolwiek władzy takie jak: prawo do życia, zakaz tortur, zakaz eksperymentów, w tym medycznych bez dobrowolnej zgody pacjenta, odpowiedzialność karna, domniemanie niewinności, wolność ...

Opis osoby (Describin people)

Konrad has been my best friend since begin of high school. I first met him 1st day at new school. He suggested me having common locker, I agreed, and I have never regret this. Physically, he looks much older than many of boys in his age. His black, expressive eyes and good looks are causing that many girls love look at him. Although he is medium height, his extra original cut hair distinguishing himself. Tight clothes ale his favorite, because underline his athletic figure, finally he ...

Opis osoby

Me name is Agnes. I am 22 years. I am a student of the first year extramural Leisure and Turism at the University of Arts and Science in Kielce.Im currently surving my internship at the Municipal Office in Wodzislaw. I have experience on the operation of hotel and tourist office. In this direction I had a five-week practice at the Astor in Mount Jastrzebia cluster and the tourist office in Kielce.   I am a nice, honest, stubborn, attentive, industrious, impulsive as I go, I like to smile,

'Ludzie należący do różnych pokoleń' Osoba należąca do innego pokolenia

Mirek is one of Tarnów’s musicians. I got to know him about one year ago when I joined Tarnów’s Gospel Choir. He is tall, bald-headed and heavy-built man in his late thirties. His blue eyes look marvelous surrounded by his dark complexion. He is also fashionable and stylishly dressed. He is a very hard-working person, who has who isn't nervous and lazy even when he have a lot work to do. His a very sociable, kind and sensitive man. He likes children a lot so he helps them when ...

Osoba dozoru ruchu zakładu górniczego

Pracownik szczebla wyższego, średniego lub niższego dozoru sprawujący w zakładzie górniczym dozór ruchu w odpowiedniej specjalności technicznej.

Czy u danej osoby można określić półkulę kształtującą czynność mowy?

W przypadku wielu pacjentów, zwłaszcza tych przygotowywanych do zabiegu neurochirurgicznego, istotne jest ustalenie, w której półkuli reprezentowane są funkcje językowe. Pozwala to określić tzw. próba amytalowa, opracowana w latach czterdziestych XX w. przez japońskiego uczonego Wada. Polega ona na...

Jaki jest schemat badania w przypadku zaburzeń mowy osób z poważniejszym stopniem upośledzenia umysłowego?

I.    Określenie problemu

1.    Badania specjalistyczne.

2.    Badania wstępne:

-    wywiad,

-    obserwacja, orientacyjne badanie mowy.

II.    Sformułowanie hipotez

3.    Badania podstawowe:

badanie rozumienia,

-    badanie nadawania.

4.    Badania uzupełniające.

III.

Co jest celem diagnozy logopedycznej osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym?

Diagnoza logopedyczna ma w tyin przypadku na celu stwierdzenie, w jakim stopniu są zaburzone sprawności językowe, składające się na sprawność komunikacyjną (tzn. jaki jesl zakres i głębokość zaburzeń mowy). Logopeda zmierza do określenia, czy pacjent sobie radzi, czy mówi, czy i jakie podejmuje...

Od czego zależą efekty terapii osób z dysleksją rozwojową?

Terapia zaburzeń w czytaniu i pisaniu jest działaniem długofalowym i żmudnym, a jej wyniki wydawać się mogą niewspółmierne do zaangażowanego czasu i wysiłku. Powodzenie działań terapeutycznych zależy od wiciu czynników, spośród których wymienić trzeba przede wszystkim:

wiek dziecka (im dziecko...

Jaka jest motywacja do rozpoczęcia terapii osób z dysartrią?

Motywacje dorosłego pacjcnta do rozpoczęcia terapii logopedycznej bywają różne. Rzadko jest nią pragnienie poprawy własnego funkcjonowania językowego i społecznego. Najczęściej pacjent podejmuje terapię w wyniku:

presji rodziny, współmałżonka, przełożonego,

przymusu instytucjonalnego...