Organizacja Państw Amerykańskich

Organizacja Państw Amerykańskich

Czytaj Dalej

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Państw Amerykańskich - OPA

Powstała na podstawie traktatu bogotańskiego z roku 1948.Członkami są nie tylko kraje rozwijające się Ameryki Łacińskiej ale także Stany Zjednoczone. Do OPA nie należy Kanada. W OPA dominują wpływy Stanów Zjednoczonych , jakkolwiek w ostatnich latach wpływy te napotykają coraz silniejsze opozycje ze...

Powstanie państwa amerykańskiego i ewolucja systemu politycznego

zaczątkiem państwa amerykańskiego było utworzenie, wciągu 1285 lat. 13 kolonii (pierwsza – Wirginia 1607. Trzynasta -Georgia - 1733)

-na skutek surowej polityki brytyjskiej we wrześniu 1 774 r. w Filadelfii zebrało się 55 delegatów z 12 kolonii i utworzyło KongresKontynentalny(wzywał do tworzenia...

Organizacja państwa faszystowskiego

Organizacja państwa faszystowskiego nie była jednak uniwersalna.

Powstanie, rozwój, ustrój i organizacja państwa Franków do początku VI wieku

Galii -  dalsza ofensywa  zatrzymana przez Juliana Apostatę, zezwolenie Frankom, jako sojusznikowi, na pozostanie w Toskandrii -  Frankowie Ripuarscy – środkowy Ren, Men -  Frankowie Saliccy – Toskandria -  system rodowo-plemienny – współodpowiedzialność sądowa członków rodu, dziedziczenie  tylko w linii męskiej, organizacja sąsiedzka wsi -  pogaństwo -  V w.

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTWA ARABSKIEGO

 

Opanowanie przez Arabów krajów o wysokim poziomie cywilizacji i unormowanym przez wielowiekową tradycją ustroju państwowym, zmuszało zwyciązców do przeprowadzenia reform w rządzonym dotąd pa-triarchalnie państwie teokratycznym. Zwykło sią je przypisywać Omaro-wi. W rzeczywistości jednak tylko...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTW ANGLOSASKICH I ICH CHRYSTIANIZACJA

 

Wodzowie poszczególnych oddziałów germańskich lądujących w Brytanii, po opanowaniu obszaru nadającego się do osiedlenia swoich towarzyszy, tworzyli tam państewka plemienne typu patrymonialnego. Liczba ich była początkowo znaczna. Badacze współcześni mówią o 16 lub nawet 18.

Rychło jednak w drodze...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTWA NORMANDZKIEGO W BRYTANII

 

Aby jednak te liczne nadania nie spowodowały osłabienia władzy monarszej tak, jak to miało miejsce na kontynencie, wprowadził Wilhelm liczne innowacje nieznane typowym zwyczajom lennym na kontynencie. Przede wszystkim więc drogą rozdawnictwa dóbr w różnych okręgach uniemożliwił nawet najbardziej...

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

) do władzy powracają siły konserwatywne;– Prusy i Austria rywalizują ze sobą o zjednoczenie Niemiec:• Austria stoi na czele Związku Niemieckiego – organizacji politycznej utworzonej podczas kongresu wiedeńskiego,• Prusy stoją na czele Związku Celnego – organizacji gospodarczej utworzonej w roku 1834, która dokonuje gospodarczego zjednoczenia Niemiec;– po przegranej wojnie w 1859 r.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

 

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało...

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO Język literatury pięknej, zwany językiem poetyckim (niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje), wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną wyrazistością funkcji estetycznej.

DEMS - organizacja

Skrót nazwy angielskiej organizacji Defensively Equipped Merchant Ship (Obronnie Wyposażony Statek Handlowy), zajmującej się zaopa­trywaniem statków handlowych w uzbrojenie, przerzucaniem i ob­sługą tegoż uzbrojenia.

MAUD - organizacja

Brytyjska organizacja kierowana przez fizyka George'a Thompsona, której celem było ustalenie możli­wości skonstruowania bomby ato­mowej i jej militarnego znaczenia. ra­port organizacji stwierdzał, że skonstruowanie bomby uranowej jest możliwe i będzie miało decy­dujące znaczenie dla przebiegu wojny.

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r.

„ANTYGONA” JAKO UTWÓR O PAŃSTWIE I WŁADZY

Kreon reprezentując losy państwa wydał zakaz pochowania Polinejkesa. Chciał pokazać, że jest władcą bezwzględnym dla innych. Kreon występował jako władca, który chciał przestrzec innych władców przed jakąkolwiek formą przeciwstawiania się władzy. Kreon nie zmienił decyzji za namową ludu, gdyż...

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.

Młodzież wileńska, osadzona w celi bazyliańskiej, nigdy przedtem nie występowała przeciwko Rosji, zaś do organizacji stawiających sobie za cel krzewienie kultury i nauki należała przed laty. Brak własnego rządu i organizacji państwowej powoduje, że Polacy żyją na dużo niższym poziomie materialnym niż inne niepodległe narody.

“Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana z życiem całego narodu. Zaczynając od antyku , a...

Ostatnie państwo babilońskie i państwo Dariusza I

Wspominaliśmy już o tym, jak Asyria stała się wielką potęgą militarną pod panowaniem Tiglat Pilesera III i uzurpatora Sargona II. Ten człowiek nie nazywał się pierwotnie Sargon; przyjął to imię, aby pochlebić podbitym Babilończykom, przypominając im owego założyciela państwa akkadyjskiego...

Państwo Aleksandra Wielkiego

Od 431 do 404 przed Chr. wojna peloponeska pustoszyła Grecję. Tymczasem na północ od Grecji pokrewna Macedonia z wolna wzrastała w siły i cywilizację. Macedończycy mówili językiem bardzo zbliżonym do greckiego i kilka razy macedońscy zawodnicy brali udział w igrzyskach olimpijskich. W r. 359 przed Chr...

Cesarstwo bizantyńskie i państwo Sassanidów

odbudował państwo rzymskie, zwrócili się o pomoc do organizacji religijnych, widząc w nich nowe sposoby ujarzmiania woli ludzkiej.

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

W chwili gdy  środkowa Europa była rozbita i pełna zamętu, zachodni Europejczycy, zwłaszcza Holendrzy, Skandynawowie, Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi i Anglicy, rozszerzyli pole swych sporów na morzu całego  świata. Wynalazek druku poddał idee polityczne Europy szerokiej i z początku nieokreślonej...