Zawieszenie fakultatywne i obligatoryjne, forma i skutki zawieszenia, obowiązki organu przy zawieszeniu postępowania

Obowiązki organu przy zawieszeniu postępowania: Jeżeli organ zawiesił postępowanie z urzędu lub na wniosek strony, to jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych kroków w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania, przy czym w przypadku zawieszenia na wniosek strony, organ postąpi tak, jeżeli przemawia za tym interes społeczny.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

Przepisy konstytucyjne nie wyróżniają obecnie naczelnych organów ad­ministracji rządowej, ale ustawy zwykle nazywają niektóre organy naczelnymi organami administracji rządowej.

Organy Sejmu i Senatu oraz ich kompetencje

Od tak rozumianych organów Sejmu (Senatu) należy odróżnić aparat urzędniczy, zorganizowany w Kancelarię Sejmu (Senatu), który wypełnia zadania organizacyjno-techniczne i doradcze związane z działalnością Sejmu (Senatu) i ich organów.

Wymień organy podatkowe i omów ich właściwość rzeczową

- organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach o których mowa wyżej Właściwość rzeczowa to kompetencja organu do rozstrzygania spraw określonego rodzaju, jest ustalana stosownie do przepisów określających zakres działalności organu podatkowego.

Organy zewnętrznej kontroli administracji

Kontrola różni się w ten sposób od nadzoru, gdyż organ limlzorujący posiada prawem określone sposoby wpływania na działalność organu nadzorowanego i tym samym odpowiada w pewnym stopniu za tę działalność.

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA (organy, cele, zasady)

Organy UE: – Rada Europejska – naczelny organ polityczny – Rada UE (wcześniej Rada Ministrów) – główny organ decyzyjny – Komisja Europejska (wcześniej Komisja Wspólnot) – główny organ wykonawczy – Parlament Europejski – reprezentuje interesy społeczeństw.

Pojęcie właściwości organu i jej rodzaje

Właściwość miejscowa - właściwość miejscową organu ustala się: - w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca położenia tej nieruchomości, jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze dwóch lub więcej organów ( właściwości) – właściwym jest organ, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości, - w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca, w ...

URZĄD, A ORGAN

Zależność między organem, a urzędem URZĄD będzie uczestniczył w wykonywaniu kompetencji organu, wzajemna zależność: ~ regulowane są na gruncie ustawy ~uzupełniane w drodze konkretyzacji na płaszczyźnie działań o charakterze dekoncentracji wewnętrznej – Wojewoda będzie dekoncentrował kompetencje na kierowników organów.

Pozycja prawna organu w post. s-a i adm.

to ten organ, który ma zdolność prawną, czyli zdolność do podejmowania czynności procesowych w post.

Normatywne i doktrynalne pojecie organ administracji publicznej

- ministrowie; - centralne i naczelne organy; - organy administracji zespolonej i niezespolonej- organy administracji zespolonej są pod starostą np.

Naczelne i centralne organy administracji

centralnych występuje pewna grupa organów, które zajmują szczególnie eksponowaną pozycję prawnoustrojową - są to organy naczelne.

Organy (monokrtyczne i kolegialne)

Kryterium podziału stanowi struktura organu, liczba osób tworzących organ, czy jest to jedna osoba (organ monokratyczny), czy wiele osób (organ kolegialny).

JAKIE FORMY DZIAŁANIA STOSUJĄ W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Wśród omawianych czynności można wyróżnić dwie grupy:  czynności dokonywane wewnątrz organu (sporządzenie sprawozdania, napisanie protokołu) czynności, z którymi organ administracyjny występuje na zewnątrz (czynności egzekucyjne, doprowadzenie dziecka do szkoły z zastosowaniem przymusu)

Terenowe organy administracji rządowej

Przy wojewodzie działa kolegium jako organ opiniodawczy i doradczy. Organami administracji specjalnej są na przykład izby skarbowe i urzędy skarbowe, do których należy zarządzanie finansami państwa.

Organy zewnętrzne i wewnętrzne w stosunkach międzynarodowych

Organy wewnętrzne o kompetencjach w zakresie stosunków międzynarodowych a) Parlament - najwyższy organ reprezentujący wolę, interesy i w ogóle suwerenne prawa narodu, do jego kompetencji należą sprawy zagraniczne państwa.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka - Środki i organy kontroli

Odnośnie do specjalnych systemów kontroli przewidzianych przez poszczególne umowy dotyczące praw człowieka to ogólnie można powiedzieć, że przewidują one, iż sprawozdania są rozpatrywane najpierw przez organ specjalnie powołany do kontroli wykonania danej konwencji, a następnie przez organ organizacji, w ramach której dana umowa została przyjęta.

Organy autonomiczne w Galicji w latach 1862 - 1914

Miejska- Rada Miejska-organ uchwałodawczy- nadzorujący; Magistrat –organ wykonawczo- zarządzający z Prezydentem lub Burmistrzem na czele, b.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy centralne i terenowe (lokalne)

Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania roz­ciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym - organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa, np.

Organy (zakres działania i kompetencje, właściwości)

Należy bowiem zakładać, iż właściwy organ ma fachowy personel i potrzebne wyposażenie do tego, aby podejmować prawidłowe rozstrzygnięcia danej kategorii spraw.

Organy (rodzaje właściwości)

Właściwość rzeczowa dotyczy przydzielonych danemu organowi kategorii spraw; Właściwość miejscowa, zwana też terytorialną, dotyczy przestrzeni działania organu;   Właściwość instancyjna zakłada wielostopniową organizację administracji i rozstrzyga, którego stopnia organ jest właściwy do załatwiania sprawy.