Organy administracyjne

Czytaj Dalej

Kompetencja szczególna i ogólna organu w postępowaniu administracyjnym

kompetencja ogólna – zdolność prawna do prowadzenia orzecznictwa w postępowaniu administracyjnym, ma ją każdy organ AP; kompetencję ogólną mają: - organy administracji rządowej: ministrowie, terenowe organy administracji rządowej(wojewodowie, działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, organy administracji niezespolonej; - organy j.

Metodyka procesu administrowania - Podział funkcji wewnątrz organu administracyjnego

Uznanie podziału pracy w organie adm. za prawidłowy jest to, aby sprawa od podjęcia do jej ostatecznego załatwienia przechodziła przez jak najmniej rąk. Szef kieruje pracą organu adm., odpowiada za styl pracy organu, za efekty pracy, ale nie oznacza to, iż musi sam załatwiać każdą sprawę. Jeśli chodzi...

Organy wewnętrzne sądów administracyjnych i ich kompetencje

Organami WSA są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne, oraz kolegium wojewódzkiego sądu adm.

Metodyka procesu administrowania - Regulamin pracy organu administracyjnego

Regulamin pracy organu, jako podstawowy akt kształtujący funkcjonowanie tego organu, powinien określać:

- zasady ustrojowe organu adm. (wielkość poszczególnych komórek, zasady podległości służbowej)

- status prawny pracownika organu

- zakres spraw, w których mogą być wydawane pracownikowi wiążące...

Organy prowadzące postępowanie administracyjne

A) Organy administracji rządowej: terenowe /organy administracji zespolonej np. dyrektor urzędu celnego/ i centralne, B) Organy samorządu terytorialnego.

Wyłączenie pracownika lub organu z udziału w postępowaniu administracyjnym

Pracownik organu podlega wyłączeniu z mocy prawa z udziału w postępowaniu administracyjnym: a) jest strona w sprawie lub przedstawiciel jednej ze stron, b) stron w sprawie lub przedstawiciel jednej ze stron jest osoba związana z nim z tytułu małżeństwa, - pokrewieństwa lub powinowadztwa do 2 stopnia włącznie, - przysposobienia opieki lub kurateli.

Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

Można podzielić na trzy stadia:

1. wstępne – w postęp. wstępnym organ odwoławczy bada czy odwołanie jest dopuszczalne i czy został zachowany termin. Wyróżniamy niedopuszczalność przedmiotową i podmiotową. Do przyczyn niedopuszczalności przedm. -w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy...

Organy wykonujące nadzór nad egzekucją administracyjną

W przypadku świadczeń niepieniężnych właściwy rzeczowo minister, centralny organ administracji rządowej, inne organy administracji publicznej, oraz organy sprawujące nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Pojęcie prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym i jej realizacja przez organy

Zasada prawdy obiektywnej; oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na podstawie którego ma nastąpić wydanie decyzji.

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

W ramach funkcji kontroli administracji publicznej, sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na: a) decyzje administracyjne: b) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; c) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; d) akty prawa miejscowego organów ...

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

  Terenowymi organami administracji ogólnej są wojewodowie i podporządkowanie im organy. Wojewoda może powierzyć prowadzenie niektórych spraw, należących do jego kompetencji, organom samorządu terytorialnego, a więc organom gminy.

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

  Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne. Organami administracji specjalnej są np.

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: Przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych Przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych Przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Przepisy regulujące strukturę administracyjną i tok jej działania tworzą część ogólną prawa ...

Organy administracji publicznej

Organy centralne i terenowe (podział ze względu na zasięg działalności) Organami centralnymi są te organy administracji, które obejmują swoim działaniem teren całego kraju, zgodnie z przyznanymi im w konstytucji i w innych ustawach kompetencjami.

Akty administracyjne i ich podział

Podział aktów administracyjnych: Zewnętrzne – zaliczamy do nich te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny.

Postępowanie administracyjne

  Przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego.

Władztwo administracyjne

  Władztwo administracyjne - zdolność organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków podmiotu administrowanego.

Źródła prawa administracyjnego

Źródłami prawa powszechnie obowiązującego: - Konstytucja, - ustawy, - ratyfikowane umowy międzynarodowe, - rozporządzenia Źródłami prawa miejscowego: - akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego ( uchwały organów kolegialnych samorządu terytorialnego), - akty prawa stanowione przez terenowe organy administracji rządowej.

Elementy aktu administracyjnego

107 kpa wymagają, aby decyzja administracyjna zawierała uzasadnienie faktyczne i prawne.