Opolskie

Czytaj Dalej

Śląsk Opolski a literatura polska

Wiosna Opolska, organizowany od 1960 co 2 lata (o zasięgu ogólnopol. POŚPIECHOWA Twórczość literacka pisarzy opolskich w dwudziestoleciu Polski Ludowej, Opole 1965; z.

„GAZETA OPOLSKA"

Kwartalnik Opolski 4(1958) z. Kwartalnik Opolski 5(1959) z. Kwartalnik Opolski 7(1961) z.

Województwo opolskie

Województwo opolskie osiąga wysokie wyniki w rolnictwie a jednocześnie posiada do­brze rozwinięty przemysł elektromaszynowy, spożywczy, cementowo-wapienniczy, che­miczny i inny.

GAZETA OPOLSKA

GAZETA OPOLSKA, czasopismo polit.

Muzeum Wsi Opolskiej

Od 1961 przenoszono tam zabytki wiejskiego budownictwa drewnianego i kultury ludowej na Śląsku Opolskim.

Prawo cywilne opracowane zagadnia część ogólna - Uniwersytet Opolski

1. Obowiązywanie norm w przestrzeni Zgodnie z ogólnymi zasadami normy prawa cywilnego obowiązują na całym terytorium RP, jeżeli co innego nie wynika z treści odpowiednich przepisów prawnych. Adresatami norm prawnych są obywatele RP, co odnieść należy równocześnie do polskich osób prawnych. Jeżeli ponadto uwzględni się zasadę suwerenności terytorialnej, to należy dojść do wniosku, że normy polskiego prawa cywilnego odnoszą się do stosunków cywilnoprawnych ...

Muzeum Śląska Opolskiego

Zajmuje najstarszą w Opolu kamienicę (z XV w.), dawną siedzibę kolegium jezuickiego. Przebudowana na barokową, ma charakterystyczne wzmocnienia murów i cylindryczne narożniki. Łączy się wspól­nym dachem z niżej stojącym budynkiem. W obu zgromadzono ponad 30 tys. ekspo­natów. Zbiory archeologiczne...