ORGANY UCZELNI

Organ wybierający dziekana oraz tryb jego wyboru określa statut uczelni. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni trwa trzy lata, chyba ze statut uczelni przewiduje krótsza kadencję danego organu.

ORGAN

instrumentum animae (= organ, bę­dący narzędziem duszy); ang. organ; fr. Organ, Werkzeug biol. organ wy­konawczy.

Organy gminy i ich kompetencje

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa rada gminy a organem wykonawczym jest zarząd. Organem uchwałodawczym związku jest zgromadzenie związku a wykonawczym zarząd.

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Organem wykonawczym w dzielnicy jest zarząd.

Zagadnienia organizacyjne w administracji - Zakres działania organu administracyjnego

czy też powoływanie organów o kompetencjach szerokich. Jest oczywiste, że organ wewnętrznie mniej rozczłonkowany jest łatwiejszy do kierowania, podczas gdy kierownictwo organu o mniejszej ilości szczebli pionowych, a o szerszym zasięgu kompetencji jest trudniejsze.

Metodyka procesu administrowania - Regulamin pracy organu administracyjnego

Regulamin pracy organu, jako podstawowy akt kształtujący funkcjonowanie tego organu, powinien określać: - zasady ustrojowe organu adm.

Akty wykonawcze prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy adm. rządowej

Wojewoda jako terenowy organ adm. Aktami wykonawczymi pozostałych organów są zarządzenia i mają one charakter wewnętrzny dot. organów służbowo i funkcjonalnie powiązanych z danym organem.

Organy publikacyjne (pojęcie)

Organy publikacyjne są to organy przeznaczone do publikowania aktów prawnych. Wydawane są one przez właściwe organy przeznaczone do ogłaszania aktów normatywnych, aktów prawnych, ogłoszeń urzędowych, itd.

Rada Ministrów (organy wewnętrzne)

Ustawa o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministrów stwarza możliwość tworzenia różnych organów wewnętrznych: -stałych komitetów RM, -komitetów do rozpatrywania określonej sprawy, -rad i zespołów.

Pojęcie organu państwowego i ich klasyfikacja

Organ państwa, to struktura polityczno – prawna powołana w celu realizacji władzy państwowej. Dlatego też resortem kieruje nie organ kolegialny, lecz jednoosobowy.

Pojęcie organu administracji publicznej w rozumieniu k.p.a.

Organ administracji publicznej – to podmiot, który prowadzi postępowanie, wydaje orzeczenia, posiada obowiązki, jest z mocy prawa powołany do załatwiania spraw w drodze decyzji administracyjnych ( minister, wojewoda, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej ( zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego.

Przesłanki i właściwość organu do stwierdzenia nieważności decyzji

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzję wydał Minister lub SKO – ten organ.

Skarga na czynności organu egzekucyjnego i egzekutora

Organ egzekucyjny lub organ wyższego stopnia może wstrzymać prowadzenie postępowania egzekucyjnego w uzasadnionych przypadkach. Formą załatwienia zarówno skargi na czynności egzekucyjne, jak i skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest postanowienie, które wydaje organ nadzoru.

Główne organy ONZ działające na rzecz utrzymania pokoju

Do omawianych w niniejszym referacie organów Organizacji Narodów Zjednoczo-nych zaliczymy Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa. Oczywiście poza wymienio-nymi organami, Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała wiele organów pomocni-czych, instytucji, agend, komisji regionalnych i funkcjonalnych.

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

Wojewoda jako przedstawiciel rządu: Koordynuje działalność wszystkich organów administracji rządowej na terenie województwa w zakresie zgodności z polityką rządu Organizuje kontrolę wykonywania zadań wyznaczonych przepisami przez wymienione organy Zapewnia współdziałanie jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz ...

Uchwały podejmowane przez organy międzynarodowych organizacji międzynarodowych - Charakter prawny uchwał

odnośnie do uchwał Rady Bezpieczeństwa ONZ są wiążące dla państw członkowskich ale nie oznacza to , by decyzje wszystkich organów organizacji mn były obowiązujące dla rządów , które nie przyjęły tych decyzji Uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ mają charakter zaleceń, które rodzą dla państw obowiązki prawne.

Dzielnicowe organy władzy w zaborze pruskim w latach 1918 - 1919

Administracja Terytorialna- Administracja rządowa: Powstała w 1918r Naczelna Rada Ludowa - organ wykonawczy (Komisariat). Jego organem uchwałodawczym był Sejmik Wojewódzki Organem wykonawczym był Wydział Wojewódzki ze Starostą Krajowym na czele.

Dzielnicowe organy władzy państwowej w Galicji w 1918 roku

Nadzór nad samorządem sprawowały organy administracji ogólnej (starostowie w I, zaś wojewodowie w II instancji) oraz organy wykonawcze samorządu wyższego stopnia. Jego organy zostały rozwiązane, a w ich miejsce powołano tymczasowe zarządy ze starostami jako komisarzami na czele.

Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej

opracowuje i zgłasza Sejmowi projekty ustaw niezbędne z pkt widzenia realizacji zadań państwa wobec gospodarki prowadzi politykę wew i zagraniczną RP, odpowiada za kierowanie i koordynowanie i kontrolę nad organami adm rządowej w których kompetencji znajdują się sprawy gospodarcze wydaje akty wykonawcze ze sfery gospodarczej, oddziaływuje poprzez swoich członków organy wew RM mają charakter stałych lub doraźnie tworzonych ...

Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego

Organami założycielskimi są takie organy państwowe które z racji swoich funkcji i zadań są w stanie dokonać stosownych analiz i podjąć odpowiednie decyzje założycielskie.