Organ administracji

Czytaj Dalej

Organy administracji publicznej-pojęcie. Centralne i terenowe organy administracji publicznej.

Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) przez pojecie organu administracji publicznej rozumie: Premiera, ministrów, szefów centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów, a także działające w ich imieniu lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonych i niezespolonych), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty powołane z mocy prawa do załatwiania indywidualnych ...

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

Chociaż Prezydent jest organem o podstawowym znaczeniu dla państwa, a nie tylko dla administracji, to jednak można go zaliczyć do na­czelnych organów administracji ze względu na sprawowanie władzy wyko­nawczej oraz zakres jego kompetencji ze sfery administracji.

Terenowe organy administracji publicznej

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej: Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej Terenowy organ administracji ogólnej: wojewoda 16 Terenowe organy administracji socjalnej: WKZ, Kurator IS, IH, IB, IOR, IW… ARRR, AOŚ, AON PSP, KWP, KWSG Terenowe organy administracji ...

Centralne organy administracji państwowej

Centralne organy administracjiorganami zwierzchnimi terytorialnych organów administracji, wraz z którymi tworzą tzw.

Terenowe organy administracji rządowej

Administrację rządową na obszarze województwa wykonują: wojewoda, kierownicy zespolonych służb , inspekcji i straży , organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego , jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, kierownicy powiatowych służb , inspekcji i straży , organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji ...

Organy zewnętrznej kontroli administracji

Jednakże możliwość zwrócenia przezeń uwagi parlamentu na wady w działaniu administracji, jak również jego osobisty autorytet powodowały że organy administracji stosowały się na ogół do jego zaleceń.

Organy administracji publicznej

następujące organy administracji publicznej: Organy kolegialne i jednostkowe (podział ze względu na skład organu) Organ kolegialny składa się z pewnej liczy osób, a decyzje zapadają w nim zespołowo, w drodze uchwały podjętej większością głosów (np.

Organ administracji publicznej (pojęcie)

Inne podmioty administracji publicznej mają również swoje organy, z tym że ich organy działają w imieniu i na rachunek tych podmiotów. Organy wchodzą w skład organizacji administracji publicznej w państwie.

Pojęcie organu administracji publicznej

Jaroszyński (1956) traktuje organ jako wyodrębnioną część aparatu państwowego (jednostkę organizacyjną), która wyposażona przez przepisy prawa w określony zakres kompetencji wykonuje zwierzchnią władzę państwa w formach administracji, przy czym organizowanie bezpośredniej, praktycznej realizacji zadań państwa musi stanowić wyłączne lub główne zadanie tego organu.

Terenowe organy administracji rządowej

Terenowe organy administracji rządowej dzielą się na: 1) organy administracji ogólnej, 2) organy administracji specjalnej.

JAKIE FORMY DZIAŁANIA STOSUJĄ W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

zawieranie porozumień administracyjnych Porozumienie administracyjne występuje między organami, które nie są sobie podporządkowane, a więc, między którymi nie ma stosunku służbowej podległości.

Organ administracji rządowej

Organem administracji rządowej jest minister kierujący określonym działem tej administracji, a takim organem nie jest sekretarz stanu i podsekretarz stanu.

Normatywne i doktrynalne pojecie organ administracji publicznej

- ministrowie; - centralne i naczelne organy; - organy administracji zespolonej i niezespolonej- organy administracji zespolonej są pod starostą np. Natomiast administracja niezespolona –organy wymienione w załączniku do ustawy o administracji rządowej.

Pojęcie organu administracji publicznej w rozumieniu k.p.a.

Organ administracji publicznej – to podmiot, który prowadzi postępowanie, wydaje orzeczenia, posiada obowiązki, jest z mocy prawa powołany do załatwiania spraw w drodze decyzji administracyjnych ( minister, wojewoda, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej ( zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego.

Organy administracji - Samorządowej

Administracja samorządowa funkcjonuje na trzech poziomach: - gminy - powiaty - województwa Administracja samorządowa charakteryzuje się niezależnością.

Organy administracji publicznej (klasyfikacja)

Wyróżniamy:   a) Organy naczelne i inne organy administracji; b) Organy centralne i terenowe (lokalne); c) Organy decydujące i pomocnicze; d) Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne; e) Organy zawodowe i społeczne.

Organ zewnętrzny kontroli administracji. Ombudsman

Szwecja stworzyła organ zewnętrzny kontroli administracji- Ombudsman OMBUDSMAN—pełnomocnik parlamentu do spraw wymiaru sprawiedliwości. Powoływany był przez parlament, przyjmował skargi obywateli na działalność organów administracji z wyłączeniem rządu czyli Rady Stanu.

Minister jako naczelny organ administracji państwowej

Minister jest to jednoosobowy naczelny organem państwa kierujący określonym działem administracji czyli resortem, wchdzący w skład rządu. Minister kieruje określonym działem administracji państwowej przy pomocy sekretarzy stanu powołanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Naczelne organy administracji rządowej a centralne urzędy

; Komitet Badań Naukowych Prezydent RP Centralne organy administracji : Inspekcje specjalne : inspekcja pracy inspekcja sanitarna inspekcja ochrony środowiska inspekcja handlowa Komendant Główny Policji Komendant Główny Straży Pożarnej Centralne urzędy : główny urząd miar Główny urząd statystyczny Komisja papierów wartościowych Urząd patentowy ...

Naczelne i centralne organy administracji

centralnych występuje pewna grupa organów, które zajmują szczególnie eksponowaną pozycję prawnoustrojową - są to organy naczelne.