Organy państwowe

Czytaj Dalej

Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego

Organami założycielskimi są takie organy państwowe które z racji swoich funkcji i zadań są w stanie dokonać stosownych analiz i podjąć odpowiednie decyzje założycielskie.

Pojęcie organu państwowego i ich klasyfikacja

Organ państwa, to struktura polityczno – prawna powołana w celu realizacji władzy państwowej. Jest to część składowa aparatu państwowego, jego wyodrębniony element, różniący się od innych zakresem kompetencji, swoistą budową i trybem działania.

Zakres kompetencji – zadania powierzone do realizacji...

Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe niezawisłe od administracji

Zgodnie z regulowaniem Sejmu komisje rozpatrują sprawozdania i informacja ministrów oraz kierowników naczelnych organów administracji państwowej, a także kierowników innych urzędów i instytucji państwowych, Poszczególni posłowie- w wykonaniu swoich obowiązków poselskich mają prawo podejmować interwencje w organach administracji państwowej, przedsiębiorstwach i zakładach państwowych oraz organizacjach społecznych, a także w ...

Centralne organy administracji państwowej

Organy w terenie to zazwyczaj organy rządowej administracji specjalnej 9np. Tak samo jako organy naczelne organy centralne mogą mieć swoje organy opiniodawczo- doradcze.

JAKIE FORMY DZIAŁANIA STOSUJĄ W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Jest, bowiem wiele poważnych zadań ciążących na organach administracyjnych, które nie mogą być wykonane na innej drodze, jako że ustawa nie wskazuje konkretnych środków prawnych do ich realizacji.

JAKIE ORGANY WYSTEPUJĄ W BANKU PAŃSTWOWYM I JAKIE WYKONUJĄ ONE ZADANIA?

Organy banku państwowego: a) rada nadzorcza i zarząd b) członkowie zarządu lub rad nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną.

Dzielnicowe organy władzy państwowej w Królestwie polskim w latach 1916 - 1918

Samorząd powiatowy: Organami uchwalającymi i kontrolującymi były Sejmiki Powiatowe, które wybierały na 3 lata organ wykonawczy – Wydział Powiatowy.

Minister jako naczelny organ administracji państwowej

Minister jest to jednoosobowy naczelny organem państwa kierujący określonym działem administracji czyli resortem, wchdzący w skład rządu. Minister powoływany jest przez Prezydenta na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Do podstawowych funkcji ministra należy:

1) kierowanie określonym resortem;

2) wydawanie...

Dzielnicowe organy władzy państwowej w Galicji w 1918 roku

Nadzór nad samorządem sprawowały organy administracji ogólnej (starostowie w I, zaś wojewodowie w II instancji) oraz organy wykonawcze samorządu wyższego stopnia. Jego organy zostały rozwiązane, a w ich miejsce powołano tymczasowe zarządy ze starostami jako komisarzami na czele.

PREZYDENT JAKO ORGAN ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Powołuje i odwołuje RM (przyjmuje dymisję) może odmówić przyjęcia dymisji Premiera tylko wtedy gdy jest wyrazem woli członka RM;

jest organem władzy wykonawczej

jest najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych;

reprezentuje państwo;

jest wybierany w wyborach...

Prezydent RP (jako centralny organ adm. państwowej)

Jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodległości jego terytorium. Jako reprezentant państwa w jego stosunkach zewnętrznych ratyfikuje i...

Wymień organy przedsiębiorstwa państwowego

1. Dyrektor przedsiębiorstwa

2. Rada pracownicza

3. Ogólne zebranie pracowników.

GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. w Prusach przez premiera tego kraju Hermanna *G6ringa. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej. W 1934 r. Góring przekazał zwierzchnictwo nad Gestapa Heinrichowi *Himmlerowi, który w 1936 r...

Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?

 

Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny. Rzeczywistość młodego państwa rozczarowała wielu, którzy czekali na odzyskanie niepodległości. Do grona krytyków należał także Żeromski. Oto trzy programy...

Przedsiębiorstwa państwowe

Zapoczątkowana w 1989 r. zmiana ustroju państwowego w Polsce rozpoczęła proces głębokich reform gospodarczych. Zasadniczym celem było przekształcenie gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową, w której dominującymi podmiotami gospodarczymi są przedsiębiorstwa prywatne. Tym samym rozpoczęty...

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

  Terenowymi organami administracji ogólnej są wojewodowie i podporządkowanie im organy. Wojewoda może powierzyć prowadzenie niektórych spraw, należących do jego kompetencji, organom samorządu terytorialnego, a więc organom gminy.

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

  Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne. Organami administracji specjalnej są np.

Organy administracji publicznej

Organy centralne i terenowe (podział ze względu na zasięg działalności) Organami centralnymi są te organy administracji, które obejmują swoim działaniem teren całego kraju, zgodnie z przyznanymi im w konstytucji i w innych ustawach kompetencjami.

Banki państwowe

Organami banku państwowego są rada nadzorcza i zarząd.

Własność państwowa a prywatna

 

Modele teoretyczne i doświadczenia 45 lat socjalizmu w Polsce wykazały, że jest to system nieefektywny. Nie przynosi on dużego postępu cywilizacyjnego i przyczynia się do technologicznego zacofania. Socjalizm nie zaspakajał potrzeb ludzi, gospodarowanie w nim wiązało się z olbrzymim marnotrawstwem...