Odpowiedź

Czytaj Dalej

CZYNNIKI MODULUJĄCE (ZMIENIAJĄCE) ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ

Osłabienie odpowiedzi: Homeostaza (stan równowagi) układu odpornościowego w niektórych okolicznościach ulega zachwianiu. Są to zaburzenia wynikające z pierwotnych (wrodzonych) lub wtórnych (nabytych) niedoborów odporności lub nadmiernej odpowiedzi. Pierwotne niedobory objawiają się raczej w dzieciństwie...

Unikanie odpowiedzi immunologicznej

Wiele czynników zakaźnych stworzyło mechanizmy, które pozwalają im uniknąć eliminacji przez swoiste i

nieswoiste mechanizmy obrony.

a)    otoczki antyfagocytarne - wykrywane u G(+)/(-) i drożdży, zapobiegają fagocytozie lub chronią już pochłonięte bakterie przed enzymami proteolitycznymi; hamowanie...

ODPOWIEDZ IMMUNOLOGICZNA

Odpowiedź immunologiczna oznacza uruchomienie przez organizm mechanizmów obronnych, polegających na rozpoznaniu, eliminacji i niszczeniu czynników inwazyjnych, którymi mogą być mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby), czynniki endogenne, np. komórki nowotworowe, zakażone wirusami własne komórki, egzogenne...

Odpowiedzi firmy

Odwróćmy teraz pytanie, i zastanów my się, jak finna powinna zareagować na zmianę ceny zainicjowaną przez konkurenta. Na rynkach, które cechuje duża homogeniczność produktu, firma nie ma wielkiego wyboru, jak tylko dołączyć do obniżki cen zainicjowanej przez, konkurencję. Firma powinna poszukiwać...

Odpowiedź immunologiczna w zakażeniu HIV

HIV indukuje silną odpowiedź immunologiczną, ale układ odpornościowy nie jest w stanie opanować zakażenia. Podstawowe znaczenie w zwalczaniu infekcji mają mechanizmy komórkowe odpowiedzi immunologicznej z udziałem limfocytów T cytotoksycznych (CD8+). Pojawienie się peptydów wirusowych związanych z...

ODPOWIEDŹ NA „PSALMY PRZYSZŁOŚCI" Spirydionowi Prawdzickiemu

ODPOWIEDŹ NA „PSALMY PRZYSZŁOŚCI" Spirydionowi Prawdzickiemu, poemat polemiczno-programowy J. Słowackiego, powst. na przełomie 1845 i 1846, wyd. bezim., bez wiedzy autora, w Lipsku 1848 pt. Do autora trzech Psalmów-, obszerniejsza red. I w t. 1 Pism pośmiertnych, Lwów 1866. Utwór polemizuje z wyrażonymi w...

Socjologia - pytania i odpowiedzi

1.Podaj definicję socjologii jako nauki. Socjologia – pochodzi od łacińskiego słowa societas – społeczeństwo oraz greckiego słowa logos – nauka, co oznacza iż socjologia jest nauką o społeczeństwie. Bada ona struktury współżycia zbiorowego bądź to z perspektywy działającego osobnika, jego motywacji, pozycji i pełnionych ról, bądź też z perspektywy struktur, instytucji i mechanizmów ogólnospołecznych. Odpowiednio do tego podziału rozróżnia się mikro – i ...

Odpowiedź papieska

W Augsburgu obok obrad sejmowych prowadzono pojednawcze rozmowy i spełniano gesty pojednania,jak udział książąt protestanckich w mszy na rozpoczęcie sejmu, ale i gesty demonstracyjne, jak odrzuceniecesarskiego wezwania do udziału w procesji Bożego Ciała. Protestanci domagali się rozpatrywaniaspraw...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Rewolucja naukowo - techniczna i wyzwania z nią związane

 

W okresie półwiecza powojennego osiągnięto olbrzymi postęp w zakresie techniki i technologii. Badania atomowe, nastawione od początku II wojny światowej na konstrukcję broni masowego rażenia, przyniosły także powstanie energetyki jądrowej i pokojowe zastosowanie izotopów radioaktywnych w me­dycynie...

Badania marketingowe, pytania egzaminacyjne i odpowiedzi

POJĘCIA Badania marketingowe- systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i projektowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową firmy Decyzja – świadomy wybór spośród dwóch lub więcej alternatyw, z których każda umożliwia osiąganie lub zaniechanie osiągania celów przy odmiennych poziomach nakładów Cele- zadania, które decydent chce zrealizować przy rozwiązywaniu problemów Założenia- przypuszczenia dotyczące ...

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

1. Reprezentanci, którego nurtu uważali, że społeczne życie człowieka można wyjaśnić na bazie dyscyplin przyrodniczych? Odp. Fizykaliści 2. Koncepcja człowieka jako maszyny występowała w poglądach … Odp. Holbacha XVIII w – człowiek pojmowany skrajnie materialistycznie, (łatwiej przewidzieć jak zachowa się maszyna, człowiek jest całkowicie podległy przyrodzie) 3. A. Comt wyróżnił trzy fazy w dziejach kultury ludzkiej są to … Odp. - religia (ludzie ...

Przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin z filozofii

1. CZYM JEST FILOZOFIA Słowo FILOZOFIA pochodzi z greckiego FILEO – umiłowanie, SOFIJA – mądrość, wiedza dążenie, ciekawość to umiłowanie mądrości, dążenie do wiedzy. Czym jest filozofia? Samo to pytanie stanowi kwestię filozoficzną i stanowi spór miedzy filozofami, spór filozoficzny. Carnap – traktuje filozofie jako logikę nauki. Filozofia jest sensem życia. Człowiek chce wiedzieć, że to co robi ma sens a samo życie także ma jakiś cel. Filozofia to ...

Technika badania reakcji ułożeniowych i interpretacja odpowiedzi dziecka

Prawidłowe wzorce globalne i częściowe oraz wzorce nieprawidłowych odpowiedzi dziecka w poszczególnych reakcjach ilustrują schematycznie rysunki 9-15.

Zgodnie z metodyką badania należy unikać oceny reakcji u dziecka rozdrażnionego, krzyczącego, głodnego, sennego, w czasie choroby, bezpośrednio po...

Problem władzy w mowie rekomendacyjnej Macieja z Łabiszyna i odpowiedzi nieznanego rektora: De administratione rectoratus

 

Maciej z Łabiszyna, Beatus Bernardus dicit

Maciej z Łabiszyna w mowie rekomendacyjnej Beatus Bernardus dicit rozważa przy okazji omówienia pozycji rektora w uczelni o miejscu króla w państwie. Na władzy Jezusa Chrystusa w Kościele powinni wzorować się władcy w swoich państwach.

Maciej z...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Bariera surowcowa i energetyczna

 

Ogromny wzrost spożycia niektórych surowców, zwłaszcza ropy naftowej, spowodował pojawienie się spekulacji co do przewidywanego ich wyczerpania.

Znalazły one swoje odbicie w znanym jako pierwszy raport Klubu Rzymskiego (międzynarodowej organizacji zajmującej się prognozowaniem rozwoju ludzkości w XXI...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Renesans religijny

 

Próbę znalezienia odpowiedzi na podstawowe problemy egzystencji ludzkiej stanowi ożywienie różnych prądów religijnych.

Chrześcijaństwo wyszło zwycięsko z konfrontacji z ateistycznym komuniz­mem. Szczególnie umocnił się w ostatnich dziesięcioleciach Kościół katolicki. Po konserwatywnym pontyfikacie...

Makroekonomia pytania i odpowiedzi

Makroekonomia pytania i odpowiedzi 11. Co to jest PKB? PKB produkt krajowy brutto, jest to jeden z podstawowych mierników dochodu nardowego stosowanych w rachunkowości narodowej. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych, wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu najczęściej w roku. 12. Przedstaw dwie metody obliczania PKB. a) od strony produkcyjnej: PKB= produkcja globalna kraju ? zużycie pośrednie= suma wartości dodanej ze wszystkich ...

Metodlogia w pracy socjalnej- pytania i odpowiedzi.

przeciwnych 1. Klasyfikacja i podział nauk. Fizyczne i przyrodnicze: Badaniem przyrody żywej bądź martwej zajumują się min nauki: - Biologiczne - medyczne - rolnicze - fizyczne - chemiczne - astronomiczne - geologiczne. Społeczne i humanistyczne: Badaniem wszelkiej działalności ludzkiej zajmują się nauki: - archeologia - etnografia - filozofia - historia - ekonomia - prawo - nauka o języku - psychologia - socjologia - pedagogika 2. Nauki podstawowe i nauki stosowane. a) Nauki ...

Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym odpowiedz na pytania.

Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) odpowiedz na następujące pytania: 1) Kto i w jakim akcie normatywnym tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice? Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice. 2) W jaki sposób mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia? Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu ...

Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe

Uruchomienie odpowiednich reakcji obronnych układu immunologicznego jest uwarunkowane charakterystyczną cechą wirusów, jaką jest ich namnaża-nie się tylko w komórkach organizmu gospodarza. Wirusy należą więc do drobnoustrojów typowo wewnątrzkomórkowych.

Interferony Jednym z głównych, nieswoistych...