OJCIEC

: ociec, oćca, oćcu; potem ociec, ojca, ojcu; wreszcie ojciec. Ojciec naturalny ojciec dziecka nieślubnego.

Motyw ojca w literaturze

Modlitwa ta uratowała ojcu życie, bowiem wzruszony nią herszt zbójców (sam będący ojcem) ulitował się i puścił go wolno. Później, dorosłyjuż Marcello odwiedzał ojca w szpitalu psychiatrycznym, gdzie chodził z przymusu, nie czując potrzeby widzenia ojca.

Rola ojca w rodzinie

W naszym kraju podstawową rolą, jaką przypisuje się mężczyźnie, jest rola ojca, który zabezpiecza byt materialny rodzinie. Ojcowie, którzy nie mogą temu zadaniu podołać, są prezentowani jako nie w pełni wartościowi mężczyźni.

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Posłuszeństwo Jezusa

Jak człowiek Słowo znalazło się w najniższym punkcie kenozy, w sytuacji uległości i uniżenia względem Ojca (Flp 2,5-11). Z punktu widzenia teologii trynitarnej znajdujemy inne uzasadnienie posłuszeństwa Słowa swemu Ojcu.

"Treny" Jana Kochanowskiego (pamiętnik ojca i traktat filozoficzny)

Ojciec - poeta to również ojciec - filozof, a wyznawana przez niego filozofia stoicka miała, poprzez nacisk kładziony na rozum i opanowanie, zagwarantować mu umiejętność uniezależnienia się od nieszczęść i trosk, jakie przynieść może życie.

Wcielenie Jezusa Chrystusa jako pojednanie z Ojcem.

I jest wyrazem tej relacji, jaka istnieje pomiędzy Nim a Ojcem. Jezus mówił, że Ojciec przekazał mu wszystko, cały sąd, ze nikt nie zna Ojca tyko Syn, używał określenia Ojciec mój, a kiedy uczył apostołów modlitwy użył określenia Ojcze nasz.

Tragiczna komedia kupca Goriot - Ojciec Goriot

Cierpienia opuszczonego ojca są tylko zewnętrznie romantyczne: ten spekulant wzbogacony na nielegalnych transakcjach, wierzący, że „pieniądz to życie, pieniądz daje wszystko”, jest wprawdzie postacią tragiczną, ale tragiczną żałośnie.

Pieniądz - siłą deprawującą (“Ojciec Goriot” H. Balzaka)

Pieniądz rządzi losem bohaterów “Ojca Goriota”. Określa on drogę życiową Eugeniusza, postępowanie Delfiny i Anastazji, które nie przyszły nawet na pogrzeb swojego ojca.

Ojciec Laurenty

Nieoczekiwany bieg wypadków dał, mimo wszystko, efekt, o który zabiegał Ojciec Laurenty. Autor nie dopowiada tego motywu do końca, można się jednak domyślać, że Ojciec Laurenty będzie żył z tym obciążeniem do ostatnich dni swojego życia.

GRECCY OJCOWIE

, wychodzącą naprzeciw istotnym potrzebomnatury ludzkiej, cechował h u m a n i z m ; ukazywali oni znaczeniei wartość życia doczesnego w perspektywie nieśmiertelnościw Chrystusie; człowiek przez chrzest, wyrwany z niewoliszatana i wszczepiony w życie Boże, jest pełen radości i pokoju, wolny od lęku przed cierpieniem i śmiercią; BógStworzyciel, miłujący człowieka, jest Ojcem i Zbawicielemwszystkich ludzi, którzy są braćmi; w nauce o.

Ojcowie kapadoccy - Św. Grzegorz z Nazjanzu

Jedną z konsekwencji tego twierdzeniabyła teza głosząca, iż Słowo jako stworzone przez Ojca nie może być Bogiem,bo brak Mu tego, co dla Boga istotne. Słowo jest więc całkowicie niepodobnedo Ojca (dvó[iotoc) i nie jest z Ojcem współistotne (6|aoo\>atoc TCO 7totTpi).

Bóg jako Ojciec

Bóg Ojciec nie jest dominującym “mężczyzną", lecz przekracza seksualność i płeć, a zatem powinno się Go określać poprzez to wszystko, co tylko można sobie wyobrazić najlepszego w ludzkich matkach i ojcach; podkreśla to przypowieść Je-zusa o synu marnotrawnym (słuszniej nazywana “przypowieścią o miłosiernym ojcu”) (Łk 15, 11-32).

BÓG OJCIEC

przedstawiany był z nimbemkrzyżowym i oznaczał preegzystującego Chrystusa, stanowiącegojedno z Ojcem. , która jużw Psałterzu utrechekim zainicjowała próby wyodrębnienia osóbOjca i Syna, zaczęto od XI w.

Ojcowie kapadoccy

Były one wywołane pośrednio przez orygenesowski subordynacjonizmi herezję Ariusza1 2 7 głoszącą, iż Syn Boży jako stworzony różni się substancjalnieod swego Ojca. Ojcowie kapadoccy głęboko podziwiali Orygenesa i dążyli do tego, by jegodoktrynę, w miarę możliwości uzgodnić z ortodoksją.

Religijność i pobożność w Kościele Ojców Apostolskich

Kieruje się ją do Boga Ojca z prośbami, zawartymi w Ojcze nasz, ale także z dziękczynieniemza nowe życie. Posługiwano się formułą: Wimię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła trynitarna).

Dramat ojca – poety i filozofa przedstawiony w „Trenach” J. Kochanowskiego.

Rzeczywistym bohaterem „Trenów” jest więc sam autor – ojciec i poeta, człowiek przygnieciony brzemieniem rozpaczy i bólu.

Dramat ojca - poety i filozofa przedstawiony w Trenach J. Kochanowskiego

Rozpacz ojca jest spotęgowana przez fakt, iż pokładał on w Urszulce nadzieje nie tylko jako w spadkobierczyni dóbr materialnych, ale przede wszystkim jako kontynuatorce jego twórczości poetyckiej. Rzeczywistym bohaterem "Trenów" jest więc sam autor - ojciec i poeta, człowiek przygnieciony brzemieniem rozpaczy i bólu.

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Modlitwa Jezusa

Jezus w Ogrodzie Oliwnym przyjmuje to wszystko co ma Go spotkać, według swojej ludzkiej woli, całkowicie zgodnej z wolą Bożą, bez oporu i wahania, ale z pewną nutą typowo ludzkiego uporu , bycia uwolnionym od bólu, który się zaakceptowało: "Ojcze, jeśli możliwe, niechaj odejdzie ten kielich" (J 17,5).

GNOSTYCYZM - W OCENIE OJCÓW KOŚCIOŁA

, bronili: jednościBoga Stwórcy i Boga j a k o najwyższego Bytu (Ojca), dobrociświata j a k o stworzonej przez niego rzeczywistości widzialnej,rzeczywistości zbawienia nadprzyr.

Ojcowie Kościoła

ojcowie kapadoccy, patrologia, patrystyka.