Order Legii Honorowej

Czytaj Dalej

LEGIA HONOROWA

(Ordre National de la Legion d'Honneur) - najwyższe odznaczenie franc. Order L. Prestiż tego orderu był niebywały.

MUZEUM LEGII HONOROWEJ

Mieści się w pałacyku Salm-Salm, gdzie przedtem znajdowała się kapituła Orderu Legii Honorowej.

Stosunki konsularne - Konsulowie zawodowi i honorowi

- Przywileje i immunitety konsula honorowego – zwolniony od wszelkich podatków i opłat od sum otrzymywanych z tytułu rekompensaty; może być aresztowany i uwięziony; nietykalność dokumentów i archiwów konsula honorowego.

Służba konsularna - Różnice między konsulem zawodowym i honorowym

Konsul zawodowy pobiera stałe wynagrodzenie i nie może się oddawać innemu zajęciu zarobkowemu, natomiast konsul honorowy, wprawdzie pełni funkcję z upoważnienia państwa wysyłającego, nie otrzymuje jednak stałego uposażenia, lecz zazwyczaj przysługuje mu prawo do rekompensaty poniesionych wydatków z pobieranych opłat konsularnych.

What could be done in order to promote sport in polish schools?

There is too little hours of Physical Education in Polish schools. Everyone knows about it but no one do anything. First number of hours of PE should be increased. Three or four in normal schools is far too little. In sport schools children have ten or more hours per week. There should be organised some Olympics...

LEGIA

Legia Honorowa odznaczenie francuskie, nadawane za zasługi wojsk, i cywilne, ustanowione w 1802 przez Bonapartego jako pierwszego konsula, dzielące się na 5 klas. Legia Nadwiślańska sformowana w 1808 z części Legionów Dąbrowskiego i jazdy Legii Naddunajskiej.

ORDER

order znaczą nie tylko 'order', ale i 'zakon, regułę (zgromadzenia zakonnego)'; zwano tak w śrdw. Legia (Honorowa); Łaźnia (Order); Oset; Palma (Palmy akademickie); Podwiązka (Order); Pour le merite; Złoty (Złote Runo).

GORMOGONI, Ancient Noble Order of the Gormogons

Stow, masońskie (—» masoneria) istniejące oficjalnie1724-38 w Londynie.

Założycielem g. był chin. mandarynHan Chi, który z przedstawicieli arystokracji utworzył ekskluzywnestow, o strukturze parazakonnej (wg G. Klossa założycielemg. miai być A n d r ew Michael Ramsay, zm. 1743, którypod wpływem jezuitów...

Order

Odznaczenie, wyróżnienie honorowe, najczęściejw postaci gwiazdy, krzyża lub medalu, nadawaneprzez państwo (monarchę) za wybitne osiągnięciaw służbie państw. order, franc.

Warehouse order picking

Generalnie jest to praca polegająca na zbieraniu i układaniu na paletach produktów użytku codziennego, zamówionych wcześniej przez klienta hurtowni. Odbywa się to przy udziale pracownika magazynu, Picking Trucka oraz systemu komputerowego potrzebnego do lokalizacji zamówionego produktu. System komputerowy śledzi sytuację w magazynie obliczając i śledząc zapasy, upraszcza uzupełnianie produktów w wielu lokalizacjach oraz eliminuje konieczność rezerwowania lokacji dla każdej ...

Honorowa szpada górnicza

Honorowe wyróżnienie przyznawane osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa; szpada przyznawana jest bezpłatnie, a koszty z tym związane ponosi jednostka organizacyjna.

BROŃ HONOROWA FRANCUSKA

zastąpił równorzędny znak najwyższego uznania Order Legii Honorowej. automatycznie otrzymali prawo do noszenia orderu, chociaż same odznaczenia wręczono im dopiero 24 IX 1803.

BROŃ HONOROWA ROSYJSKA

Za panowania cara Aleksandra I przyznawane były honorowe szable i szpady, często pozłacane, z napisem „Za męstwo”.

GWARDIA HONOROWA

Formacja franc. kaw., złożona z 4 pułków, nie wchodząca - wbrew nazwie - do gwardii cesarskiej. Napoleon rozkazał formowanie tych regimentów po powrocie z kampanii 1812, zamierzając odtworzyć kaw., która poniosła szczególnie duże straty.

Do pułków mieli wstępować młodzi ludzie z dobrych domów...

LEFEBVRE Franęois-Joseph (25 X 1755 - 14 IX 1820), ks. Gdańska, honorowy marsz, cesarstwa

Uczynił go w 1800 senatorem, potem nawet przewodniczącym Senatu, a w 1804 dał mu tytuł honorowego marsz.

LEGIA KALISKA

Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od XI 1806 w Kaliszu przez gen. Pawła Skórzewskiego, którego 10 I 1807 zastąpił gen. Józef Zajączek.

Składała się z 4 pułków piech. (otrzymały numery 5, 6, 7 i 8), z 2 pułków jazdy (3 p. ułanów i 4 psk.) oraz bat. art. Gotowe już bat. i szwadrony weszły...

LEGIA NADDUNAJSKA

Poi. formacja wojsk., powołana dekretem z 8 IX 1799, na żołdzie Republiki Francuskiej. Tworzono ją aż do połowy 1800 w Pfalzburgu, Metz, a potem Strasburgu z Polaków - jeńców z armii austr. Składała się z 4 bat. piech., 4 szwadronów jazdy i komp. art. konnej. Łącznie liczyła niemal 4 tys. żoł...

LEGIA NADWIŚLAŃSKA

, że Legia będzie miała dwie rady administracyjne, jedną dla trzech pułków piech. Legii rozbił hiszp. 23 XI 1808 Legia odznaczyła się pod Tudelą, gdzie rozbiła hiszp.