Orientacja

Czytaj Dalej

Homoseksualizm -wybór czy uwarunkowanie genetyczne?Podstawowe fakty o orientacji seksulanej.

Ponieważ około 50 procent bliźniąt jednojajowych nie przejawiało orientacji homoseksualnej, możemy łatwo wywnioskować, że genetyka nie odgrywa większej roli w ich orientacji seksualnej.

Orientacje przedsiębiorstw w marketingu

Orientacja na klienta (marketingowa) Po zakończeniu II wojny światowej, dzięki boomowi gospodarczemu, w bardzo szybkim tempie wzrastała produkcja, a dzięki temu także dochody społeczeństwa. Orientacja strategiczna marketingu Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw (np.

Orientacje marketingowe

Teoria nauki o marketingu wyodrębniła cztery główne fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw: Orientacja produkcyjna Orientacja produktowa Orientacja sprzedażowa Orientacja marketingowa   Powyżej wymienione i scharakteryzowane orientacje miały bądź też wywierają wpływ na zachowania potencjalnych klientów, kreują i wpływają na ich zachowania, dotyczące wyboru i zakupu produktów ...

Orientacja seksualna

Może również być tak, że mniej prawdopodobna jest świadomość otoczenia na temat orientacji nastoletnich homoseksualnych dziewcząt i dlatego w ich przypadku zachowania samobójcze nie muszą być w bezpośredniej korelacji z orientacją seksualną (Downey, 1994).

Orientacja nekrofilna i biofilna w koncepcji radykalnego humanizmu.

:) ORIENTACJA BIOFILNA :) · jej esencją jest miłość życia ! Zachowanie człowieka staje się patologiczne , gdy nad orientacją biofilną będzie dominować orientacja NEKROFILNA i od styczności z zewnętrznym światem.

Orientacje polityki polskiej przed I wojną światową

Orientacja ta miała poparcie organizacji zrzeszonych od 1912 w Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Materialne podstawy działania tej orientacji zapewniał Polski Skarb Wojskowy, utworzony w 1912.

Główne orientacje metodologiczne w rozwoju myśli socjologicznej

Orientacja humanistyczna – wśród kierunków zaliczanych do tej orientacji szczególne miejsce funkcjonalizm – rozpatruje społeczeństwo jako system powiązanych ze sobą i wzajemnie uzupełniających się części składowych.

Pole orientacji

W większości przypadków orientacja wy­maga nie tylko ruchów oczu, ale tak­że odwracania głowy, zmiany pozycji ciała, a nawet przemieszczania się pracownika z miejsca na miejsce. Po­le orientacji może być także rozło­żone na różnych poziomach głębi.

Orientacje polityczne

Orientacja antyrosyjska-proaustriacka - w autonomicznęj Galicji - liczo-no na zwycięstwo państw centralnych w wojnie i przyłączenie ziem polskich zaboru rosyjskiego do ziem polskich państw centralnych . Jed-nym z reprezentantów tej orientacji był Józef Piłsudski - od rozłamu w 1906 r.

Scharakteryzuj którąś z orientacji teoretyczno metodologicznych w Socjologii K.F.

Orientacja pozytywistyczna – zmierza do uzasadnienia możliwości budowania socjologii na wzór nauk przyrodniczych.

Powstanie socjologii, przedmiot badań i najważniejsze orientacje teoretyczne

Teorie interakcyjne: Przedstawicieli tej orientacji interesuje sposób porozumiewania się ludzi (za pomocą symboli).

Orientacja na pracę i na podwładnych. Siatka kierownicza wedug Blake'a i Mouton

Likerta orientacje na ludzi i na zadania do zbudowania własnej szeroko spopularyzowanej klasyfikacji stylów kierowania tzw.

Strategie wprowadzania zmian w organizacji w zależności od orientacji na ludzi lub na sytuację: żywioł, idealizacja, manipulacja, rewolucja i ewolucja

Stosownie do tego założenia oraz do wprowadzonego wcześniej podziału źródeł oporu wobec zmian (ludzie lub sytuacje) można wyróżnić dwie orientacje w kierowaniu (wprowadzaniu) zmian: 1) orientacja na ludzi, polegająca na oddziaływaniu na postawy członków organizacji np.

Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji produkcyjnej?

ORIENTACJA PRODUKCYJNA – koncentracja na organizacyjno-technicznych problemach produkcji, podwyższeniu jakości, obniżce kosztów; wzrost podaży.

Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji sprzedażowej?

ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA – koncentracja na najkorzystniejszym ulokowaniu już wyprodukowanych towarów; rosnące znaczenie środków aktywizacji podaży – reklama.

Funkcjonalizm jako orientacja teoretyczna

na wyrabianiu w niej orientacji.

Orientacja przestrzenna

Od początku należy też wiązać zajęcia z orientacji przestrzennej z pojęciem laski i z samą laską. Znaczenie orientacji jest nie podważalne.

STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI

  STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI - Może znaleźć wyraz w długofalowym kreowaniu i kształtowaniu struktur sieci log. W drugim wypadku orientacja strategiczna może ujawnić się w podejmowaniu decyzji które określają i zabezpieczają istotna rolę log.

Stare i nowe orientacje programowo - badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania

c) W zakresie nowych tendencji rozwoju naukowego pedagogiki spec­jalnej: pedagogika specjalna jako nauka przyjmuje, że jej nowe i najnowsze teorie, idee, tendencje i orientacje mieszczą się w opcjach humanistycz­nych, w których niezbędne są wszelkie alternatywne poszukiwaniamożliwości, szans rozwoju autonomii osób niepełnosprawnych, z na­dzieją na ich sukces oraz twórczą samorealizację; współczesna pedagogika specjalna ...

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Orientacja ta obejmuje kilka kierunków, wszystkie jednak nawiązują do fenomenologii, filozofii egzystencjalnej i personalizmu. Zdrowie jest przez reprezentantów tej orientacji różnie rozumiane i kon­kretyzowane.