Organizacja

Czytaj Dalej

Organizacje jako organizmy

Koncepcja pokazuje, w jaki sposób metafora ‘organizmowa’ pomaga teoretykom organizacji wyodrębniać i badać różne potrzeby organizacji jako ‘systemy otwarte’, proces przystosowania się organizacji do otoczenia, cykle życia organizacji, czynniki wpływające na zdrowie i rozwój organizacji oraz relacje miedzy gatunkami organizacji i ich ekologią.

Organizacja ucząca się

Style organizacyjnego uczenia się Innym sposobem na zrozumienie pojęcia organizacji uczącej się“ jest próba zastanowienia się nad rodzajem nauki, która ma miejsce w organizacji.

Organizacja i zarządzanie - definicje

Specjalizacji podlega zarówno praca techniczna jak i kierownicza 2) autorytet, do wykonywania obowiązków kierowniczych niezbędny jest autorytet, formalny do wydawania poleceń i osobisty wynikający z wiedzy i doświadczenia 3) dyscyplina, członkowie organizacji musza szanować reguły rządzące organizacją 4) jedność rozkazodawstwa, każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia tylko od jednego przełożonego 5) jedność kierownictwa, podobne czynności w ...

Ściąga z organizacji i zarządzania

Zalety specjalizacji: - mniejsza ilość koniecznych decyzji - minimalizacja wysiłku psychicznego - obniżenie pracochłonności - niższe koszty szkoleń Wady specjalizacji: - wzrost wysiłku psychicznego na skutek znużenia - spadek inicjatywy, odpowiedzialności, motywacji, zainteresowania pracą - zwiększenie liczby błędów Metody przezwyciężania skutków nadmiernej specjalizacji: - rotacja pracy – zamiana stanowiska - rozszerzenie pracy – zwiększenie ilości ...

Zjawisko i znaczenie kultury w organizacji

Zjawisko i znaczenie kultury w organizacji Definiowanie kultury organizacji Przez pojęcie kultury organizacji jedni rozumieją spoiwo łączące członków organizacji i będące zbiorem wspólnych wartości, symboli oraz idei.

Rola Organizacji Pozarzadowych w życiu społecznym

SPOSOBY FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJIE POZARZĄDOWE Zdobywanie środków na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe stanowi dość skomplikowaną sprawę.

Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania

Uznanie organizacji za system i przyjęcie kanonu systemowego myślenia w teoriiorganizacji pociągnęło za sobą liczne pozytywne konsekwencje:- otworzyło organizację na wpływy otoczenia;- umocniło tendencje całościowego badania i przyczyniło się do rezygnacji z absolutyzowaniaznaczenia pojedynczych czynników w opisie i wyjaśnianiu funkcjonowaniaorganizacji;- doprowadziło do uznania potrzeby badań interdyscyplinarnych w oparciu o systemowąanalizę ...

Organizacja w różnych znaczeniach. Cele i efektywność organizacji

Cele społeczne dotyczą warunków i stosunków pracy wewnątrz organizacji, określająpożądany stopień zaspokojenia psychospołecznych potrzeb pracowników oraz potrzebsocjalno-bytowych i społeczno-politycznych związanych z partycypacją w sprawowaniuwładzy w organizacji.

DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - Klasyczna teoria organizacji

Według Barnarda: -    ludzie zrzeszają się w sformalizowanych organizacjach dla osiągnięcia tego, czego nie zdołaliby uzyskać indywidualnie; -    dążąc jednak do realizacji celów organizacji muszą też zaspokoić własne potrzeby; -    przedsiębiorstwo może funkcjonować sprawnie i utrzymać się jedynie wtedy gdy zarówno cele organizacji, jak i cele oraz potrzeby pracujących dla niej ...

Założenia strukturalnej teorii organizacji międzynarodowych stosunków

istniejące organizacje rządowe dzielą się na dwie kategorie i osiem subkategorii: I konwencjonalne międzynarodowe organizacje federacje międzynarodowych organizacji (1) (ONZ) organizacje o członkostwie uniwersalnym (31) (wyspecjalizowane agendy ONZ i inne tego typu agencje) organizacje międzykontynentalne (48) (Biuro Wystaw Międzynarodowych, Biuro Rolne Wspólnoty Narodów ) organizacje ...

Warunki wstępne projektowej organizacji firmy.

Ucząca się organizacja Niezmiernie charakterystycznym podsumowaniem wymienionych powyżej cech projektowej organizacji firmy jest to, że powstaje w ten sposób organizacja ucząca się.

Organizacja ucząca się

System to nie wszystko Drugim elementem, który sprzyja istnieniu i rozwojowi organizacji uczącej się jest osobiste zaangażowanie członków danej organizacji w swoją pracę. O to, by owe różnice między poszczególnymi członkami organizacji nie były przyczyną konfliktów i stagnacji.

Zmiany w organizacji

Zmiana strategii organizacji jest próbą zmiany ustawienia organizacji względem otoczenia. Zmiana organizacyjna może się również koncentrować na każdej z podstawowych składowych struktury organizacyjnej lub ogólnego projektu organizacji.

Podejście procesowe w organizacji w aspekcie jakości.

Większość procesów nie jest realizowana w jednej komórce organizacyjnej ani nawet w pionie organizacyjnym. Należy tak rozplanować przebieg procesów i tak umiejscowić je w obrębie struktury organizacyjnej, aby zagwarantować ich najefektywniejszy przebieg i zapobiec rozbiciu procesu na wiele drobnych elementów wykonywanych w różnych komórkach organizacyjnych firmy.

Organizacja i zarządzanie - b. dokładna ściąga, wyklady

Zieleniewskiego: -znaczenie czynnościowe-proces organizowania, -znaczenie rzeczowe-rezultat procesu organizowania (organizacja=instytucja), -znaczenie atrybutowe(atrybut=cecha-szczególny rodzaj stosunków części do siebie i złożonej z nich całości) organizacja wg Kotarbickiego -pewien szczególny rodzaj stosunków części do siebie i do złożonej z nich całości -stosunek ten polega na tym, że części współprzyczyniają się do powodzenia ...

Podstawowe pojęcia organizacji i zarządzania (Ewolucja teorii organizacji i zarządzania)

Klasyczna teoria organizacji Klasyczna teoria organizacji, przedstawiona w tablicy 2, wyrosła z potrzeby wyszukania wskazań dla zarządzania tak złożonymi organizacjami, jak np.

Analiza kierunku nurtów podejść i teorii organizacji i zarządzania w aspekcie współczesnej ich przydatności.

Struktura organizacyjna to zbiór elementów danego systemu (pojedynczych stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych) oraz powiązań między nimi.

Organizacja i techniki pracy biurowej

Podział zadań i odpowiedzialności – (zadania a funkcja w organizacji) podawane są w regulaminach wydziałowych lub organizacyjnych. PODSUMOWANIE Organizacja pracy jako proces, metodyka ma na celu stworzenie warunków do realizacji zadań wynikających z funkcji jednostki organizacyjnej.

Rewizjoniści - Nowa Organizacja Syjonistyczna ( NOS )

Zjazd zajął się przede wszystkim sprawą przysposobienia emigracyjnego ustalił zasady współpracy miedzy organizacjami rewizjonistycznym oraz uchwalono że każdy członek „Betaru” w wieku 18 lat zostaje automatycznie członkiem Organizacji rewizjonistycznej.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization)

Międzynarodowa Organizacja Pracy współpracuje również z innymi bardzo ważnymi organizacjami na świecie.