Naczelne i centralne organy admninistracji.

Organy wewnętrzne i pomocnicze Rady Ministrów: • Stałe komitety rady ministrów jako organy pomocnicze i opiniodawcze: Ekonomiczny, Rozwoju regionalnego, Społeczno polityczny, Spraw obronnych Również Prezes Rady ministrów może z inicjatywy własnej lub z inicjatywy Rady Ministrów tworzyć: • Komitety do rozpatrywania określonej sprawy • Rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze • Komisje wspólne 4.

Organy gminy

o podziale kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.

ORGANY PODATKOWE

Są wśród nich: organy finansowej administracji specjalnej i organy samorządowe organy monokratyczne i kolegialne klasyczne organy administracji i podmioty, które tylko na płaszczyźnie procesowej pełnią taką funkcję ( wyodrębnienie funkcjonalne)-pełnią funkcję ogólno-podatkową- realizacja zobowiązania podatkowego.

Organy administracji publicznej-pojęcie. Centralne i terenowe organy administracji publicznej.

Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) przez pojecie organu administracji publicznej rozumie: Premiera, ministrów, szefów centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów, a także działające w ich imieniu lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonych i niezespolonych), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty powołane z mocy prawa do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji administracyjnych.

Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

Można podzielić na trzy stadia:

1. wstępne – w postęp. wstępnym organ odwoławczy bada czy odwołanie jest dopuszczalne i czy został zachowany termin. Wyróżniamy niedopuszczalność przedmiotową i podmiotową. Do przyczyn niedopuszczalności przedm. -w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy...

Terenowe organy administracji publicznej

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej: Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej Terenowy organ administracji ogólnej: wojewoda 16 Terenowe organy administracji socjalnej: WKZ, Kurator IS, IH, IB, IOR, IW… ARRR, AOŚ, AON PSP, KWP, KWSG Terenowe organy administracji państwowej: Terenowe organy administracji specjalnej zespolone są z wojewodą.

Organy administracji publicznej

Organy centralne i terenowe (podział ze względu na zasięg działalności) Organami centralnymi są te organy administracji, które obejmują swoim działaniem teren całego kraju, zgodnie z przyznanymi im w konstytucji i w innych ustawach kompetencjami.

Kompetencja szczególna i ogólna organu w postępowaniu administracyjnym

kompetencja ogólna – zdolność prawna do prowadzenia orzecznictwa w postępowaniu administracyjnym, ma ją każdy organ AP; kompetencję ogólną mają: - organy administracji rządowej: ministrowie, terenowe organy administracji rządowej(wojewodowie, działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, organy administracji niezespolonej; - organy j.

Centralne organy administracji państwowej

Organy w terenie to zazwyczaj organy rządowej administracji specjalnej 9np. Tak samo jako organy naczelne organy centralne mogą mieć swoje organy opiniodawczo- doradcze.

Organy rządowej administracji niezespolonej

Nadto w dalszym ciągu pozostały niezespolone dotychczas funkcjonujące struktury administracyjne: organy administrujące Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, sądów wojskowych; organy prokuratury; organy przedsiębiorstw państwowych (które wydają decyzje administracyjne); organy zakładów administracyjnych; organy banków państwowych; organy administracji ubezpieczeń ...

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności:  kontroluje wykonanie przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów,  kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z ...

Pojęcie organu administracji publicznej

Organ administracji publicznej jest zasadniczą jednostką składową ad­ministracji w sensie podmiotowym.

M. Jaroszyński (1956) traktuje organ jako wyodrębnioną część aparatu państwowego (jednostkę organizacyjną), która wyposażona przez przepisy prawa w określony zakres kompetencji wykonuje...

Terenowe organy administracji rządowej

Administrację rządową na obszarze województwa wykonują: wojewoda, kierownicy zespolonych służb , inspekcji i straży , organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego , jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, kierownicy powiatowych służb , inspekcji i straży , organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub ...

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Projekty te mogą też przygotowywać inne organy, np. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w których powołuje się również ich organy.

Organ administracji publicznej (pojęcie)

Inne podmioty administracji publicznej mają również swoje organy, z tym że ich organy działają w imieniu i na rachunek tych podmiotów. Wszystkie organy administracji publicznej podległe są ustawom.

Organy prowadzące postępowanie i ich właściwości

WŁAŚCIWOŚĆ INSTANCYJNA określa który organ rzeczowo właściwy w danej sprawie uprawniony jest do rozstrzygania w I instancji, a który w II instancji (odwoławczy) Na tle właściwości między organami mogą wynikać spory kompetencyjne: 1)spór pozytywny- występuje wówczas gdy 2 organy albo więcej uważają się za właściwe do prowadzenia postępowania w sprawie; 2) spór negatywny - gdy żaden z organów nie uważa się za właściwy do prowadzenia postępowania.

Ramy instytucjonalne wspólnoty europejskiej, organy oraz system norm prawnych.

Komitet Regionów powstał w 1992, jego zadaniem jest formułowanie opinii niezbędnych do realizacji celów WE przez ich statutowe organy. Organami wyspecjalizowanymi są ponadto: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski System Banków Centralnych (ESBC) oraz Komitet Gospodarczo-Finansowy.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne

Z reguły w systemie administracji publicznej występują zarówno organy jednoosobowe, jak i organy kolegialne. Organy kolegialne tworzy się do tego, aby ustalały ogólne kierunki działania, cele strategiczne, założenia polityki w poszczególnych dzie­dzinach działalności państwa.

Organ administracji rządowej

Organy samorządu terytorialnego: - są wyodrębnione organizacyjnie, - działają w imieniu i na rachunek danej jednostki samorządu - korzystają ze środków władczych - działają w zakresie przysługujących im kompetencji.

Wyłączanie organu od załatwiania sprawy

Wyłączeniu ulega cały organ. Następuje tylko w sprawach dotyczących interesów majątkowych osób:

kierownika organu lub osób z nim związanych np. małżonka, krewnego,

zajmujących stanowiska kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia.

Wyłączenie organu następuje z mocy prawa. Po...