Optymizm

Czytaj Dalej

Optymizmu można się nauczyć- M. Seligman

UCZENIE SIĘ OPTYMIZMU W PRACY OPTYMIZM JEST DLA NAS KORZYSTNY. Tymczasem optymizm i pesymizm oddziałują na nasze zdrowie,jak czynniki fizyczne. Optymizm droga do sukcesu.

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar.

Optymizm Hymnu wspiera się nie tylko na przekonaniu, że “dobroć [ boska ] nigdy nie ustanie” , ale i na zaufaniu do wartości ludzkiego rozumu. Tak więc, renesans to optymizm i harmonia, a barok to niepokój i nadmiar.

OPTYMIZM

Ogólna nazwa przyznawana systemom etycznym i metafizycznym, które uznają supremację dobra (optymizm eudajmonologiczny, według którego w świe­cie przeważa szczęście i przyjemność), a tak­że możliwość wewnętrznego doskonalącego rozwoju człowieka oraz jego twórczego od­działywania na świat (optymizm ewolucjonistyczny, dostrzegający w świe­cie stały wzrost dobra); również doktry­nom opierającym się na ...

Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej - Naiwny optymizm rzeczników koncepcji behawiorystycznej

Na ogół rzecznicy koncepcji behawiorystycznej są przekonani o nieograniczonych wręcz możliwościach oddziaływań wychowaw­czych. Mówi się nawet o tzw. inżynierii behawiorystycznej, nazywanej również technologią zachowania. Głównym jej celem jest modyfika­cja obserwowalnych reakcji człowieka. Nie jest nim...

Optymizm Erazma

Erazm z Rotterdamu (1469-1536), mnich żyjący poza klasztorem, teolog, filolog i literat, zwany księciemhumanistów, nie żywił życiowego pesymizmu, ani eschatologicznego. Cieszył się swoją sławą, kochałwolność osobistą i spokój. W życiu religijnym dawał pierwszeństwo miłości Boga, a nie...