Odszkodowanie

Czytaj Dalej

Odszkodowanie

Odszkodowanie z powodu utraconych korzyści - coraz częściej spotykane odszkodowanie za szkodę, która spowodowała zmniejszenie korzyści (przychodów), jakie realizowałby np.

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA NA UDZIALE WŁASNYM

Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym stanowią kluczową pozycję w kosztach działalności ubezpieczyciela i prezentowane są w jego technicznym rachunku wyników w szyku rozwiniętym, to znaczy odrębnie: odszkodowania i świadczenia wypłacone i udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach oraz wartość kosztów z tytułu utworzonych rezerw na odszkodowania i świadczenia jeszcze niewypłacone pomniejszonych o ...

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA BRUTTO

Odszkodowania i świadczenia te zmniejszają regresy, refundacje i zwroty odszkodowań, odzyski po szkodach, a powiększają utworzone rezerwy na odszkodowania i świadczenia jeszcze niewypłacone.

Ustalanie wysokości odszkodowania

Wysokość odszkodowania wynikającego z niewykonania umowy była ustalana umownie między stronami, w razie braku porozumienia – sądowe ustalanie odszkodowania – w procesie przez sędziego.

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA

Określone w prawie bilansowym, i konieczne ze względu na standard informacyjny rachunku zysków i strat zakładu ubezpieczeń, kryteria klasyfikacyjne tych kosztów wymagają ich rejestracji według grup ubezpieczeń, a jednocześnie w podziale na odszkodowania i świadczenia wypłacone, udziały reasekuratorów w tych odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych, wartość utworzonych rezerw na odszkodowania i świadczenia jeszcze niewypłacone ...

Szkoda i odszkodowanie

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie lub przywrócić stan sprzed szkody – restytucja naturalna (dopiero w prawie poklasycznym w postępowaniu extra ordinem, we wcześniejszym postępowaniu formułkowym obowiązywała zasada kondemnacji pieniężnej); lub zapłacić odszkodowanie pieniężne.

Prawo pracownika do odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy

Pracownikowi przysługują również roszczenia typ odszkodowawczego, które występują pod nazwą wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy albo odszkodowania.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za odszkodowania sądowe

Sprawa trafiła do sądu austriackiego - sprawa o odszkodowanie z powodu naruszenia prawa wspól­notowego przez sąd ostatniej instancji.

Termin wypłaty odszkodowania

W umowie ubezpieczenia może być ustalony inny termin wypłaty odszkodowania.