Odwaga cywilna

Czytaj Dalej

Czym jest odwaga cywilna?

  Odwaga cywilna – świadome przełamanie strachu i przeciwstawienie się sytuacji groźnej, w imię wartości osobistych czy społecznych. Obrona w takich przypadkach wymaga dużej odwagi i niezależności.

Spółki - cywilna, jawna...

SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s. Spółki cywilne podobne są do spółek jawnych również nie posiadają osobowości prawnej, ale rejestruje się je w urzędzie gminy (a nie w sądzie).

Spółka cywilna

Spółka cywilna w stosunku do wyłącznej własności oferuje pewne korzyści. Jeżeli spółka cywilna została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Źródła prawa cywilnego

  Działy   Część ogólna Prawo rzeczowe Prawo zobowiązaniowe Prawo spadkowe   Podmioty prawa cywilnego   Podmioty prawa cywilnego dzielą się na: Osoby fizyczne Osoby prawne Ułomne osoby prawne   Podmiotem prawa cywilnego jest podmiot mający zdolność prawną.

Prawo cywilne

  Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, będącą przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej i dydaktycznej.

Spółki cywilne

  Spółki cywilne – cechy: powstaje w wyniku zawarcia umowy pisemnej przez wspólników; umowa taka zawiera: cel gospodarczy, czas trwania, sposób prowadzenia działalności, rodzaj i wysokość wkładów wspólników, zasady udziałów wspólników w zysku i w wyrównywaniu strat jeżeli powstaną, przewidziane reguły likwidacji spółki; nie ma ona osobowości prawnej co oznacza, że podmiotami praw ...

Spółka cywilna

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i dlatego mimo istnienia majątku spółki – prawnym właścicielem tego majątku nie jest spółka, lecz wszyscy jej wspólnicy łącznie i niepodzielnie jako współwłaściciele. Konsekwencją tego jest, iż spółka cywilna nie jest stroną w procesach sądowych.

Rozwój historyczny prawa wojennego - Ochrona ludności cywilnej

Ludność cywilna obejmuje wszystkie osoby cywilne”. Należy powstrzymać się od ataków które mogą spowodować straty i szkody cywilne nadmiernie wysokie w porównaniu z korzyścią wojskową jakiej się oczekuje.

Pojęcie służby cywilnej i jej funkcje w systemie politycznym

politykę kadrową w sektorze publicznym to: legalność działania (na podstawie prawa i w jego ramach) odpowiedzialność lojalność wobec państwa i demokratycznej władzy uczciwość racjonalność działania bezstronność (apolityczność) sprawność Wśród rozwiązań technicznych, które służą uniezależnieniu służby cywilnej od rządu istotne jest mianowanie urzędnika i stabilizacja jest stosunku służbowego, a ...

Modele służby cywilnej we współczesnym świecie.

Przez model służby cywilnej rozumieć należy ogół rozwiązań prawnych i organizacyjnych odnoszących się do podstawowych składowych systemu zarządzania personelem: rekrutacji i typu zatrudnienia, awansu, szkolenia i wynagrodzenia, które wynikają z przyjęcia ogólnych złożeń teoretycznych w zakresie tego zarządzania w służbie cywilnej.

Służba Cywilna a partie polityczne w RP

Polska zaliczana jest do grupy krajów, które zastosowały mieszany system służby cywilnej z nieznaczną przewagą rozwiązań charakterystycznych dla modelu pozycyjnego.

Służba cywilna

- cała idea tworzenia i funkcjonowania służby cywilnej, polega na odpartyjnieniu państwa i na odizolowaniu w możliwej części funkcjonowania administracji publicznej, od ciągle zmieniających się, w ślad za swoimi dochodzącymi do władzy partiami ludzi, obsadzających partyjnie większość stanowisk publicznych.

Dlaczego służba cywilna jest tak ważna

- W celu ustanowienia standardów postępowania, których powinni przestrzegać urzędnicy i pracownicy służby cywilnej, oraz wspomaganie ich w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi i obywatelskimi powstał KODEKS SŁUŻBY CYWILNEJ.

Członek korpusu służby cywilnej powinien...

1. Pracować sumiennie

2. Swoje obowiązki wykonywać rzetelnie

3. Nie uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie

4. Racjonalnie gospodarować majątkiem i środkami publicznymi

5. W rozpatrywaniu spraw nie powinien kierować się emocjami

6. Być...

Co to jest służba cywilna

Przynależność do korpusu służby cywilnej daje szczególny status prawny określający prawa i obowiązki pracowników i urzędników, warunki przyjmowania do niej oraz rozwój ich zawodowej kariery.