Opinia biegłego rewidenta

'' Struktura opinii '' Opinia powinna zawierać następujące części składowe: tytuł opinii, adresata opinii, nazwę jednostki, wstęp, określenie norm i zasad badania, stwierdzenie o uzyskaniu wystarczającej pewności do wydania opinii, opinię właściwą, ewentualne uzupełniające objaśnienia, dane identyfikacyjne biegłego rewidenta, dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego do badania, datę wyrażenia opinii.

Opinie i nacisk społeczny

Solomon E, Asch Opinie i nacisk społeczny Jaki jest dokładnie wpływ opinii innych na nasze własne opinie? Czy osoby badane rzeczywiście zmieniały swoje opinie, czy też wypowiedzi nie były zgodne z ich prawdziwymi przekonaniami?

Definicje opinii publicznej

Wprowadził on pojęcie "opinii ukrytej", która jest "jedynym rodzajem opinii,która realnie zmusza, by się o nią troszczyć".

Wyjaśnij pojęcie opinia publiczna, opisz proces jej kształtowania i czynniki, które na nią wpływają, a także sposoby badania opinii publicznej

Największymi ośrodkami badania opinii publicznej są Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOP), Ośrodek Badania Opinii Społecznej (CBOS), Pracownia Badań Społecznych (PBS), Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej (SMG/KRC), Ipsos-Demoskop.

Opinia biegłego rewidenta

Obecnie obowiązujące normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta przewidują możliwość wydania: - opinii bez zastrzeżeń, - opinii bez zastrzeżeń z podkreśleniem niepewności, - opinii z zastrzeżeniami, - opinii negatywnej albo zrzeczenie się wyrażenia opinii.

OPINIA

Opinia publiczna {opinio communis) — zespół przekonań oceniają­cych, dominujący w jakimś środowisku lub grupie społecznej; zjawisko z pograni­cza psychologii i socjologii, gdyż opinie jednostek, składające się na opinię publi­czną, są z kolei przez nią kształtowane.

Co to jest opinia publiczna i czy można ją poznać? (?)

2 kwestie, których musi dotyczyć opinia publiczna: - państwo - polityka Przeciwieństwem opinii jest wiedza, która jest prawdziwa, bo opiera się na prawdzie. (Opinia jest to nie-wiedza)

Znaczenie opinii prawnej rzecznika generalnego

Opinie rzeczników generalnych przygotowane są z reguły na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Oprócz wnikliwego przedstawienia stanu faktycznego i prawnego danej sprawy zawierają analizę wcześniejszego orzecznictwa ETS, sądów krajowych i opinii doktryny.

Jakie treści powinna zawierać opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej?

Ponadto w opinii powinny znaleźć się szczegółowe wskazówki na temat pracy z dzieckiem. Wskazane jest, aby w opinii sformułowana została także próba prognozy rozwoju dziecka.

Opinie Polaków o przestrzeganiu praw człowieka

Najbardziej natomiast zróżnicowane są opinie (różnice przekraczają 30 procent) dotyczące przestrzegania prawa do samorządności lokalnej, • indywidualizacji odpowiedzialności karnej • prawa do uznania niewinności, gdy istnieją wątpliwości, co do winy.

Opinie jako akt prawa wtórnego

- Nie ma prawnej mocy wiążącej (soft law) - Mniej kategoryczny charakter niż zalecenia - Uzyskanie opinii jest w niektórych przypadkach obowiązkowe, w innych instytucje i organy mają wyrażone w Traktatach prawo formułowania opinii, są też takie obszary, co do których Traktaty nie ustalają, ani prawa, ani obowiązku wyrażenia opinii.

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Opinie biegłych

Od wydania opinii biegły może być zwolniony przez organ administracyjny, tylko w przypadku zaistnienia przyczyn, które uprawniają świadków do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytania

Oświata i szkolnictwo warszawskie w opinii powstańczej stolicy 1830 - 1831 r.

Przy drastycznej polityce oszczędnościowej, sięgającej także 33% zmniejszenia poborów, opinia publiczna wywarła nacisk na Radę Najwyższą Narodową, by uznała wydatki na oświatę jako cel priorytetowy.

Pojęcie: ocena, opinia

Opinia - wyrażony w formie werbalnej pogląd, ściśle powiązany z subiektywnym spojrzeniem autora - używanie opinii zamiast ocen jest jedną z podstaw asertywnego zachowania.

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w mojej opinii

Umiejętności prowadzenia dialogu w mojej opinii. Zakończenie Opinia o kompetencjach nauczycieli związana jest ściśle z osobowością nauczyciela oraz stosunek studentów do przedmiotów.

Mass media i opinia publiczna

Ważnym instrumentem przyczyniającym się do poznania zasadniczych postaw, oczekiwań, nadziei i życzeń społeczeństwa jest badanie opinii publicznej.

Rola opinii publicznej w działaniu grup interesów

Grupy nacisku odwołują się do opinii publicznej tylko wtedy, gdy interes grupy jest zgodny z interesem publicznym.

Zestawienie opinii personelu działu sprzedaży

Wykorzystywanie opinii sprzedawców przy prognozowaniu może przynieść szereg korzyści.

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

 

Przy lekturze literatury wojennej wielokrotnie zastanawiałam się, jaką postawę przybraliby dzisiejsi Polacy w podobnej sytuacji. Jak zachowałaby się bierna dzisiaj młodzież i...

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Prawdziwy jest tylko obraz postrzegany przez więźniów, oni tylko upoważnieni są do wypowiadania opinii na temat swoich warunków życia.