DZIECKO - OPIEKA

Keim, O opiece nad d. przy MO); realizacją ustawy z 16 VI1923 o opiece nad d.

Opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki (pedag. opiekuńcza) + prezentacja

Opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki Opieka w ogóle - to konieczna aktywność jej podmiotu wobec zależnego asymetrycznie od niego przedmiotu, polegająca na ciągłym i bezinteresownym zaspokajaniu jego swoistych potrzeb i kompensowaniu niezdolności do samosterowania lub samozachowania. Tak więc opieka w ogóle polega na: zaspokajaniu ponadpodmiotowych potrzeb jej przedmiotów, to jest potrzeb, których nie mogą one obiektywnie same zaspokajać, kompensowaniu ...

Struktura opieki długoterminowej w Polsce

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wyróżnia następujące formy organizacyjne stacjonarnej opieki długoterminowej:

1.    Zakład opiekuńczo-leczniczy (art. 32c) udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują pielęgnację i rehabilitację osób niewymaga-jących hospitalizacji, oraz zapewnia...

Wychowanie a opieka - Związek między wychowaniem i opieką

Maciaszkowa wyraźnie i zdecydo­wanie przybliżyła opiekę wychowaniu, a wychowanie opiece.

Opieka instytucjonalna i jej alternatywy. Nowe tendencje w Polsce i Europie.

Powierzanie dzieci opiece instytucji nie jest już, jak to było dawniej, rozumiane samo przez się. Ich głównym celem jest zapobieganie umieszczania dzieci w opiece instytucjonalnej.

Formy opieki nad dzieckiem w świetle ustawy o pomocy społecznej

Formy opieki nad dzieckiem Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opieka jest instytucją prawno-rodzinną. Jedną z jej form jest opieka nad małoletnim, który nie pozostaje pod władzą rodzicielską. Rodzice dziecka wykonując władzę rodzicielską ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka oraz za najlepsze zabezpieczenie jego interesów. Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, wychowanie dziecka jest szczególnym ...

Opieka społeczna w Polsce

000 mieszkańców mają bardzo negatywną opinię o opiece zdrowotnej w Polsce. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o opiece społecznej (tekst ujednolicony) 2.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W WARUNKACH DOMOWYCH

Rodzina jest naturalnym środowiskiem człowieka w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia, stąd też stanowi najważniejszą instytucję opieki długoterminowej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Opieka nad człowiekiem starym, przewlekle chorym czy niepełnosprawnym należy do tradycyjnych funkcji rodziny...

Zasady trójstopniowej perinatalnej opieki lekarskiej

Z analizy badań perinatalnyeh jasno wynika, że zmniejszenie zachorowalności i umieralności okołoporodowej jest możliwe, jeśli kobiety w ciąży wysokiego ryzyka są hospitalizowane w centrach perinatalnych. Działania położnicze muszą być skoncentrowane na grupie przypadków wysokiego ryzyka, która ma...

Pielęgniarka opieki długoterminowej

Zadania zawodowe pielęgniarki specjalisty opieki długoterminowej: -> organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym w warunkach instytucjonalnych i domowych; -> organizowanie wsparcia społecznego dla pacjenta opieki długoterminowej i kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego; -> planowanie i wdrażanie standardów opieki obowiązujących w opiece ...

Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

b) swoiste unormowania w opiece nad ubezwłasnowolnionym Odpowiednie stosowanie przepisów i opiece nad małoletnim oznacza, że wyjaśnienia co do ustanowienia opieki, powołania opiekuna, pieczy nad majątkiem i zwolnienia opiekuna odnoszą się także do opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym.

Jak przedstawia się stan i jakie są perspektywy opieki logopedycznej w Polsce?

Z lektury wytycznych i zarządzeń wydawanych w ciągu ostatnich kilkudzic-sięcioleci przez resort oświaty oraz z licznych opracowań L. Kaczmarka, G. De-melowej i G. Jastrzębowskiej (zob. literatura), poświęconych organizacji i funkcjonowaniu modelu opieki logopedycznej wynika, że obowiązek opieki nad...

Opieka nad osobami w podeszłym wieku

Opieka nad osobami w podeszłym wieku jest zadaniem, które współcześnie może mieć różne formy. Wydłużający się nieustannie okres życia starszej generacji sprawia, że coraz więcej ludzi w podeszłym wieku wymaga długoletniej opieki i pielęgnacji fachowego personelu. Opieka to może im zapewnić...

Opieka paliatywna nad dzieckiem

Podkreślić należy, iż dzięki domowej opiece hospicyjnej dziecko ostatniego okresu życia nie spędza w szpitalu, lecz w domu, wśród bliskich.

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Psycholog w opiece paliatywnej

Z doświadczeń psychologów pracujących w opiece paliatywnej wynika, że nie powinni oni interweniować bez wyraźnej zgody pacjenta, nie powinni prowadzić w okresie terminalnym głębokich form terapii indywidualnej i rodzinnej, tworzyć koalicji z pacjentem lub rodziną w sytuacji konfliktowej, ani podtrzymywać fałszywej nadziei na całkowite wyleczenie.

Zakładowe formy opieki całkowitej - Domy Dziecka

SPIS TREŚCI 1. ZARYS HISTORYCZNY 3 2. ORGANIZACJA DOMU DZIECKA 5 3. ZADANIA DOMU DZIECKA I ICH FUNKCJE 6 4. POZYTYWNE CZYNNIKI WARUNKUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY WYCHOWAWCZO – TERAPEUTYCZNEJ W DOMACH DZIECKA 11 5. ZASADY I TRYB KWALIFIKOWANIA ORAZ KIEROWANIA WYCHOWANKÓW DO DOMU DZIECKA. 12 6. PRZYCZYNY DECYZJI O UMIESZCZENIU W PLACÓWCE: 12 7. STANDARDY USŁUG ŚWIADCZONYCH W DOMACH DZIECKA 14 LITERATURA: 15 DOM DZIECKA – placówka opiekuńczo – wychowawcza socjalizacyjna ...

Praca socjalno- wychowawcza w instytucjach opieki nad dzieckiem

PRACA SOCJALNO- WYCHOWAWCZA W INSTYTUCJACH OPIEKI NAD DZIECKIEM Sieroctwo jest problemem, który od dawna stanowi przedmiot zainteresowań pedagogów i psychologów, pracowników zakładów opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działaczy społecznych i szerokich kręgów społeczeństwa. Pojęcie sieroctwa wiąże się ze stanem pozbawienia dzieci, trwale lub przejściowo, szans pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie, w atmosferze miłości i zrozumienia, mają prawo ...

Położna w systemie opieki zdrowotnej nad kobietą ciężarną

Położna zajmuje kluczową pozycję w polskim systemie opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia dobrobytu obywatelek-pacjentek efektywna i szeroko dostępna położnicza opieka zdrowotna powinna być jednym z najważniejszych obszarów aktywności władzy publicznej. Państwo powinno tak zorganizować proces udzielania...

Organizacja prawna opieki długoterminowej nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

Na potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia opiekę długoterminową (long term care) zdefiniowano jako długookresową, ciągłą, profesjonalną pielęgnację i rehabilitację oraz kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego, realizowaną instytucjonalnie (stacjonarnie lub w domu chorego) w celu...

Ustanie opieki nad małoletnim

 

a) Przyczyny ustania opieki.

KRO wskazuje dwa przypadki ustania opieki z mocy ustawy:

- osiągnięcie przez małoletniego pełnoletniości;

- przywrócenie nad nim władzy rodzicielskiej.

W razie zgonu małoletniego opieka staje się bezprzedmiotowa i ustaje w chwili jego śmierci. W razie śmierci opiekuna...