Esej na temat zagadnienia "patologii" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona

Patologia. ?Nieuzasadniona rozpacz?. Patologia: z gr. pathos ? cierpienie, logos ? nauka. To nauka o przyczynach, mechanizmach, formach, objawach i skutkach chorób fizycznych i psychicznych. Swoistą odmianę patologii stanowi patologia społeczna, tj. nauka o przyczynach, objawach i zwalczaniu takich ?chorób? społecznych, jak: przestępczość, pijaństwo, narkomania. Rozróżnia się patologię społeczną indywidualną, gdy nosicielami i przekaźnikami negatywnych cech i zachowań są ...

Esej na temat zagadnienia "naznaczenia i stygmatyzacji" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona

Naznaczenie. ?Fałszywe znamię?. Naznaczenie, naznaczać ? opatrzyć coś jakimś znakiem, piętnem, znamieniem itp. nacechować, oznaczyć. Pojecie to chciałabym przedstawić w powiązaniu z fazą szóstą rozwoju człowieka według koncepcji Erika H. Eriksona. Faza VI to faza intymności. W fazę tą wchodzi człowiek, który zaspokoił swoją potrzebę tożsamości i wydoskonalił w sobie cnotę wierności. Dopiero teraz jest on zdolny pokochać inną, drugą osobę. Miłość jest tu ...

Esej na temat zagadnienia "manipulacji" w oparciu o koncepcję E. H. Erikssona

Manipulacja. ?Quo vadis?? Manipulacja to kształtowanie poglądów, postaw, zachowań lub emocji bez ich wiedzy i woli człowieka. W politologii ? metoda zakamuflowanego oddziaływania na świadomość i zachowania jednostek i grup społecznych dla realizacji określonych przez nadawcę celów politycznych. Manipulator posługuje się np. danymi statystycznymi, informacjami, faktami, aby ukryć przed odbiorcą rzeczywiste cele. Do podstawowych technik manipulacji zalicza się: ...

Esej na temat zagadnienia "konfliktu" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona

Konflikt. ?Metamorfozy Zosi?. Konflikt to słowo pochodzące od łacińskiego conflictus - ?zderzenie?. Termin ten, więc oznacza równoczesne wystąpienie dwu sprzecznych dążeń między jednostkami lub zbiorowościami ludzi, którego przyczyną jest zagrożenie lub rzeczywiste zmniejszenie szans życiowych jednej strony przez drugą; niekiedy przyczyną może być różny stosunek obu stron do określonych wartości. W psychologii wyróżnia się pojęcie konfliktu wewnętrznego, które ...

Credo - synteza w oparciu KKK punkty od 185 do 278

W każdej religii spotykamy symbole, które streszczają zasady wyznawanej wary. Symbol jest umownym znakiem, oznaczającym coś lub kogoś. Symbol to równocześnie zjawisko przedstawione w dziele literackim,które jest znakiem dla treści bezpośrednio nieujawnionych. W chrześcijaństwie posługujemy się symbolami, które oznaczają nasze zbawienie. Słowo symbol wywodzi się greckiego słowa symbolom, które oznacza połowę przełamanego przedmiotu( np. pieczęci). Symbol wiary jest,