Organ a instytucja

Organ państwa - każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie jej kompetencji.

Organy prowadzące postępowanie administracyjne

A) Organy administracji rządowej: terenowe /organy administracji zespolonej np. dyrektor urzędu celnego/ i centralne, B) Organy samorządu terytorialnego.

Skutki prawne wniesienia podania do organu niewłaściwego w sprawie

Gdy podanie dotyczy kilku spraw właściwych różnym organom, organ w którym wniesiono podanie rozpatruje właściwą sobie sprawę i informuje stronę o potrzebie wniesienia odrębnych podań do innych organów.

Organy asystujące i udzielające pomocy w postępowaniu egzekucyjnym

Gdy opór stawia żołnierz to właściwy jest organ wojskowy. Obowiązki organów pomocniczych i asystujących określają właściwi ministrowie, w/w organy nie mogą odmówić pomocy egzekutorowi.

Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalany przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

Terenowe organy adm. rządowej (system organów wyk. zad. adm. rządowej)

Administrację rządową na obszarze województwa wykonują: 1) wojewoda, 2) kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem wojewody, 3) organy administracji niezespolonej, 4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, 5) kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem starosty, 6) organy innych ...

JAKIE ORGANY ADMINISTARCJI PAŃSTOWEJ ZALICZAMY DO CENTRALNYCH A JAKIE DO TERENOWYCH

Organami centralnymi są te ograny administracji, które obejmują swoim działaniem teren całego kraju, zgodnie z przyznanymi im w konstytucji i w innych organach kompetencjami.

Pojęcia: zobowiązany, organ egzekucyjny, wierzyciel, fakultatywni uczestnicy postępowania egzekucyjnego

-Organ egzekucyjny- jest to organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonywania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym oraz zabezpieczenia wykonania tych obowiązków.

ORGANY WEWNĘTRZNE KIEROWNICZE SEJMU RP

Organizuje współprace między komisjami sejmowymi i koordynuje ich działania- Ustala zasady doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i jego organów, powoływania doradców sejmowych oraz korzystania z opinii ekspertyz, podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu.

Organy nadzoru górniczego

Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych działają jako organy pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości organów nadzoru górniczego, chyba że sprawy te zostały zastrzeżone do właściwości Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego”1 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej, nadzorowanym przez ministra właściwego właściwy do spraw środowiska,

Wyłączenie pracownika lub organu z udziału w postępowaniu administracyjnym

Wyłączenie pracownika i organu oznacza, że taki pracownik lub organ (adm.

Organy ONZ - zgromadzenie ogólne

1 Zgromadzenie Ogólne ONZ, główny plenarny organ ONZ. Uchwały dotyczące wewnętrznej struktury i funkcjonowania Organizacji są prawnie wiążące, natomiast te odnoszące się do postępowania państw poza ONZ mają w zasadzie jedynie charakter zaleceń.

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

  Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne. Organami administracji specjalnej są np.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Rząd i szef rządu

kompetencje rządu – organ faktycznie określający kształt stos.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Misje wojskowe

przypadek działania jednostek wojskowych, żołnierzy i oficerów w charakterze organu zewnętrznego (wszelkie zorganizowane siły zbrojne, jednostki powietrzne, lądowe lub morskie przebywające poza granicami swego kraju); okręty wojenne posiadają immunitet będąc poza swoimi wodami od jurysdykcji miejscowej.

Uprawnienia samokontroli organu wykonującego AP

Inna przesłanką ograniczającą dopuszczalność samokontroli jest związanie organu przepisami o właściwość, co powoduje że tylko jeśli na podstawie przepisów prawa jest właściwy do weryfikacji decyzji może uwzględnić skargę.

Zagadnienia organizacyjne w administracji - Samodzielność działania organu administacyjnego

wymaga uwagi także pod względem prawidłowej organizacji pracy, gdyż można się spotkać ze zjawiskiem skłonności adm.

Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

samorządowe kolegia odwoławcze-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, właściwi ministrowie-w stosunku do wojewodów, organy nadrzędne lub ministrowie-w stosunku do organów administracji publicznej innych niż punkt 1 i 2, w stosunku do organów organizacji społecznych-odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji.

Organy naczelne w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

Organy o ogólnokrajowym zasięgu działania w stosunku do organów państwowych innych niż punkt 1, 3. W stosunku do organów organizacji społecznych-naczelne organy tych organizacji; wyjątkowo Prezes RM; właściwy minister.