Oparcie

Oparcie

Czytaj Dalej

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

„Uważaj, miła duszo, masz wszytkiego dobrego dosyć” – w oparciu o poznane utwory Mikołaja Reja wyjaśnij, na czym polega renesansowa postawa wobec życia

Słowa „Uważaj, miła duszo, masz wszytkiego dobrego dosyć” pochodzą z utworu M. Reja Żywot człowieka poćciwego. Utwór wydany w 1568 r. ma charakter parenetyczny. Literatura parenetyczna, jak wiemy, była modna w okresie średniowiecza (wzór mnicha – ascety, rycerza i idealnego władcy), a także w okresie...

Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

Czym jest szczęście, że stawiamy je jako najważniejszą sprawę w naszym życiu? Według jednych jest to wyzbycie się wszelkich trosk - gdzie nie ma nieszczęścia, tam musi być szczęście. Nie ma stanów pośrednich. Inni zaś twierdzą, że aby być szczęśliwym należy korzystać z uroków życia do...

„Praca miernikiem wartości człowieka” – czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok.

 Polscy pozytywiści nadali pracy rangę czynnika odradzającego i umoralniającego jednostkę i społeczeństwo. Filozofia pozytywistyczna traktowała bowiem człowieka jako cząstkę ogółu i przeciwstawiała się indywidualizmowi w wydaniu romantycznych przywódców. Hasła pracy organicznej i u podstaw...

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Powstał nowy sposób myślenia o człowieku, ukształtowały się nowe wartości moralne i etyczne. Literatura w bardzo realistyczny sposób ukazywała nam...

Zjawisko moralności mieszczańskiej w oparciu o komedię Gabrieli Zapolskiej "Moralnośc pani Dulskiej".

- pani Dulska dzierży w garści swoją mieszczańską rodzinkę

- przymyka ona oko na romans syna Zbyszka ze służącą Hanką, wolała bowiem  by "grzeszył w domu" niż włóczył się poza domem

- gdy Hanka zachodzi w ciążę, Zbyszek postanawia się z nią ożenić, lecz rodzinka wyperswadowała mu ten...

Kreacja wzorów i postaw ideowych średniowiecza w oparciu o poznaną literaturę

Ideał rycerza - Najpopularniejszy epos rycerski średniowiecza to anominowe dzieło francuskie 'Pieśń o Rolandzie' (przełom XI i XII wieku). Roland, rycerz Karola Wielkiego, ginie w obronie wiary w walce z pogańskimi Saracenami. Jest to bohater idealny - skupia w sobie cechy najwyżej cenione w epoce...

naturalistyczna koncepcja świata i człowieka wsi w oparciu o powieść W. Reymonta "Chłopi"

Powieść ta jest panoramą życia ludzi wsi: obrzędy, prace, utwór o życiu wsi.  Syntezę zapewnia:

1. znajomość środowiska

2. umiejętność syntetycznego ujęcia problemów wsi

3. obiektywizm pisania prezencji zagadnień

4. realizm

5. trójwymiarowa obserwacja - jednoczesność scen - ich...

Demokratyzm myśli Modrzewskiego w oparciu o traktat polityczny "O poprawie RP"

Demokratyzm myśli Andrzeja Frycza Modrzewskiego polegał na idei zrównania wszystkich obywateli wobec prawa. Tak więc demokratyzm Modrzewskiego to równouprawnienie.

-> W ówczesnym prawie karnym wyróżniano cztery sytuacje: zabójstwo szlachcica przez plebejusza, zabójstwo szlachcica przez szlachcica, zabójstwo...

Cechy groteski w oparciu o dramat Witkiewicza i Mrożka

"TANGO" Mrożka:

- Osobliwość zaprezentowanej w "Tangu" rodziny polega na tym, że autor przedstawia ją w konwencji GROTESKOWEGO, komicznego PRZERYSOWANIA - najwyraźniej ośmieszającej deformacji podlegają Stomilowie. - Stomilowie w sposów błazeńsko groteskowy demonstrują swobodę obyczajową...

Przedstawienie stosunków Krasińskiego i Żeromskiego do rewolucji w oparciu o "Nie Boską komedię" i "Przedwiośnie"

"NIE-BOSKA KOMEDIA":

Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego w sposób negatywny. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć wszystkie stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogóle się nie nadaje.

Na gruzach "starego świata" zapewne powstanie nowa...

Stanisław Wokulski jako bohater dwóch epok, w oparciu o "Lalkę" Bolesława Prusa

Cechy romantyczne:

1.  skomplikowana, niepospolita, wyjątkowa indywidualność

2.  skłócony ze światem

3.  uczestniczył w powstaniu styczniowym, za co został zesłany na Syberię

4.  traktował miłość i kobietę z wielką czcią

5.  zdolny był do ofiar i poświęceń

6.  jego tragiczna i romantyczna...

„Praca miernikiem wartości człowieka” czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok

Polscy pozytywiści nadali pracy rangę czynnika odradzającego i umoralniającego jednostkę i społeczeństwo. Filozofia pozytywistyczna traktowała bowiem człowieka jako cząstkę ogółu i przeciwstawiała się indywidualizmowi w wydaniu romantycznych przywódców. Hasła pracy organicznej i u podstaw, głoszone...

W oparciu o wybrane przykłady wskaż różnice między liryką Jana Kochanowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna

Jan Kochanowski był najwybitniejszym poetą odrodzeniowym. Uzyskał staranne wykształcenie najpierw na Akademii Krakowskiej, potem na uniwersytetach w Królewcu i Padwie. Wiele też podróżował: Niemcy, Włochy, Francja. Po powrocie do kraju rozpoczął karierę dworską na dworach możnych biskupów i na dworze...

PRZYCZYNY ABSENCJI WYBORCZEJ W POLSCE W OPARCIU O PARADYGMAT SOCJALNO - KULTUROWY, RACJONALNEGO WYBORU I UWARUNKOWA SOCJOTECHNICZNYCH

Paradygmat socjalno- strukturalny:

Wśród niegłosujących dominują wyborcy gorzej wykształceni, biedniejsi, należący do mniejszości etnicznych. Społeczne upośledzenie jest czynnikiem, który negatywnie wpływa na motywacje do uczestnictwa w wyborach. Chodzi tu raczej, o deprywację względną...

Istota i symptomatologia dyslalii - Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe

Ma miejsce wieloprzyczynowość wad artykulacyjnych. W związku z tym powstała klasyfikacja oparta o sześć grup czynników wywołujących dyslalię. Składają się na nią:

•  czynniki środowiskowe (społeczne) związane z nieodpowiednimi wzorcami wymowy lub brakiem tych wzorców, brakiem zainteresowania...

Istota i symptomatologia dyslalii - Podział dyslalii w oparciu o występujące objawy

W logopedii polskiej coraz częściej wykorzystuje się system terminów powstałych na gruncie klasycznej foniatrii. Są one stosowane dla nazwania ogółu form wadliwych sposobów wymowy poszczególnych fonemów (G. Jastrzębowska, 1996, s.69). 

W obrębie owych zaburzeń wyróżnia się dyslalię obejmującą wadliwe...

Planowanie strategiczne w oparciu o zarządzanie jakością.

WSTĘP: Zarządzanie jakością jest to ogół cech produktu i usług decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub potencjalnych potrzeb. Jakość stała się centralnym problemem współczesnego zarządzania, jej katalizatorem pojawienia się stał się fakt umiędzynarodowienia gospodarki. Większość ekspertów przyznaje, że jeśli w ogóle można mówić o dniu, który wyznacza początek rewolucji jakości, to jest nim 16 maja 1924r, gdy Walter A.Shewhart napisał ...

W oparciu o publikacje dotyczące edukacji przeanalizuj jej miejsce i znaczenie dla rozwoju gospodarczego, technologii i kulturowego w dobie globalizmu.

Cywilizacja na ziemi stanowi system różnorodnych i wzajemnie na siebie działających powiązań, które obejmują rozmaite procesy o znaczeniu lokalnym , regionalnym i państwowym. Zmiany procesów w obecnym świecie nie dotyczy tylko jednego państwa, a dokonujące się zmiany w tym systemie i dotyczące całej społeczności światowej określane są mianem globalizacji. Globalizacja, polega na integracji gospodarczej i społecznej świata. Jest zjawiskiem wtórnym wobec postępu ...

Esej na temat zagadnienia "rodziny" w oparciu o koncepcję E.H. Eriksona

Rodzina. ?Matka całym światem dziecka?. Na wstępie wyjaśnijmy pojecie ?rodzina?. Platon uważał rodzinę za podstawową komórkę życia społeczne do i główną instytucję wychowawczą (?). August Comte nazwał rodzinę pomostem między jednostkom a społeczeństwem Rodzina to: podstawowa grupa społeczna, składająca się z rodziców, dzieci i krewnych. Cechuje ją więź formalna określająca wzajemne obowiązki rodziców i dzieci, więź małżeńska, a także wspólnota ...