Odsetki

Czytaj Dalej

Odsetki

Następuje wtedy kapitalizacja odsetek, a w następnym okresie oprocentowania obliczane są odsetki od wyższej podstawy oprocentowania Dyskonto gdzie odsetki obliczane i potrącane są z góry Naliczanie W przypadku depozytów odsetki doliczane są po okresie przechowywania, natomiast odsetki od kredytu mogą być spłacane na bieżąco zgodnie z warunkami zawartymi w umowie bądź też doliczane do kredytu w spłacane z zadłużeniem w ratach.

Kapitalizacja odsetek

Rodzaje kapitalizacji Ze względu na moment naliczania, okres naliczania, sposób naliczania odsetek wyróżniamy kolejno: Kapitalizacja z dołu – odsetki dopisywane są do kapitału na końcu okresów Kapitalizacja z góry – odsetki dopisywane są do kapitału na początku okresów, inaczej nazywana kapitalizacją w zaliczce Kapitalizacja zgodna – okres kapitalizacji pokrywa się z okresem stopy procentowej Kapitalizacja niezgodna – okres kapitalizacji nie ...

Odsetki – anatocyzm – lichwa

Zakazane było pobierania odsetek od odsetek – anatocyzm; od III w. nie należały się odsetki ponad wysokość kapitału.

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

Początkowo przepisy nie rozstrzygały czy i w jakich przypadkach wydawać decyzję w sprawie odsetek; orzecznictwo uznawała, że taką decyzję należy wydawać na wniosek podatnika, jak kwestionuje on wysokość odsetek.

Omów zasady pobierania odsetek za zwłokę

Od tej zasady są trzy wyjątki: organ podatkowy nalicza odsetki za zwłokę w przypadku wydania decyzji: w sprawie określenia wysokości zaległości podatkowej w sprawie określenia wysokości nienależnie pobranego wynagrodzenia w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta

KAPITALIZACJA ODSETEK

Polega na przekształceniu naliczonych odsetek w kapitał, od którego nalicza się odsetki za następny okres oprocentowania.

Omów przypadki nie naliczania odsetek za zwłokę

za okres od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w ordynacji do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy za okres od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w ordynacji do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie o którym mowa w ordynacji w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, do ...

ODSETKI

Wynagrodzenie za korzystanie z obcych środków pieniężnych, w tym: za udzielone kredyty, płacone kredytodawcom przez kredytobiorców; za udzielone pożyczki, płacone pożyczkodawcom przez pożyczkobiorców; za wyemitowane obligacje, płacone nabywcy obligacji przez emitenta obligacji; za powierzone bankom...

ODSETKI KARNE

Przewidziane są w umowach cywilnoprawnych, zwykle jako dodatkowe zastrzeżenie umowy, na mocy którego strony w przypadku opóźnienia bądź zwłoki w spełnieniu świadczenia zobowiązują się do zapłacenia o.k. Ich wysokość określana jest procentowo.

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

Przysługujące wierzycielowi (m.in. kredytodawcy, finansującemu) za regulowane przez dłużnika (m.in. kredytobiorcę, korzystającego) zobowiązania z tytułu dostaw, umów, robót i usług i innych w okresie przekraczającym ustalony w umowie termin spłaty.