Orzeczenie

Czytaj Dalej

Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia jako przyczyna odwoławcza (440)

Pozwala on na: - zmianę zaskarżonego orzeczenia, która jest możliwa wyłącznie na korzyść oskarżonego, -uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

Kiedy orzeczenie staje się prawomocne

Pierwszy z tych stanowisk przyjmuje, że w wypadku zaskarżenia orzeczenia co do jednego współoskarżonego, sąd odwoławczy może także orzekać co do drugiego współoskarźonego, mimo że co do niego orzeczenia nie zaskarżono.

Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

ELEMENTY FORMALNE Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom stawianym pismom w postępowaniu sądowym oraz zawierać: Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości czy w części; Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie; Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

Kasację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie miesięcznym od dnia doręczenia orzeczenia stronie skarżącej, która złożyła wniosek o doręczenie w terminie tygodniowym, licząc od ogłoszenia orzeczenia; gdy ogłoszenia orzeczenia nie było – w terminie tygodniowym od dnia doręczenia z urzędu orzeczenia z uzasadnieniem.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZDROWIA I ZABURZEŃ Z PERSPEKTYWY METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH - Znaczenie celu psychologiczno - klinicznych badań diagnostycznych dla formułowania orzeczenia

Bardzo specjalistyczne jest orzeczenie, które psycholog kliniczny przygo­towuje dla sądu, zwane orzeczeniem sądowo-psychologicznym. Orzeczenie to odnosi się przede wszystkim do aktualnych danych i do sformułowanego problemu.

Prawomocność orzeczeń sądowych

Prawomocność formalna polega na niemożności zmiany rozstrzyg­nięcia zawartego w orzeczeniu sądowym za pomocą zwykłych środków odwoławczych, czyli na niezaskarżalności orzeczenia w toku instancji.

Prawomocność orzeczeń a wznowienie i unieważnienie post. sądowoadm.

Dopuszczalność złożenia wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego jest ograniczona: Rodzajem naruszenia prawa w orzeczeniu sądu, a mianowicie jeżeli sąd administracyjny orzekał w sprawie, która ze względu na osobę lub przedmiot nie podlegała orzecznictwu sądu administracyjnego w chwili orzekania; Jeżeli orzeczenie to nie może być wzruszone w trybie przewidzianym ustawą, a zatem gdy złożenie skargi ...

SKUTKI PRAWNE ORZECZEŃ TK

Orzeczenia o niezgodności z konstytucją, umową międzynarodową, ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego wydano prawomocne orzeczenie sądowe jest podstawą do wznowienia postępowania.

Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd, który wydał orzeczenie, jeżeli sprawa toczy się przed sądem II instancji, sąd ten może z urzędu sprostować orzeczenie sądu I instancji. Sąd wyjaśnia orzeczenia autentycznie(z mocą obowiązującą).

Rodzaje orzeczeń NSA

Orzeczenia wydawane są po zamknięciu rozprawy, posiedzenia /możliwe jest odroczenie do 2 tygodni/, uzasadnienie sporządza się w ciągu 30 dni i doręcza wraz z orzeczeniem. Orzeczenie jest prawomocne, gdy nie wniesiono sprzeciwu w ustawowym terminie 14 dni.

Orzeczenie wstępne – moc wiążąca

Istnienie takiego orzeczenia wywiera również skutek w postaci zwolnienia z obowiązku wystąpienia o wydanie orzeczenia wstępnego sądów, od których orzeczeń nie przysługuje środek odwoławczy.

Orzeczenie wstępne w sprawie ważności aktu prawa wspólnotowego

  Orzeczenie wstępne jest to orzeczenie ETS będące wynikiem zapytania sądu krajowego państwa członkowskiego dotyczące interpretacji lub ważności przepisów wspólnotowych, które ów sąd ma zastosować.

Orzeczenia sądów administracyjnych

Rozważając jednak zagadnienia orzeczeń sądu administracyjnego, należy pamiętać, że orzeczenia sądu administracyjnego są podejmowane w różnych stadiach postępowania w zależności od tego, co jest przedmiotem ich rozstrzygnięcia a zatem będą to orzeczenia dotyczące: 1)toku postępowania, np.

Unieważnienie prawomocnych orzeczeń

Dopuszczalność złożenia wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego jest ograniczona: Rodzajem naruszenia prawa w orzeczeniu sądu, a mianowicie jeżeli sąd administracyjny orzekał w sprawie, która ze względu na osobę lub przedmiot nie podlegała orzecznictwu sądu administracyjnego w chwili orzekania; Jeżeli orzeczenie to nie może być wzruszone w trybie przewidzianym ustawą, a zatem gdy złożenie skargi ...

Zaskarżanie orzeczeń NSA

    3) uchylenie orzeczenia (art. 146 kpa): Gdy orzeczenie wydano w wyniku przestępstwa lub na podstawie fałszywych dowodów, ale nie później niż 10 lat od doręczenia orzeczenia, z innych przyczyn 5 lat.

Skuteczność orzeczeń sądowych

Świebodą, że pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego jest terminem o cha­rakterze technicznym, przyjętym na oznaczenie wszelkich skutków praw­nych, które nie wchodzą bezpośrednio w zakres prawomocności i wykonalności orzeczenia sądowego.

Omów zakres praw i obowiązków kuratorów sądowych, zasady i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczeniami karnymi, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi.

W połowie XIX wieku wykształciły się inne niż kary środki stosowane wobec sprawców przestępców, polegające na zawieszeniu orzeczenia lub wykonania kary celem poddania sprawcy próbie i dozorowi kuratora.

Orzeczenie NSA w sprawie skargi kasacyjnej

W razie uwzględnienia skargi sąd uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie , a gdyby ten sąd nie mógł rozpoznać jej w innym składzie innemu sądowi.

Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych

Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w k. Odszkodowanie przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu.

Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji?

Po prawomocnym orzeczeniu separacji dopuszczalny jest podział majątku wspólnego małżonków W konsekwencji ustawodawca uznaje, że orzeczenie separacji ma takie skutki, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej (np.