Organizacja Jedności Afrykańskiej

Organizacja Jedności Afrykańskiej

Czytaj Dalej

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Jedności Afrykańskiej - OJA

Organizacja ta dąży także do integracji gospodarczej i współpracy miedzy państwami afrykańskimi.

ORGANIZACJA JEDNOŚCI AFRYKAŃSKIEJ

Cele OJA to: - umacnianie jedności i solidarności państw afrykańskich - koordynowanie i pogłębianie ich współpracy - obrona suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości - poprawienie współpracy w duchu Karty Narodów Zjednoczonych i Deklaracji Praw Człowieka - równość wszystkich państw członkowskich - nieingerencji w sprawy wewnętrzne państwa - poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej każdego z państw i ...

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO Język literatury pięknej, zwany językiem poetyckim (niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje), wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną wyrazistością funkcji estetycznej.

DEMS - organizacja

Skrót nazwy angielskiej organizacji Defensively Equipped Merchant Ship (Obronnie Wyposażony Statek Handlowy), zajmującej się zaopa­trywaniem statków handlowych w uzbrojenie, przerzucaniem i ob­sługą tegoż uzbrojenia.

MAUD - organizacja

Brytyjska organizacja kierowana przez fizyka George'a Thompsona, której celem było ustalenie możli­wości skonstruowania bomby ato­mowej i jej militarnego znaczenia. ra­port organizacji stwierdzał, że skonstruowanie bomby uranowej jest możliwe i będzie miało decy­dujące znaczenie dla przebiegu wojny.

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r.

Barbarzyńcy rozrywają jedność cesarstwa

Przez cały wiek trzeci upadające społecznie i rozkładające się moralnie cesarstwo rzymskie walczyło z barbarzyńcami. Cesarze tego okresu byli militarystycznymi autokratami, a stolica państwa przenosiła się zależnie od ich operacji wojennych. Cesarska główna kwatera znajdowała się raz w Mediolanie, to...

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

Planiści w organizacji

Planowanie strategiczne to zadanie planistów, czyli managerów wyższych szczebli, ale także tzw. sztabowców, bez uprawnień decyzyjnych. Istnieją trzy grupy kryteriów, według których można podzielić planistów:

hierarchia wewnątrz struktury przedsiębiorstwa - w ramach kierownictwa przedsię­biorstwa...

Szkoła wyższa jako organizacja

Głównymi ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce są: Warszawa, Kraków, Lublin, Poznań, Toruń, Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz, Białystok, Wrocław Niektóre uczelnie państwowe, poza swoimi głównymi siedzibami, mają też inne jednostki organizacyjne, w formie: podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np.

Uczelnia jako organizacja

b) Międzywydziałowe, ogólnouczelniane i administracyjne jednostki organizacyjne W uczelniach w skład struktury organizacyjnej wchodzą także różne jednostki międzywydziałowe, ogólnouczelniane oraz administracyjne.

Zadania nauki o organizacji i zarządzaniu

1) Dostarczanie naukowej wiedzy teoretycznej o przemianach w racjonalizacji form działalności ludzkiej

2) Upowszechnianie praktycznej wiedzy

3) Przekazywanie wiedzy naukowej i ochrona jej przed zniekształceniem i zapomnieniem

4) Pobudzanie społeczeństwa do wpływania na racjonalizację i sprawność...

Organizacja i jej otoczenie

Termin organizacja jest pojęciem wieloznacznym i możemy go rozumieć jako: cechę rzeczy zorganizowanych, samą rzecz, czynnościowym.

Podstawowe własności każdej organizacji

celowość - istnienie celu i dążenie do jego realizacji, złożoność - wielość różnorodnych części składających się na całość, łączność pomiędzy podmiotami organizacji, odrębność - wyodrębnieni celów i struktury z otoczenia i jednoczesne powiązanie celów i struktury z otoczeniem, powtarzalność działań służących realizacji celów.

Proces organizacji działań

szczegółową identyfikację wszystkich działań, które należy wykonać dl realizacji celów, podział działań na mniejsze elementy, możliwe do wykonania przez pojedynczego człowieka lub grupę ludzi, według jednorodności kwalifikacji, łączenie czynności jednorodnych w komórki organizacyjne, przydzielenie komórkom zasobów niezbędnych do powodzenia działalności, ustalenie zasad koordynacji pracy wewnątrz ...

Modele organizacji

W nauce organizacji i zarządzania mogą mieć zastosowane modele koncentrujące się na ważnych elementach dla procesów zarządzania Spośród różnych prób schematycznego przedstawienia organizacji najbardziej znany jest model organizacji zaproponowany przez H.