Opłata

Czytaj Dalej

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA

 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(Dz.U.00.86.959).

Do niedawna daniny te były uregulowane w jednym akcie prawnym – ustawie opłata skarbowa z 1989 r. Z ustawy tej wyjęto w 2000 r. czynności cywilnoprawne i objęto je nową daniną – podatkiem od czynności...

Podatki i opłaty lokalne

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 , poz. 31 z późn. zm.) określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej. Samorząd terytorialny i jego organy działają w ramach określonych przez ustawy. Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat wyłącznie wtedy , gdy ...

Opłaty miejscowe i podatki lokalne

Podatek rolny. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Podatek obciąża osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstw rolnych powyżej 1 ha ziemi. Wysokość płaconego podatku zależy od siły dochodowej ziemi, co ustala się poprzez ...

Klasyfikacja opłat publicznych

 

 

Opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej:

opłata sądowa,

administracyjna;

 

ogólne

opłata skarbowa;

 

szczególne

– paszportowa;

 

opłaty osobiste

akty ze stanu cywilnego;

 

rzeczowe

koncesje,

zezwolenia;...

Opłaty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji ...

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz nakładania nowych ceł oraz opłat o skutku równoważnym do ceł

Ustanowienie unii celnej oznacza zniesienie pomiędzy panstwami członkowskimi wszelkiego rodzaju przeszkód w obrocie gospodarczym. Tradycyjnie jedną z najistotniejszych tego rodzaju przeszkód są cła, czyli opłaty nakładane przez poszczególne państwa na postawie taryfy celnej. TWE nie zlikwidował ceł wraz...

MECHANIZM EKONOMICZNY ŚRODKÓW POZATARYFOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MECHANIZMU OPŁAT WYRÓWNAWCZYCH

ŚRODKI PARATARYFOWE: ograniczenia w handlu zagranicznym nie będące cłami, a powodujące identyczny, jak cła skutek. Prowadzą do wzrostu ceny importowanego towaru, zmniejszają jego konkurencyjność na rynku wewnętrznym kraju, który je stosuje. Mogą więc uzupełniać lub zastępować cła.

Mają...

Opłaty adiacenckie

 

Występują dwa rodzaje opłat adiacenckich. Po pierwsze opłaty adiacenckie wnoszą osoby otrzymujące działki budowlane w wyniku odpowiedniego postępowania prowadzonego przez gminę związanego ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wartość tych działek musi być wyższa od wartości poprzednio...

Podaj definicję podatku, omów różnice pomiędzy opłatą a podatkiem

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podobnie jak podatki są świadczeniami przymusowymi, bezzwrotnymi i ogólnymi. Są z założenia świadczeniami o charakterze...

Opłaty wyrównawcze – ich zastosowanie

Opłatą wyrównawczą nazywamy – różnicę między niższą ceną towaru importowanego, a wyższą ustaloną i gwarantowaną przez Państwo, ceną wewnętrzną towaru produkowanego w kraju. Podstawowym celem tych opłat jest podniesienie ceny towaru importowanego do poziomu ceny towaru krajowego w celu zrównania...

OPŁATY FRANCHISINGOWE

Franchisodawca powinien dokładnie określić strukturę i wysokość opłat, które franchisobiorca będzie zobowiązany uiszczać na jego rzecz. Musi mieć on także pełną świadomość nakładów inwestycyjnych, które ponosi franchisobiorca by stać się pełnoprawnym uczestnikiem systemu franchisingowego...

OPŁATY FRANCHISINGOWE - Wstępna opłata franchisingowa

Na jej wysokość mają z reguły wpływ następujące czynniki:

v charakter i zakres wsparcia oferowanego franchisobiorcom przez franchisodawcę w postaci usług wstępnych oraz usług bieżących;

v koszt tego wsparcia dla franchisodawcy;

v środki finansowe, którymi dysponuje franchisobiorca;

v wysokość...

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.

Rozróżnia się :

A) Opłatę targową - pobiera się...

Opłaty lokalne

 

Zakłada się utrzymanie obecnie obowiązujących opłat, to jest opłaty targowej oraz opłaty miejscowej. Pozostawienie tych opłat, z których wpływy stanowią dochody budżetów gmin uzasadnione jest koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów przez gminy w zakresie organizowania targowisk, utrzymania...

OPŁATY FRANCHISINGOWE - Bieżąca opłata franchisingowa

Franchisodawca pobiera od franchisobiorców bieżącą opłatę franchisingową za korzystanie przez nich z jego znaku towarowego, know-how oraz za wsparcie w postaci usług bieżących jakiego im udziela w trakcie obowiązywania umowy franchisingowej. Opłata ta jest z reguły liczona jaka procent od wartości...

Opłata prolongacyjna, wysokość, zasady jej naliczania

W przypadku wydania decyzji o odroczenie terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatku, który stanowi dochód budżetu państwa organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjna- stawka wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę.

Oplata prolongacyjna naliczana jest w razie wydania decyzji o odroczeniu terminu...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Dochody z podatków i opłat administracyjnych

Ważnym źródłem dochodów samorządów terytorialnych były podatki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko niewielka część wpływów podatkowych z danego terytorium zasilała budżety samorządowe. Władze samorządowe najczęściej dysponowały wpływami z podatków od nieruchomości, od własności...

Opłaty i koszty postępowania

Mogą wystąpić takie sytuacje, gdy strona wnosząc o wszczęcie postępowania, wnosi z góry opłatę skarbową. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów, organ wyznacza jej termin do wniesienia należności nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym...

PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE

Wynagrodzenie za czynności bankowe, ustalone w przypadku p. z reguły procentowo w stosunku do kwoty będącej przedmiotem czynności bankowej (ale także do określonej wartości - procentowo, a powyżej kwotowo lub odwrotnie), zaś w przypadku opłat jako sumy zryczałtowane, których wysokość nie jest zależna...

OPŁATY FRANCHISINGOWE - Wpłata na wspólny fundusz marketingowy

W związku z tym, że jedną z najważniejszych korzyści wynikających z franchisingu dla franchisobiorcy jest rozpoznawalność marki i tzw. good will franchisodawcy i jego systemu jako całości, zdarza się często, że franchisodawcy pobierają od franchisobiorców oddzielną opłatę, która jest przeznaczana...