Naczelne i centralne organy admninistracji.

Organy wewnętrzne i pomocnicze Rady Ministrów: • Stałe komitety rady ministrów jako organy pomocnicze i opiniodawcze: Ekonomiczny, Rozwoju regionalnego, Społeczno polityczny, Spraw obronnych Również Prezes Rady ministrów może z inicjatywy własnej lub z inicjatywy Rady Ministrów tworzyć: • Komitety do rozpatrywania określonej sprawy • Rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze • Komisje wspólne 4.

Organy gminy

1 jest upoważniony do wydawania decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej działa jak organ i faktycznie tym organem jest, mimo tego ustawodawca nie określił wójta jako organu gminy.

ORGANY PODATKOWE

Naczelnym organem kontroli skarbowej Naczelnik Urzędu Skarbowego: (najniższy szczebel administracji skarbowej) organ podatkowy pierwszej instancji Zajmuje się wymiarem i poborem podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, oraz innych należności budżetowych z wyjątkiem podatków i należności których wymiar i pobór należy do innych organów Rejestruje podatników Przyjmuje ...

Organy administracji publicznej-pojęcie. Centralne i terenowe organy administracji publicznej.

Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) przez pojecie organu administracji publicznej rozumie: Premiera, ministrów, szefów centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów, a także działające w ich imieniu lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonych i niezespolonych), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty powołane z mocy prawa do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji ...

Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

Decyzje kasacyjne: - decyzje kasacyjne typowe: organ odwoławczy uchyla decyzje organu I Instancji nie rozstrzygając sprawy pod względem merytorycznym.

Terenowe organy administracji publicznej

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej: Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej Terenowy organ administracji ogólnej: wojewoda 16 Terenowe organy administracji socjalnej: WKZ, Kurator IS, IH, IB, IOR, IW… ARRR, AOŚ, AON PSP, KWP, KWSG Terenowe organy administracji państwowej: Terenowe organy ...

Organy administracji publicznej

następujące organy administracji publicznej: Organy kolegialne i jednostkowe (podział ze względu na skład organu) Organ kolegialny składa się z pewnej liczy osób, a decyzje zapadają w nim zespołowo, w drodze uchwały podjętej większością głosów (np.

Kompetencja szczególna i ogólna organu w postępowaniu administracyjnym

– SKO chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej; b) w stosunku do wojewodów – właściwi ministrowie; c)w stosunku do organów AP innych niż a) i b)- organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku- organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością; d)w stosunku do organów organizacji społecznych – organy nadrzędne lub państwowe ...

Centralne organy administracji państwowej

Tymczasem wyróżnia, choć nie kwalifikuje, dwie nowe kategorie organów centralnych: centralne organy państwowe i centralne konstytucyjne organy państwa.

Organy rządowej administracji niezespolonej

Jedne organy mają tu zasięg analogiczny do zasięgu innych organów administracji, inne wyraźnie mniejszy, co oznacza ograniczenia podmiotowe w sferze poddania administracji tych organów (np.

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Sejmik województwa jako organ kontrolny, kontroluje działalność zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Organami gminy są: • rada gminy- organ stanowiący i kontrolny gminy.

Pojęcie organu administracji publicznej

Jaroszyński (1956) traktuje organ jako wyodrębnioną część aparatu państwowego (jednostkę organizacyjną), która wyposażona przez przepisy prawa w określony zakres kompetencji wykonuje zwierzchnią władzę państwa w formach administracji, przy czym organizowanie bezpośredniej, praktycznej realizacji zadań państwa musi stanowić wyłączne lub główne zadanie tego organu.

Terenowe organy administracji rządowej

Delegatury urzędu wojewódzkiego, jak i delegatury komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, tworzone są przez wojewodę w celu usprawnienia działania wojewódzkich organów zespolonej adm.

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Od decyzji wydanej przez wójta, burmistrza, zarząd gminy lub upoważniony organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki organizacyjnej j , służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Organ administracji publicznej (pojęcie)

I tak każdy zakład publiczny posiada organ jednoosobowy, a z reguły również organ kolegialny lub organy kolegialne.

Organy prowadzące postępowanie i ich właściwości

WŁAŚCIWOŚĆ INSTANCYJNA określa który organ rzeczowo właściwy w danej sprawie uprawniony jest do rozstrzygania w I instancji, a który w II instancji (odwoławczy) Na tle właściwości między organami mogą wynikać spory kompetencyjne: 1)spór pozytywny- występuje wówczas gdy 2 organy albo więcej uważają się za właściwe do prowadzenia postępowania w sprawie; 2) spór negatywny - gdy żaden z organów nie uważa się za ...

Ramy instytucjonalne wspólnoty europejskiej, organy oraz system norm prawnych.

Organ ten powstał poprzez fuzję Zgromadzenia EWWiS EWG oraz Euroatomu. Jeżeli prawo pierwotne nie nakazuje wydania określonego rodzaju aktu prawa wtórnego, organ uchwałodawczy wybiera formę prawną mniej uciążliwą i odpowiednią dla wykonania traktatowej dyspozycji.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne

Tutaj kryterium podziału stanowi struktura organu, a wiec liczba osób tworzących organ, czy jest to jedna osoba (organ monokratyczny), czy wiele osób (organ kolegialny).

Organ administracji rządowej

Organy samorządu terytorialnego: - są wyodrębnione organizacyjnie, - działają w imieniu i na rachunek danej jednostki samorządu - korzystają ze środków władczych - działają w zakresie przysługujących im kompetencji.

Wyłączanie organu od załatwiania sprawy

Gdy brak jest w nim wymaganego quorum to sprawę załatwia organ wyższego stopnia lub przez niego wyznaczony np. Organ, który przejął sprawę po wyłączeniu innego traktowany jest jako ta sama instancja.