Gmina (organy)

Organem wykonawczym gminy jest zarząd gminy. W sołectwie działa zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany przez rade sołecką.

Organy wewnętrzne Rady Ministrów

Organy wewnętrzne są to organy o charakterze pomocniczym występują pod nazwą komitetów rad, zespołów.

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

Organem uchwałodawczym w dzielnicy lub osiedlu jest rada – organ przedstawicielski wybrany według zasad ustalonych przez radę gminy.

Metodyka procesu administrowania - Podział funkcji wewnątrz organu administracyjnego

Wewnętrzny podział pracy w organie adm. ustala regulamin pracy każdego organu adm. Im bardziej podział ten jest precyzyjny, tym mniejsze niebezpieczeństwo konfliktów wewnętrznych w pracy organu.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy decydujące i pomocnicze

Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze - to takie organy, które mogą tylko występować z inicjatywą czy też opiniować przedstawione im sprawy przez organy decydujące bądź też wykonywać jedynie czynności kontrolne.

Czynności organu I instancji w postępowaniu odwoławczym

Organ administracji jest zobowiązany wysłać odwołanie organowi wyższego stopnia w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym czasie wyda nową decyzję, uwzględniającą w całości żądania stron.

Organy wykonujące nadzór nad egzekucją administracyjną

W przypadku świadczeń niepieniężnych właściwy rzeczowo minister, centralny organ administracji rządowej, inne organy administracji publicznej, oraz organy sprawujące nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Organy administracji publicznej (klasyfikacja)

Wyróżniamy:   a) Organy naczelne i inne organy administracji; b) Organy centralne i terenowe (lokalne); c) Organy decydujące i pomocnicze; d) Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne; e) Organy zawodowe i społeczne.

Organy (centralne i terenowe)

  Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania rozciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym- organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa.

ORGANY

W Rzymie używano organów najpierw jako akompaniamentu do walk gladiatorów. Organy antyczne były znacznie mniejsze od dzisiejszych. Organy poemat, heroikomiczny (1775-77, wyd.

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Sołectwo

Zadania sołtysa – administruje majątkiem sołectwa, w zakresie ustalonym statutem sołectwa, zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego; organizuje mieszkańców sołectwa do wspólnych przedsięwzięć; jako przewodniczący i organ wykonawczy zebrania wiejskiego prowadzi obsługę tego organu sołectwa oraz organizuje jego pracę (przygotowuje projekty uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonuje te uchwały, a także ...

Organy administracji - Samorządowej

W powiecie organem jest zarząd ze starostą na czele, nie pochodzi on z wyborów powszechnych. W województwie organem jest zarząd z marszałkiem sejmiku wojewódzkiego, sejmik wojewódzki jest organem uchwałodawczym.

Dzielnicowe organy władzy państwowej w Królestwie polskim w latach 1916 - 1918

Samorząd powiatowy: Organami uchwalającymi i kontrolującymi były Sejmiki Powiatowe, które wybierały na 3 lata organ wykonawczy – Wydział Powiatowy.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy zawodowe i społeczne

Za organ społeczny uważa się taki organ, w skład którego wchodzą osoby traktujące swą pracę (działalność) w organie honorowo.

Sejm - skład, organy, kompetencje

Organami Sejmu są: 1) marszałek Sejmu; ( Marszałek kieruje pracami Sejmu, a w szczególności stoi na straży praw i godności Sejmu, czuwa nad tokiem prac Sejmu i jego organów, reprezentuje Sejm, przewodniczy obradom Sejmu, nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym, kieruje pracami prezydium Sejmu, sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na terenie Sejmu, zapewnia dyscyplinę obrad, mianuje i zwalnia pracowników kancelarii Sejmu.

Współdziałanie organu prowadzącego postępowanie z innym organem

106: „gdy przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ”.

Organ adm. publicznej a „urząd”

Organ- organ posiada określoną przez prawo formę organizacyjną, która czyni z niego pewną organizacyjną jedność.

Organy (decydujące i pomocnicze)

Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze- to takie organy, które mogą tylko występować z inicjatywą czy też opiniować przedstawione im sprawy przez organy decydujące bądź też wykonywać jedynie czynności kontrolne.

Organy (zawodowe i społeczne)

Za organ społeczny uważa się taki organ, w skład którego wchodzą osoby traktujące swą pracę (działalność) w organie honorowo.

Wyłączenie pracownika i organu wg. k.p.a.

Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych: - jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach ( małżeńskim, krewni, powinowaci do II stopnia) - osoby związanej z nim tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, - osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie w organie bezpośrednio wyższego stopnia.