Oskarżony

Czytaj Dalej

Obecność oskarżonego tymczasowo aresztowanego przy poszczególnych czynnościach procesowych

Tymczasowo aresztowany oskarżony ma prawo do nieskrępowanego kontaktu z obrońcą.

W postępowaniu przygotowawczym gdy apelację wniesiono na niekorzyść oskarżonego co do winy albo domagając się wymierzenia lub zaostrzenia kary pozbawienia wolności a oskarżony jest pozbawiony wolności i sąd nie uważa...

Oskarżony i pokrzywdzony - prawa i obowiązki

W polskim systemie prawnym każdy obywatel ma swoje prawa i obowiązki, są to wartości niezmienne z których może kożystać każdy obywatel zarówno ten oskarżony w procesie jak i pokrzywdzony. W mojej pracy na ten temat postaram się opisac poszczególne prawa jakie posiada każda ze stron oraz obowiązki jakie powinna spełnić. Pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez wykroczenie. W razie śmierci pokrzywdzonego,

List żelazny dla oskarżonego oraz list żelazny dla świadka i biegłego

art. 281 Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem opowiadania z wolnej stopy właściwy miejscowo sąd wojewódzki może wydać oskarżonemu list żelazny

art. 282§ l list żelazny zapewnia oskarżonemu...

Mowa oskarżycielska w sprawie oskarżonego Osamy bin Ladena.

Wysoki Sądzie, szanowna Ławo Przysięgłych i wszyscy zebrani. Nie wątpliwym jest, iż oskarżony Osama bin Laden a właściwie szejk Usama ibn Ladin, saudyjski milioner przywódca Al.-Kaidy jest osobą odpowiedzialną za zorganizowanie, pomocnictwo i przeprowadzenie pięciu ataków terrorystycznych na obszarze Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także za uczestnictwo i przewodniczenie militarnej organizacji o charakterze terrorystycznym jaką z pewnością ...

Zasada prawa oskarżonego do obrony

Zasadę tą wyraża art. 42 ust. 2 Konstytucji. Odnosi się ona tylko do postępowania karnego, ale dotyczy wszystkich jego stadiów.

W znaczeniu materialnym, prawo do obrony oznacza takie ukształtowanie procedury karnej, które stwarza oskarżonemu możliwość występowania jako pełnoprawnego uczestnika...

Wyjaśnij pojęcia: poszkodowany, podejrzany, oskarżony, sprawca, świadek, świadek incognito

 

Poszkodowany – ma prawo żądać by policja przyjęła od niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ma również prawo brać udział w postępowaniu przygotowawczym, a więc zanim sprawa trafi do sądu, może składać wnioski dowodowe, wskazywać świadków, być przy oględzinach miejsca zdarzenia...

TEORIE DEMOKRACJI - L. Kołakowski „Samozatrucie otwartego społeczeństwa” [w:] „Cywilizacja na ławie oskarżonych”

Samozatruciem otwartego społeczeństwa Kołakowski nazywa „proces, w toku którego rozszerzanie i konsekwentne zastosowanie zasad liberalnych przeobraża je w ich przeciwieństwo”. Na samoniszczycielski potencjał liberalizmu zwracali już uwagę Dostojewski, Mill i inni myśliciele konserwatywni XIX wieku...