Opłucna

Opłucna

Czytaj Dalej

Jama opłucnej

Opłucna jest błoną łącznotkankową pokrytą nabłonkiem jednowarstwowym płaskim, mającym zdolność wydzielania płynu surowiczego i jest pozbawiona gruczołów. Bogato unaczyniona i unerwiona.

Tworzy zamknięty worek otaczający płuco, które można porównać do pięści wciskającej się w nadmuchany...

GRUŹLICZE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

Gruźlicze zapalenie opłucnej łączy się często z gruźlicą pierwotną i występuje przeciętnie rok po zakażeniu pierwotnym. Najczęściej przebiega ono jako zapalenie wysiękowe. Przeważnie chorują ludzie młodzi.

Początek choroby jest przeważnie ostry, z dreszczami, wysoką gorączką, gwałtownymi...

WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

Przyczyną wysiękowego zapalenia opłucnej jest gruźlica, zapalenie płuc, nowotwory płuc lub opłucnej, zawał płuca, kolagenozy płuc, a zwłaszcza toczeń rumieniowaty. Innymi przyczynami mogą być ropień podprzepono-wy, zawał mięśnia sercowego, ostre zapalenie trzustki, infekcja jamy brzusznej.

Rzadko...

Opłucna stosunki ogólne

Każda opłucna składa się z dwóch blaszek: opłucnej ściennej (pleura parietalis) wyściełającej jamę klatki piersiowej (caoum thoracis), w której płuco się znajduje i opłucnej płucnej albo trzewnej (pleura pulmonalis s. uisce-ralis) pokrywającej płuco. Między obu tymi blaszkami znajduje się jama...

Opłucna śródpiersiowa

Opłucna śródpiersiową (pleura mediastinalis) prawego i lewego worka opłucnej rozpięta jest między kręgosłupem piersiowym a mostkiem i przykrywa narządy polo/oiie w śródpiersiu stanowiąc jego ścianę boczną. Oba worki opłucnej zbliżają się do siebie najbardziej zarówno ku tyłowi od mostka, jak i do...

GRUŹLICZY ROPNIAK OPŁUCNEJ

Gruźliczy ropniak opłucnej jest najczęściej wynikiem zakażenia opłucnej w następstwie przebicia się do opłucnej serowatego ogniska w płucu, zaniedbanego wysiękowego zapalenia opłucnej, w następstwie przetoki oskrzelowej po resekcji tkanki płucnej w przypadkach czynnej gruźlicy. Nadal zdarzają się...

Opłucna ścienna

Opłucna ścienna (pleura parietalis) wyścieła obszerną komorę, w której leży płuco i ze ścianą której na ogół jest nieprzcsuwalnie złączona. U dołu opłucna ścienna wyścieła kopuły przepony; na stronie przyśrodkowej — tworzy ścianę boczną śródpiersia; na stronie bocznej — od kręgosłupa do...

Nakłucie jamy opłucnej - rola pielęgniarki

Nakłucie jamy opłucnej Istota i cel: Wprowadzenie igły przez ścianę klatki piersiowej do jamy opłucnej w celu diagnostycznym lub leczniczym. 1. Celem diagnostycznym jest pobranie płynu z jamy opłucnej do badania 2. Celem leczniczym jest usunięcie zalegającego płynu lub powietrza jamy opłucnej, podanie leku, założenie drenu i prowadzenie drenażu ssącego. Wskazania do zabiegu: 1. Obecność płynu przesiękowego w jamie opłucnej (niewydolność krążenia, marskość ...

Wygląd opłucnej

Budowa opłucnej  nie różni się w zasadzie od budowy otrzewnej. Jest to cienka blaszka wysłana jednowarstwowym nabłonkiem płaskim, wskutek czego jest gładka i lśniąca. Nabłonek spoczywa na tkance łącznej, ułożonej w parę warstw pęczków włókien klejodajnych i sieci sprężystych. Najgłębsza...

PUNKCJA OPŁUCNEJ

Badanie polega na wprowadzeniu igły przez powłoki tkankowe ściany klatki piersiowej (skórę, tkankę podskórną, mięśnie) do jamy opłucnej w celu wyciągnięcia (aspiracji) płynu lub powietrza. Pobrany z jamy opłucnej płyn można poddać dalszej ocenie jego własności fizycz­nych i chemicznych, badaniu...

Osklepek opłucnej

Osklepek opłucnej (cupula pleurae). Górna część ściennego worka opłucnej, który obustronnie wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej i wnika w obręb szyi, nosi nazwę os klepka lub sklepienia opłucnej. W nim leży szczyt płuca wytwarzając jak gdyby odlew osklepka i wypełniając go całkowicie...

Osklepek opłucnej

Szczyty płuc tworzą wystającą ponad 1 żebrem szeroką, zaokrągloną kulę. Są one poza tym przykryte na kształt namiotu przez 3 mięśnie zębate (mm. scaleni), a opłucna oraz powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoraciea) tworzą tu błoniaste zgrubienie —osklepek opłucnej (cupula pleurae), który...

OPŁUCNA

Opłucna składa się z opłucnej płucnej i opłucnej ściennej. Opłucna płucna pokrywa płaty płucne, a opłucna ścienna wyściela klatkę piersiową. Pomiędzy blaszkami opłucnej znajduje jama opłucnowa wypełniona płynem. Obie blaszki zbudowane są z tkanki łącznej błoniastej pokrytej od strony jamy...

Choroby opłucnej

Zapalenie wysiękowe opłucnej - charakteryzuje się obecnością płynu w jamie opłucnej o różnym charakterze i różnej ilości. Najczęstszą przyczyną są zakażenia, nowotwory, urazy. W przypadku zakażeń wyróżnia się wysięk parapneu-nioniczny, towarzyszący zmianom zapalnym w miąższu płuca, i...

Opłucna płucna

Opłucna płucna albo trzewna (pleura pulmonalis s. viscerc.lis) otacza całą powierzchnię płuca z wyjątkiem wnęki, gdzie przechodzi w opłucną ścienną. W obrębie szczelin miedzypłaiowych, jak to zaznaczyliśmy poprzednio, opłucna płucna zstępuje na jednej z powierzchni międzyplatowych i dochodząc...

Umocowanie opłucnej ściennej

W warunkach prawidłowych opłucna ścienna daje się bez trudu odpreparować zarówno na zwłokach świeżych, jak i utrwalonych z większą łatwością od ściany klatki piersiowej, nieco trudniej od przepony i osierdzia. Do wewnętrznej powierzchni żeber opłucna ścienna przytwierdzona jest luźniej...

Opłucna przeponowa

Opłucna przeponowa (pleura diaphragmatica s. phrenica) pokrywa obustronnie kopuły przepony i ich zbocza (areae pleurales) sięgając na obwodzie prawie do przyczepu początkowego przepony, przyśrodkowo zaś do śródpiersia : część pośrodkowa przepony (area mediastinalis), która dźwiga śródpiersie nie jest...

Ropniak opłucnej

Ropniakicm opłucnej określa się obecność zainfekowanego płynu lub ropy w jamie opłucnej. Rozpoznanie ropniaka opłucnej ustala się w oparciu o wywiad lekarski, badanie przedmiotowe (opukiwanie i osłuchiwanie klatki piersiowej) i badanie RTG klatki piersiowej wykazujące cechy płynu w jamie opłucnej...

Zapalenie opłucnej wysiękowe

zapalenie opłucnej wysiękowe; zapalenie błony surowiczej pokrywającej płuco i wyściełającej wewnętrzną powierzchnię klatki piersiowej z tworzeniem się płynu zapalnego (wysięku), który gromadzi się w jamie opłucnej.

Etiologia różna, często w przebiegu zakażenia gruźliczego. Objawy ogólne...

Opłucna żebrowa

Opłucna żebrowa (pleura costalis) przylega obustronnie do powierzchni wewnętrznej ścian klatki piersiowej za pośrednietwem tkanki podopłucnowej czyli tzw powięzi w e w n ą t r z p i e r s i o w ej (fascia endothóracica).

Siedząc opłucną żebrową od przodu do tyłu stwierdzamy, że pokrywa ona...