Opowiadanie

Czytaj Dalej

Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach I-III

Ćwiczenia pomocnicze, przygotowawcze, wdrożeniowe - zbiorowe i indywidualne układanie zdań - ćwiczenia syntaktyczne kształtujące umiejętność określania i wyrażania w zdaniach: a) okoliczności, miejsca i czasu zdarzeń oraz sposobu wykonywania czynności b) celu i przyczyny oraz treści rozłącznych i przeciwstawnych - formy pracy wdrożeniowej: a) uzupełnianie luk w tekstach opowiadań b) składanie opowiadań z rozsypanek tekstowych c) układanie ...

Narracja w opowiadaniach Antoniego Czechowa „Grisza”, „Głupi Francuz” i „W sądzie”

Odszedł on znacznie w swoich opowiadaniach od klasycznej budowy tej formy, wprowadził, szczególnie w ostatnim analizowanym przez mnie opowiadaniu, „W sądzie”, rozbudowane opisy przyrody, analizy psychologiczne i rozmyślania bohaterów.

Opowiadanie

Poziomy szczegółowe: 1) Ekspozycja- przedstawienie czasu, miejsca, warunków i zdarzeń poprzedzających główny wątek + prezentacja bohaterów 2) Komplikacja- właściwy ciąg zdarzeń, w których pojawiają się zdarzenia niezwykłe, niecodzienne tworzące dramatyzm, napięcie opowiadania 3) Rozwinięcie- część opowiadania zawierająca konsekwencję działań, zdarzeń zawartych w poprzednim punkcie; efekt działań podmiotu starającego się znaleźć wyjście z ...

Opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza

Długie opowiadanie, u dna swego mieszczące zawsze wyraźny sens filozoficzny — ściślej f# światopoglądowy; opowiadanie, które wyraża ten sens w wyraźnym biegu zdarzeń, nie w komentarzu czy wstawce myślowej; opowiadanie gęściej utkane z obrazów wszystkimi zmysłami doznawanej rzeczywistości aniżeli z ogniw zanurzonych we wnętrzu człowieka; opowiadanie o konturach wyrazistych, a przecież tak drgających i niepochwytnych,

Opowiadania Żeromskiego

Dwa główne tematy przewijają się w większości opowiadań: sprawa chłopska oraz problem walki narodowowyzwoleńczej.

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Pożegnanie z Marią"

Skaryszewskiej (Borowski, będąc jeszcze na wolności, pracowałjako magazynier w fn -mie budowlanej na Pradze, studiował polonistykę w tajnym Uniwersytecie Warszawskim i pracował nad pierwszym tomikiem swoich wierszy), - utwór obrazuje wydarzenia, które toczą się w ciągujednego dnia, od zmierzchu pierwszego do zmierzchu drugiego dnia w lutym 1943 roku w Warszawie na Pradze, przy ulicy Skaryszewskiej w pobliżu Dworca Wschodniego, - elementem wiążącym ten utwór z ...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Dzień na Harmenzach"

Geneza opowiadań obozowych Na genezę opowiadań złożyły się: -pobyt pisarza w obozach koncentracyjnych, -chęć stworzenia świadectwa prawdy o rzeczywistości obozowej; sam Borowski mówi: "Żywi powinni dać pełne świadectwo prawdzie", jego opowiadania obozowe są ostrym rozrachunkiem pisarza z własną okupacyjną biograiią, -> chęć ukazania: - funkcjonowania hitlerowskiego obozu zagłady, okrutnej, potwornej machiny zbrodni oraz nieludzkich ...

Gramatyka opowiadania

Rumclharta na określenie zespołu uniwersalnych reguł determinujących formalną strukturę tekstów mających postać opowiadania, niezależnych od zawartych w konkretnym opowiadaniu treści.

Problematyka moralna, społeczna i narodowa opowiadań S. Żeromskiego.

Problematyka moralna uwidacznia się w postępowaniu bohaterów opowiadania. Opowiadanie to podejmuje tematykę narodową i społeczną. Symboliczne zdanie zamykające opowiadanie oznacza pogrzebanie wszystkich nadziei.

Psychika "człowieka zlagrowanego" ("Opowiadania" T. Borowskiego)

Faktem jest też, że obozowe opowiadania wzbudziły wiele sensacji i dyskusji, oraz krytyki. Napisał Opowiadania z książek i gazet, pracował w Polskim Biurze Informacji Prasowej w Berlinie. Dlaczego opowiadania Borowskiego narobiły zamieszania ?

POŻEGNANIE Z MARIĄ, zbiór opowiadań T. Borowskiego

Opowiadania Borowskiego zdobyły od razu duży rozgłos, przeważnie polemiczny, odczytywane przez znaczny odłam krytyki jako świadectwo moralnego nihilizmu; do dziś zresztą ich bezwzględny, demaskatorski moralizm jest przedmiotem dyskusji i sporów.

SIŁACZKA, opowiadanie S. Żeromskiego

MARKIEWICZ Opowiadania Żeromskiego, w: Prus i Żeromski, W. HUTNIKIEWICZ, wstęp w: Wybór opowiadań, Wr.

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Proszę państwa do gazu"

Narrator- Tadek w opowiadaniach obozowych Borowskiego   -postać ta sama we wszystkich opowiadaniach obozowych, -początkujący student, poeta warszawski, -postać na półfikcyjna; jest niby pisarzem przemienionym w Tadka; Borowski daje mu swoje imię (Tadek), funkcję obozową (fleger) i wyposaża go w szczegóły z własnej biografii, -przebywa w obozie od kilku miesięcy; przeżył wielki głód, ale teraz go już nie zna, je dobrze i obficie, bo ...

Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas opowiadania jako metody kształcenia

Opowiadanie posiada walor emocjonalny, każdy może interpretować opowiadanie na własny sposób, względem poziomu rozwoju umysłowego w nawiązaniu do teorii piagetowskiej.

LUDZIE REWOLUCJI, zbiór opowiadań A. Niemojewskiego

W opowiadaniu Zwidziska, będącym wizją senną bohatera, pisarz starał się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy człowiek może pozostać obojętny na to, co przynosi historia i rzeczywistość. i inne opowiadania, wstęp J.

NOC, zbiór opowiadań J. Andrzejewskiego

Opowiadania, nawiązujące do Conradowskich idei etycznych, były próbą określenia trwałych wartości moralnych zmuszających ludzi do indywidualnego przeciwstawiania się terrorowi.

ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY..., opowiadanie S. Żeromskiego

MARKIEWICZ Opowiadania Żeromskiego, w: Prus i Żeromski, W. HUTNIKIEWICZ wstęp w Wyborze opowiadań S.

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

Żeromski poruszył to zagadnienie w kilku swoich opowiadaniach. Jest to niewielkich rozmiarów opowiadanie o parze ubogich wieśniaków, zmuszonych do ciężkiej, niszczącej zdrowie pracy przy wywożeniu torfu.

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "U nas w Auschwitzu"

Borowski ukazuje degradację moralną człowieka w warunkach obozu koncentracyjnego i całkowity zanik jego godności; Żyd pracujący przy kominie walczy o swoje życie i tak bardzo boi się esesmana, że każe swojemu ojcu iść do komory gazowej, okłamując go: "Idź ojciec, wykąp się", - to nadzieja przetrwania powoduje, że syn tak postępuje wobec ojca, okrutnym przykładem przystosowania i moralnego zdeprawowania człowieka przez obózjest Żyd Abramek, pracujący przy ...

Zaprezentuj interpretację wybranego opowiadania Stefana Żeromskiego

Jedno z opowiadań Żeromskiego nosi tytuł "Zmierzch". W opowiadaniu tym znajdujemy także elementy naturalizmu.