Odpowiedzialność

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność z tytułu ryzyka

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Obok odpowiedzialności na podstawie winy oraz nielicznych przypadków odpowiedzialności na podstawie zasad współżycia społecznego, szczególną rolę odgrywa odpowiedzialność na podstawie ryzyka, zwana też odpowiedzialnością obiektywną lub odpowiedzialnością za skutek. Ten typ odpowiedzialności usytuowany jest w k.c. na dalszym planie. Na ogół przyjmuje się, że kodeks jako wiodącą zasadę odpowiedzialności za czyny niedozwolone ...

Człowiek – obawa, nadzieja, odpowiedzialność.

Wstęp Żyjemy w społeczeństwie, gdzie nawet prawda, że 2 x 2 = 4 nie jest dla wszystkich oczywista. Dziś niejednokrotnie dekadencja posunęła się już tak daleko, że ludzie (a nawet społeczności) negują istnienie obiektywnej prawdy i obiektywnych norm etycznych. Tak zwany pluralizm, pojęty jako neutralność w odniesieniu do prawdy i wartości etycznych, jest przejawem daleko posuniętej dekadencji jakiejś cywilizacji. W tej sytuacji trzeba podjąć wysiłek, aby przypominać ...

Rodzaje odpowiedzialności

Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób. W zależności od przyjętego dla jej ustalenia kryterium rozróżnia się wiele rodzajów odpowiedzialności: cywilną, karną, konstytucyjną, polityczną, prawną, itp. Odpowiedzialność cywilna, rodzaj odpowiedzialności prawnej, który określa majątkowy charakter sankcji ( odszkodowanie Rozróżnia się odpowiedzialność cywilną kontraktową (w ...

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Definicja

"Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji|decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego" (M. Rybak 2001, s. 28).

Definicja ta wskazuje na dwa aspekty...

Pojęcie i charakter odpowiedzialności konstytucyjnej

Odpowiedzialność konstytucyjna to pojęcie, które nie jest jednoznacznie zdefiniowane w żadnym akcie prawnym w polskim ustawodawstwie. Jest to pojęcie kompleksowe, dlatego też łatwiej jest opisać cechy tej odpowiedzialności, a niżeli podać wyczerpującą definicję. Rozpocznijmy te rozważania od zdefiniowania pojęcia „odpowiedzialność”. Termin ten jest nie tylko kategorią prawną, gdyż używa się go szerzej w sensie odpowiedzialności społecznej, moralnej, politycznej,

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna, jest to rodzaj odpowiedzialności prawnej, który określa majątkowy charakter sankcji Ogólne zasady odpowiedzialności cywilnej (kto, od kogo, pod jakimi warunkami i w jaki sposób może domagać się określonego zachowania) określa kodeks cywilny Odpowiedzialność cywilna może mieć charakter odszkodowawczy (kiedy szkoda już została wyrządzona, a od sprawcy żądamy jej naprawienia przez przywrócenie stanu zgodnego z prawem bądź przez zapłatę ...

Odpowiedzialność pracownika

1.Odpowiedzialność pracownika. Wyróżniamy 3 rodzaje odpowiedzialności pracowników: - odpowiedzialność porządkową -odpowiedzialność dyscyplinarną - odpowiedzialność materialną Odpowiedzialność porządkowa pracownika to konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych. Odpowiedzialność ta może mieć postać: kary upomnienia, kary nagany, kary pieniężnej.

Ewolucja zasad odpowiedzialności karnej w kierunku jej subiektywizacji.

Współczesne, przynajmniej europejskie oraz angloamerykańskie systemy karno – prawne cechuje m. in. subiektywizacja samej odpowiedzialności karnej, a w efekcie też wymiaru kary w stosunku do sprawców przestępstw. Zasada subiektywizacji jest odzwierciedlona przede wszystkim w pojęciu winy, jako niezbędnego składnika definicji przestępstwa, a przy orzekaniu kary, w zasadach i dyrektywach sądowego jej wymiaru. Sytuacja taka, w powiązaniu z innymi naczelnymi zasadami prawa karnego,

Odpowiedzialność zawodowa,służbowa,cywilna,karna pielęgniarki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SŁUŻBOWA, CYWILNA, KARNA PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniarki podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponoszą odpowiedzialność: - prawną - karną - cywilną - materialną - służbową - ...

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Ustawa o finansach publicznych nie definiuje pojcią dyscypliny finansów publicznych. Określa natomiast zakres podmiotowy odpowiedzialności -wskazując osoby ponoszące odpowiedzialnosc oraz zakres przedmiotowy- formułując katalog czynów stanowiących nasruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zakres podmiotowy odpowiedzialności sprowadza sie do osób fizycznych, które albo są pracownikami sektora finansów publicznych,albo nie bedąc pracownikami tego sektora dysponuja środkami ...

Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

 

Główny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego powiązań z otoczeniem

zawiera się w sferze produkcji dóbr i usług oraz wymiany. Nie można jednak nie

dostrzegać faktu, że przedsiębiorstwo w każdych warunkach systemowych swoją

działalnością kreuje określone — zarówno pozytywne, jak i...

Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności przed TS

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej wykazuje zróżnicowanie od podmiotu który taką odpowiedzialność ponosi. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy, popełnione z związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie...

Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników

Pojęcie. Odpowiedzialność materialna pracownika jest to ogół zasad określających finansową odpowiedzialności pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy. Rodzaje odpowiedzialności materialnej. Odpowiedzialność materialna pracowników może zachodzić w dwóch przypadkach: - za szkody wyrządzone pracodawcy, której podlegają wszyscy pracownicy, - za mienie powierzone, której podlegają tylko ci pracownicy, którym mienie zostało powierzone z obowiązkiem zwrotu albo ...

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dział V ustawy o finansach publicznych)

W chwili obecnej zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o finansach publicznych. Od 01.07.2005r. zasady tej odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i w związku z tym dział V ustawy o finansach publicznych...

Geneza odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce

Odpowiedzialność konstytucyjna zachodzi gdy osoba sprawująca urząd wyższej rangi dopuszcza się w związku ze sprawowaną funkcją naruszenia konstytucji lub ustawy. Jeśli naruszenie nie wypełnia znamion czynu zabronionego przez ustawę jest to tzw. Delikt konstytucyjny.

W Polsce początki...

Pojęcie społecznej odpowiedzialność

POJĘCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Etyka jest to jeden z działów filozofii, który ukazuje co jest dobre, a co złe. Termin ten pochodzi z języka greckiego od słowa ethos – zwyczaj, obyczaj i pojawił się w VI wieku p.n.e. w Grecji. Wykorzystał go Arystoteles wykonując badania, które dotyczyły człowieka – jego życia, zachowań itp. Jak widać etykę traktowano jako naukę o naturze ludzkiej, działaniach człowieka, motywacjach. Dopiero znany niemiecki filozof ...

Odpowiedzialność międzynarodowa państwa - Źródła odpowiedzialności

naruszenie norm PM – odpowiedzialność międzynarodowa państw powstaje tylko w konsekwencji naruszenia zobowiązania międzynarodowego (naruszenie wynikające z działania bądź z zaniechania działania); rodzaje naruszeń – przynoszące szkodę jakiemuś państwu oraz wyrządzające istotna szkodę...

Odpowiedzialność przewoźnika

Charakterystyka

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób

Odpowiedzialność przewoźnika z tego tytułu występuje wtedy, gdy pasażer poniósł szkodę na skutek przedwczesnego odjazdu pojazdu. Z odpowiedzialności tej przewoźnik jest zwolniony...

Odpowiedzialnośc w wychowaniu i pracy wychowawcy

„Jestem tym, za czym się opowiadam i za co odpowiadam”. T. Ballauff Wychowanie to ogół zamierzonych i niezamierzonych wpływów wywołujących zmiany w osobowości. Ważnym zadaniem wychowawczym zarówno szkoły jak i wychowawcy jest kształtowanie postaw i wprowadzanie wychowanków w świat wartości. Wychowawca (każdy jeden nauczyciel, każdy człowiek) jest nosicielem określonych wartości, ma swój indywidualny świat wartości. Bezpośrednio lub pośrednio, w sposób ...

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych to odpowiedzialność osób winnych popełnienia czynów (naruszeń) wymienionych w art. 138 ustawy o finansach publicznych. Osoby te pełnią różne funkcje w sferze wykonywania budżetu i dysponowania środkami publicznymi. Art. 138 wymienia 17 czynów, których popełnienie jest naruszeniem dyscypliny przez osobę zobowiązaną do stosowania przepisów prawa dotyczących dysponowania środkami publicznymi. Osoba która ...