Wulkany, lodowce, skały osadowe, znaczenie lodowcow

DZIAŁALNOŚĆ NISZCZĄCA I BUDUJĄCA LODOWCÓW I LĄDOLODÓW Powstanie lodowców i lądolodów określają odpowiednie warunki klimatyczne, przede wszystkim obfite opady atmosferyczne w postaci śniegu i ujemna temperatura powietrza. Warunki takie panują na obszarach wysokich gór oraz w wysokich szerokościach geograficznych kuli ziemskiej. Na terenach tych, przez większa część roku więcej śniegu przybywa niż ubywa wskutek tajania. Masy śniegu pod wpływem niskiej temperatury,

Skały osadowe

Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza. Procesy te, stanowiące etapy rozwoju skał osadowych następują po sobie w określonej kolejności, bądź też mogą się wzajemnie ...

Skały osadowe - opis wybranych skał.

SKAŁY OSADOWE Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza. Procesy te, stanowiące etapy rozwoju skał osadowych następują po sobie w określonej kolejności, bądź też mogą ...

Propozycje wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych

Osad ściekowy jest produktem oczyszczania ścieków w oczyszczalni. Są to odpady będące frakcją stałą zawartą w masie ściekowej, które zostały wyodrębnione na drodze różnorodnych procesów technologicznych jak np. osadnikowanie. Frakcja stała ta jest wstępnie osuszana i prasowana by otrzymać dany produkt. W historii zazwyczaj końcowym etapem oczyszczania było składowanie osadu ściekowego na składowisku odpadów, co jak dotąd nie zostało niestety szczególnie zmienione.

OSADY Lodowcowe

OSADY Lodowcowe — osady powstałew plejstocenie (-^stratygraficzna tabela) z materiałównaniesionych przez lodowce z dzisiejszejSkandynawii i z dna dzisiejszego Morza Bałtyckiego;są one gliniaste i piaszczyste, o różnej wielkościziam; charakterystyczny dla nich jest brakuwarstwienia poziomego i występowanie...

Co to są osady lądowe?

Osady lądowe, jak sama nazwa wskazuje, powsta­ły na lądach. Należą do nich między innymi pias­kowce, powstałe z piaszczystych wydm, w których ziarna piasku pod wpływem ogromnego ciśnienia scementowały się i w ten sposób utworzyły litą skałę. Osady lądowe powstawały też na dnie rzek, jezior i w...

Czym są osady lodowcowe?

Badania osadów pozostawionych przez dawno już nieistniejące lodow­ce i lądolody dostarczają istotnych danych, które pozwalają wyobrazić sobie, jak wyglądała Ziemia w cza­sach kolejnych zlodowaceń. Ostatnia seria wielkich zlodowaceń przy­padła na epokę zwaną plejstocenem. Roz­poczęła się ona...

Co to są skały osadowe?

Skały osadowe to ponownie scalone okruchy zwietrzałych niegdyś bloków skal­nych oraz nierzadko - szczątków organi­zmów żywych. Zwietrzelina, na którą skła­dają się kamyczki, piasek oraz drobne iły, transportowana jest przez wiatr, wodę i lo­dowce, a następnie w zbitych warstwach osiada na dnie...

OSADY Aluwialne

OSADY Aluwialne— osady rzeczne; mogąbyć gliniaste, pylastc, piaszczyste lub ilaste;wykazują uwarstwienie poziome; poszczególnewarstwy mogą się znacznie różnić między sobą.Gleby utworzone na osadach aluwialnych nazywamymadami.

Skały osadowe

Skały osadowe mogą powstawać w bardzo różnorodnych warunkach, w wyniku działania różnych procesów. Ze względu na odmienny sposób powstawania, skały osadowe dzielimy na trzy grupy:

• okruchowe - powstające z okruchów skał starszych (już istniejących) mszczonych przez procesy zewnętrzne. W pierwszej...

Co to są niewysortowane osady lodowcowe?

Niewysortowane osady lodowcowe nazywane są gliną zwałową (morenową lub lodowcową). Glina ta wyróżnia się brakiem warstwowania, a większe otoczaki i głazy są bezładnie rozrzucone w mate­riale drobniejszym (pył, piasek). Okruchy skalne spadające na brzeg lodowca, a także wyrwane przez lód ze ścian...

Co to są osady morskie?

Osady morskie - skały osadowe formujące się na dnie mórz - zawierają dużą ilość różnorodnych ska­mieniałości. Wiele z nich przypomina gatunki żyją­ce w morzach obecnie, przy czym niektóre wystę­pują jedynie w ściśle określonych warunkach. Na przykład koralowce spotkać można tylko w...

OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE

1. Wilgotność powietrza to zawartość w nim pary wodnej

Wilgotność bezwzględna - to zawartość pary wodnej w atmosferze w jednostce objętości powietrza

Wilgotność względna - miara nasycenia powietrza, Wilgotność powietrza nasyconego wynosi 100%.

2. Rodzaje chmur ze względu na:

a) Chmury...

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przed czołem lądolodu

a) moreny czołowe - ciągi pagórków i wzgórz o wysokości do kilkudziesięciu metrów, które powstały wzdłuż czoła lądolodu w czasie jego dłuższego postoju. Tworzyły się one najczęściej w wyniku intensywnej akumulacji glin zwałowych oraz głazów, żwirów i piasków bezpośrednio przy krawędzi lądolodu...

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przez działalność lodowców górskich

a) U - kształtne doliny - doliny, które swoim przekrojem przypominają literę U, są dość głębokie i strome.

b) kocioł lodowcowy - (cyrk lodowcowy, kar), półkuliste lub wydłużone obniżenie otoczone z trzech stron stromymi ścianami skalnymi, opadające ku dolinie lodowcowej progiem skalnym. Powstaje w...

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy utworzone w warunkach klimatu peryglacjalnego

a) gołoborza - Gołoborze to nagromadzenie bloków i odłamków skalnych na stoku górskim, powstałe w wyniku wietrzenia twardych, zwięzłych skał. Gołoborza powstają w wyniku wietrzenia fizycznego: zmiany temperatury, a zwłaszcza zamarzanie wody w szczelinach skalnych (np. w spękaniach ciosowych), powodują...

Wczesne osady rolnicze

Upowszechnienie się rolnictwa doprowadziło do powstania nowego typu osadnictwa. Około roku 6000 p.n.e. w tzw. „krainie urodzaju" rozciągającej się od Zatoki Perskiej aż po Palestynę i Egipt pow­stały nowe osady ludzkie. Tamtejszy klimat i wa­runki naturalne sprzyjały rozwojowi rolnictwa; uprawiano tam...

FUENTES DE OŃORO, osada na granicy hiszp.- portug.

Gdzie 3-5 V 1811 doszło do starcia między franc. wojskami Massćny a ang. Wellingtona. Wycofawszy się spod linii Torres Vedras w Portugalii, Massena rozłożył się obozem między rz. Duero i Tormes. Idący jego śladem Wellington zatrzymał się na granicy hiszp.-portug., blokując twierdzę Almeida...

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Na dnie oceanów pośrodku ogromnych płyt litosfery znajdują się olbrzymie, pokryte mułem obszary, które wydawać by się mogło są najmniej wartościowymi terenami na ziemi. Podłoże bazaltowe przypomina tu ciemną czekoladę o konsystencji masła orzechowego, nie istnieje tu niemalże fauna i flora.

Mimo...

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe na terenie objętym lądolodem

a) faliste równiny moreny dennej - u czoła lodowca, w miarę topnienia lodu, powstają wały lub pagórki moreny czołowej i moren bocznych, odsłania się również morena denna, tworząca lekko faliste lub płaskie równiny.

b) ozy - ozami nazywamy długie, wąskie i zwykle kręte wały lub ciągi wzgórz...