Ojciec i syn

Czytaj Dalej

"Treny" Jana Kochanowskiego (pamiętnik ojca i traktat filozoficzny)

Ojciec - poeta to również ojciec - filozof, a wyznawana przez niego filozofia stoicka miała, poprzez nacisk kładziony na rozum i opanowanie, zagwarantować mu umiejętność uniezależnienia się od nieszczęść i trosk, jakie przynieść może życie.

Pieniądz - siłą deprawującą (“Ojciec Goriot” H. Balzaka)

Pieniądz rządzi losem bohaterów “Ojca Goriota”. Określa on drogę życiową Eugeniusza, postępowanie Delfiny i Anastazji, które nie przyszły nawet na pogrzeb swojego ojca.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Jednocześnie Modrzewski mówi o tym, że ludność podbitych ziem należy pozyskać, nie może być gwałtów na ludności, a król zwycięzca ma być w oczach pokonanych ojcem ojczyzny - łask panem.

Ojciec Laurenty

Nieoczekiwany bieg wypadków dał, mimo wszystko, efekt, o który zabiegał Ojciec Laurenty. Autor nie dopowiada tego motywu do końca, można się jednak domyślać, że Ojciec Laurenty będzie żył z tym obciążeniem do ostatnich dni swojego życia.

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

Postać Matki Bożej została tu scharakteryzowana za pomocą antytez – Maryja jest matką, a zarazem dziewicą, a Jej Syn jest zarazem Jej Bogiem.

Dramat ojca – poety i filozofa przedstawiony w „Trenach” J. Kochanowskiego.

Rzeczywistym bohaterem „Trenów” jest więc sam autor – ojciec i poeta, człowiek przygnieciony brzemieniem rozpaczy i bólu.

Dramat ojca - poety i filozofa przedstawiony w Trenach J. Kochanowskiego

Rozpacz ojca jest spotęgowana przez fakt, iż pokładał on w Urszulce nadzieje nie tylko jako w spadkobierczyni dóbr materialnych, ale przede wszystkim jako kontynuatorce jego twórczości poetyckiej. Rzeczywistym bohaterem "Trenów" jest więc sam autor - ojciec i poeta, człowiek przygnieciony brzemieniem rozpaczy i bólu.

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

•Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...

Systemy ojców aleksandryjskich (wschód, I p. III n.e.) – system grecki

W filozofii: Bóg Ojciec, niezmienny i pozaświatowy, doskonały.

System Ojców Kapadockich (Wschód, IV n.e.) – system grecki

GRZEGORZ NYSSEŃCZYK (IV n.e.)

urodzony w Cezarei w Kapadocji, nauczyciel retoryki, potem poświęcił się działalności religijnej (brat Bazyly, zw. Wielkim), potem biskup nysseński broniący prawowiernej nauki Kościoła przeciw herezjom (zwłaszcza przeciw arianizmowi)

poprzednicy: Orygenes...

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Dużo wcześniej Jezus mówił o sobie jako o "Synu", który zna Ojca (Mt 11,27; 21,37-38), że jest różny od "sług", których Ojciec posłał przednim do swego ludu (Mt 21,34-36), że jest wyższy od aniołów (Mt 24,36).

Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

Ta synteza Syna Człowieczego i cierpiącego Sługi jest rzeczą absolutnie nową.

Syn Boży staje się człowiekiem

Powodem, dla którego Słowo stało się ciałem, Syn Boży Synem Człowieczym: aby człowiek wchodząc w komunię ze Słowem i przyjmując synostwo Boże, stał się synem Boga.

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Posłuszeństwo Jezusa

Z punktu widzenia teologii trynitarnej znajdujemy inne uzasadnienie posłuszeństwa Słowa swemu Ojcu. Przez wcielenie Syn jest "posłany na świat. Ojciec posyła swego Syna.

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Modlitwa Jezusa

Jezus zresztą musiał się znajdować w pozycji Tego, który znał dokładnie wszystkie plany Boże i w doskonałości swojej modlitwy zawsze był wysłuchany, dzięki wzajemnej miłość Ojca i Syna (J 11,41-42).

Uniżenie Syna Bożego (Flp 2,5-11)

I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. Syn Boży stał się rzeczywiście, a nie pozornie, czy symbolicznie, człowiekiem.

DRAMAT OJCA, POETY, FILOZOFA W „TREANACH” J.KOCHANOWSKIEGO

W obu przypadkach występują gorzkie doświadczenia życiowe, ojciec poz­ba­wio­ny córki, aresztowany człowiek, przedmiot refleksji o losie człowieka, ludzkiej egzystencji, o pra­wach nimi kierujących. Udziela nauki: „ Tego się synu trzy­maj, a ludzkie przygody ludzkie noś.

MACIEJ BORYNA JAKO GOSPODARZ, OJCIEC, MĄŻ. SYMBOLICZNY OBRAZ JEGO ŚMIERCI

Bardzo kocha Jagnę, ale gdy dowiaduje się o jej zdradzie, jego pierwszym zamiarem jest zabicie niewiernej żony i własnego syna.

Uzasadnij twierdzenie, że Kartezjusz jest Ojcem nowożytnej filozofii

Kartezjusz uważany jest za ojca nowożytnej filozofii.

Kazimierz Jagiellończyk - KORONY DLA SYNÓW

Ten nie mogąc przekazać tronu czeskiego własnym synom zobowiązał się że najstarszy syn polskiego króla Władysław zostanie po nim władcą Czech. W lutym 1491 roku w Koszycach doszło do wojny między wojskami synów Jagiellończyka.