Organ podatkowy

Czytaj Dalej

ORGANY PODATKOWE

Naczelnym organem kontroli skarbowej Naczelnik Urzędu Skarbowego: (najniższy szczebel administracji skarbowej) organ podatkowy pierwszej instancji Zajmuje się wymiarem i poborem podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, oraz innych należności budżetowych z wyjątkiem podatków i należności których wymiar i pobór należy do innych organów Rejestruje ...

Wymień organy podatkowe i omów ich właściwość rzeczową

- organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach o których mowa wyżej Właściwość rzeczowa to kompetencja organu do rozstrzygania spraw określonego rodzaju, jest ustalana stosownie do przepisów określających zakres działalności organu podatkowego.

ORGANY PODATKOWE

Organy te są właściwe w sprawach dotyczących ustalania i określania zobowiązań podatkowych, kontroli podatkowej, zabezpieczania, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych oraz ich wygasania, a także w zakresie ustalania odpowiedzialności podatkowej.

Omów instytucję zabezpieczenia na podstawie decyzji organu podatkowego na przybliżoną kwotę zobowiązania

Organ podatkowy może wydać decyzje o zabezpieczeniu na podstawie danych co do wysokości podstawy opodatkowania na przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego lub wysokości zwrotu podatku.

Omów przypadki w których organ podatkowy może ustalić podstawę opodatkowania w drodze szacunku

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze szacunku jeżeli: - brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia, - dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Omów podatkowe organy samorządowe

samorządowym- marszałek województwa I instancji -ustalanie i określanie oraz pobór podatków, które są dochodami budżetu gminy (rolny, leśny, za posiadanie psów); wykonanie kontroli podatkowej.

Omówić czynności kontrolne dokonywane przez organy podatkowe

W celu zebrania niezbędnych informacji w czasie prowadzenia kontroli inspektor ma prawo:

- badać dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli tzn.: sprawdzać ich rzetelność i zgodność z przepisami prawa,

- zabezpieczać zebrane dowody

- zarządzać inwentaryzację wraz z rozliczeniem jej wyniku...

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

Wojewoda jako przedstawiciel rządu: Koordynuje działalność wszystkich organów administracji rządowej na terenie województwa w zakresie zgodności z polityką rządu Organizuje kontrolę wykonywania zadań wyznaczonych przepisami przez wymienione organy Zapewnia współdziałanie jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz ...

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

  Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne. Organami administracji specjalnej są np.

Organy administracji publicznej

następujące organy administracji publicznej: Organy kolegialne i jednostkowe (podział ze względu na skład organu) Organ kolegialny składa się z pewnej liczy osób, a decyzje zapadają w nim zespołowo, w drodze uchwały podjętej większością głosów (np.

KARTA PODATKOWA

W przypadku takiej decyzji podatnicy: są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy, obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej; kwoty wpłacone z tytułu karty podatkowej ...

Zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe

W pozostałych sytuacjach stosowanie niektórych zwolnień, ulg i zwyżek podatkowych może być pozostawione uznaniu organów podatkowych.

Stawki karty podatkowej

Zasady obniżek O 80 % zniżki przysługuje podatnikowi prowadzącemu działalność w ramach części I tabeli, jeśli jest zatrudniany na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w innej firmie, 0 20 % zniżki ze względu na wiek (podatnik nabywa prawo do tej zniżki po ukończeniu 65 lat) lub inwalidztwo, 0 10 % zniżki na każdą osobę częściowo niezdolną do pracy ale pod warunkiem, że ta osoba nie pobiera renty lub z niej zrezygnowała oraz ...

OBOWIĄZEK PODATKOWY

I tak przy eksporcie towarów o powstaniu obowiązku podatkowego decyduje data potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza granicę, a przy eksporcie usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu ich wykonania.

Strategia podatkowa firmy

Określa to wyraźnie prawo podatkowe ”. Wybór może dotyczyć wysokości stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych w stosunku do których przewidziano jedynie graniczne wysokości stawek " Tak przedsiębiorstwa dobierają różne strategie podatkowe w celu osiągnięcia zakładanych przez siebie celów.

Właściwość organów podatkowych

Spory takie mogą przybierać charakter sporów pozytywnych /w przypadku, gdy przynajmniej dwa organy uważają się za uprawnione do załatwienia sprawy podatkowej/ lub sporów negatywnych /w przypadku, gdy żaden organ nie uważa się za właściwy do załatwienia sprawy/.